مفاهیم و اصطلاحات، تعریف سبک رهبری

 • ابعاد جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس راپیش بینی نماید.
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده:
  تعریف مفهومی
  تعریف سبک رهبری
  سبک رهبری : سبک رهبری عبارت است از الگوی رفتاری که فرد هنگام هدایت فعالیت های زیر دستان سازمان از خود شان می دهد (علاقه بند، ۱۳۷۹).
  سبک رهبری سازمان مدار:الگوی رفتاری که در آن مدیر به وظایف سازمان توجه  می کند .از دیدگاه ردین[۱](۱۹۷۰) وطیفه مداری محدوده ای است که در آن یک مدیر فعالیت های زیر دستانشان را هدف می کند و با ابتکار سازماندهی و دستور دادن شروع می شود.
  سبک رهبری انسان مدار: الگوی رفتاری که درآن مدیر به نیروی انسانی  توجه  می کند. از دیدگاه ردین ( ۱۹۷۰) رابطه مدار ی محدوده ای است که در آن یک ارتباط شغلی انسانی دارد و با گوش کردن،اعتماد نمودن و تشویق نمودنکارکنان به طور کلی تعریف می شود.مدیر فعالیت های زیر دستانشان را هدف می کند و با ابتکار سازماندهی و دستور دادن شروع می شود.
  تعریف جو مدرسه:جو یا اقلیم مدرسه به ادراک معلمان از محیط عمومی کار در مدرسه اطلاق می شود که متاثر از سازمان رسمی و غیر رسمی ، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است . (سید عباس زاده به نقل از هوی و میکسل،۱۳۸۳).
  تعریف اثربخشی :
  بر اساس تعریفی که سرجیوانی [۲] (۱۹۹۲) ارائه کرده است ، اثربخشی مدرسه عبارت است از میزان دستیابی مدرسه به اهداف، حفظ یکپارچگی درونی ، انطباق با محیط بیرونی و نیز حفظ الگوهای فرهنگی .
   
   
   
  تعاریف عملیاتی:
  سبک رهبری سازمان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری سازمان مدارعبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز[۳](۱۹۸۵) به دست می آید (الوانی،۱۳۷۸).
  سبک رهبری انسان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری انسان مدار عبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز(۱۹۸۵) به دست می آید (الوانی،۱۳۷۸).
  جو مدرسه : در این پژوهش جو مدرسه بر اساس پرسشنامه جو مدرسه (ویلیس جی . فورتنجر،۲۰۰۴)محاسبه می شود و منظور نمره ای است که از این پرسشنامه در هفت زیر مقیاس جوباز ، تلاش مازاد ، ساختار انضباطی ، گسترش مسئولیت فردی ، شاسایی موفقیتها، خود ارزیابی و مقررات سازمانی به دست می آید .
  اثر بخشی مدارس: دراین پژوهش اثر بخشی مدارس بر اساس پرسشنامه اثر بخشی مدارس (سر جیوانی و همکارانش،۱۹۹۲) که توسط ترک زاده (۱۳۷۲)ترجمه شده محاسبه می شود و منظور نمره ای است که از این پرسشنامه در چار بعد کسب هدف،یکپارچگی درونی ،انطباق با محیط بیرونی و حفظ الگوهای فرهنگی به دست می آید .

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *