متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج
دانشکده روانشناسی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: بالینی
موضوع:
هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا با استفاده از مدل های چندارزشی IRT
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده: 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 3
1-2بیان مسئله: 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق: 8
1-4 اهداف کلی: 11
1-5 سوال های پژوهش: 12
1-6 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه: 15
2-2ادبیات تحقیق: 15
2-3نظریه خودتعیین گریی(SDT) 15
2-4نیازهای روانشناختی: 16
2-5نظریه هفت مرحله ای چیکرینگ: 17
2-6تعریف خودمختاری.. 19
2-7خودمختاری.. 21
2-8 فرض ها 23
2-9حمایت کردن از خودمختاری.. 25
2- 11محیط های حامی خودمختاری: 28
2-11-1حمایت از خودمختاری، عاطفه منفی را می پذیرد. 28
2-11-2حمایت از  خودمختاری, منابع انگیزش درونی را پرورش می دهد. 29
2-11-3حمایت از خودمختاری، به زبان اطلاع رسانی متکی است… 29
2-11-4حمایت از خودمختاری، ارزش قایل شدن را تقویت می کند. 30
2-12حمایت لحظه به لحظه از خودمختاری.. 31
2-13فواید شیوه با انگیزه کردن حامی خودمختاری.. 32
2-15نوع انگیزش در خودمختاری.. 37
2-16انواع انگیزش بیرونی.. 40
2-16-1تنظیم درون فکنی شده 42
2-16-2تنظیم خودپذیر. 42
2-16-3تنظیم آمیخته. 43
2-17 اوایل کودکی(خردسالی): استقلال و خودمختاری در برابر شرم و تردید. 44
2-18 اندازه گیری و ماهیت آن: 46
2-19نظریه پاسخ سوال(IRT): 47
2-20نظریه کلاسیک اندازه گیری: 48
2-21تحلیل عاملی: 51
2-22پایایی و اعتبار: 52
2-22-1پایایی آزمون: 52
2-22-1-1 آلفای(α) کرونباخ: 53
2-22-1-2آلفای طبقه بندی شده : 54
2-22-1-3لاندا دو(2λ )گاتمن: 54
2-22-1-4 تتا(θ): 55
2-22-1-5 اومگا(Ω): 55
2-22-1-6پایایی مرکب: 56
2-22-2 اعتبارآزمون: 57
2-23 هنجارهای آزمون. 57
2-24 پیشینه پژوهش: 59
2-24-1پیشینه داخلی: 59
2-24-2پیشینه خارجی: 63
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1مقدمه: 67
3-2طرح تحقیق: 67
3-3جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه: 68
3-4 ابزار پژوهش: 69
3-5روش ها تجزیه و تحلیل داده‏ها: 70
3-5-1اطلاعات جمعیت شناختی و تحلیل های توصیفی: 70
3-5-2تحلیل های مبتنی بر نظریه کلاسیک اندازه گیری: 70
3-5-3ساختار عاملی(روایی سازه): 71
3-5-4تحلیل های مبتنی بر نظریه IRT : 72
3-5-4-1مدل پاسخ مدرج ( :(grm… 72
فصل چهارم:یافته های پژوهش
4-1مقدمه: 75
4-2اطلاعات توصیفی: اطلاعات جمعیت شناختی.. 75
4-3یافته های پژوهش بر اساس سؤال های پژوهش: 78
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1مقدمه: 121
5-2نتایج بدست آمده از تحلیل سؤالات پژوهش: 121
5-3پیشنهادات: 127
5-3-1پیشنهادات کاربردی: 127
5-3-2پیشنهادات پژوهشی: 127
5-4محددیتها: 127
5-5منابع: 128
5-5-1منابع فارسی: 128
5-5-2منابع انگلیسی: 131
پیوست الف:ابزارژوهش… 133

چکیده:

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی وبررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا بر اساس مدل های اندازه گیری نظریه کلاسیک اندازه گیری و نظریه پاسخ سوال در 5 دانشگاه دولتی شهر تهران می باشد.
ابزار مذکور روی هزار دانشجویی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری صورت گرفت که به صورت روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند برای تحلیل داده ها از آلفای کرونباخ، ضریب پایایی تتا، ضریب پایایی امگا، تحلیل عاملی تاییدی،رتبه درصدی،نمرات Z و T، استفاده شد. در این پژوهش از سه نرم افزار SPSS، Amos، Multilog، استفاده شد.
پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرومباخ 99/0 گزارش شد. برای مقیاس وابستگی متقابل 94/0، استقلال عاطفی والدین 95/0، مدیریت زمان 96/0، مدیریت مالی96/0، استقلال عاطفی همسالان 96/0 و جابجایی 95/0گزارش شد.در بخش تحلیل عاملی تأییدی میزانRMSEA 0/078و پایایی موضعی طبق نظریه پاسخ سوال 0/96بدست آمد.
بنابراین هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مذکور بر اساس نظریه کلاسیک اندازه گیری و نظریه پاسخ سوال مطلوب می باشد.
کلید واژه: پرسشنامه رشد خود مختاری آیووا، هنجاریابی، پایایی، اعتبار، نظریه کلاسیک اندازه گیری، نظریه پاسخ سوال.

1-1 مقدمه

هریک از صاحب نظران ویژگی و صفتی را در باب خودمختاری برجسته ساخته اند. دسته ای مانند هابرماس (1992) و شیبوتانی(1961) بر آزادی انتخاب افراد تأکید داشتند. برخی مانند راز انگشت تأکید خود را بر توانایی انتخاب گذاشتند.گروهی دیگر کانون توجه خود را بر خودآگاهی به عنوان ویژگی بنیادی شخصیت خودمختار گذارده اند. تیلور در بسط مفهوم خودآگاهی برقدرت ارزیابی فرد به عنوان شرط لازم خودمختاری تأکید می کند و سرانجام گروهی از اندیشمندان مانند چلپی، مسئولیت پذیری را در تعریف خودمختاری فردی پررنگ نموده اند.(زنجانی زاده اعزازی،امیری ترشیزی،1384)
رفتار، زمانی خودمختار است که تمایلات، ترجیحات، و خواسته های ما فرایند تصمیم گیری ما را برای انجام دادن یا انجام ندادن فعالیتی خاص، هدایت کنند. وقتی نیروهای بیرونی ما را وادار می سازند به شیوه خاصی فکر، احساس، یا رفتار کنیم، خودمختار نیستیم( یعنی رفتارمان را دیگران تعیین کرده اند)(دسی،1980). خودمختاری به صورت رسمی عبارت است از: نیاز به تجربه کردن انتخاب در آغاز کردن و تنظیم کردن رفتار. آدم خودمختار کسی است که میل دارد به جای اینکه رویدادهای محیط اعمال او را تعیین کنند، خودش حق انتخاب داشته باشد(دسی و رایان، 1985).دسی و همکارانش(دسی،1980،دسی و ریان،1985،1991) خودمختاری را از اراده متمایز کرده اند.((اراده ظرفیت انسان است در انتخاب اینکه چگونه نیازهایش را ارضاء کند))(دسی،1980،ص.26). خودمختاری((فرایند مورد استفاده قرار دادن اراده است))(دسی،1980،ص.26). خودمختاری مستلزم این است که افراد نقاط قوت و محدودیت های خود را بپذیرند، و از تأثیر نیروها روی خودشان آگاه باشند، انتخاب هایی انجام داده و راه های ارضای نیازهایشان را تعیین کنند. اراده و خودمختاری با هم ارتباط دارند: برای خودمختاربودن، افراد باید تصمیم بگیرند که چگونه روی محیطشان عمل کنند. افراد خشنود نمی شوند از این که نیازهای آنها به طور خود به خود ارضاء شود، بدون این که آنها انتخاب های داشته باشند و تصمیم بگیرند که چگونه به آن انتخاب ها برسند(ریو،1388).
در دنیای متحول امروزی،روان آزمایی همچنان به عنوان گل سرسبد روانشناسی کاربردی برجای مانده است. اگرچه کاربردهای اختصاصی و رهنمودهای قانونی استفاده از آزمونها تغییر یافته اند، ولی آزمونها روانشناختی نسبتاً ثابت مانده اند. بسیاری از آزمونهای معروف، هرچندتا اندازه ای مورد تجدید نظر قرار گرفته اند،ولی همچنان در عمل به کاربسته می شوند.افزون براین،گرچه در پاسخ به نیازهای زمان حال در روانشناسی  کاربردی، برخی آزمونهای جدید تدوین شده اند، اما اصول بنیادین آزمون سازی تغییر کرده است.( امبرتسون،رایس،1388).
به واقع، پایه های روانسنجی آزمونها به گونه ای شگفت انگیز تغییریافته است. هرچند نظریه کلاسیک آزمون  چندین دهه به توسعه آزمونها خدمت کرد، ولی نظریه سوال پاسخ(IRT) به سرعت به صورت خط فکری پایه های نظری اندازگیری درآمده است. آزمونهای استاندارد مبتنی بر نظریه IRT، به سبب برخورداری از اصول نظری و اندازگیری توجیه پذیر و قابلیت بیشتر برای حل مسایل عملی اندازگیری به گونه فزاینده ای توسعه یافته اند(امبرتسون،رایس،1388).

1-2بیان مسئله:

چندین نیاز وجود دارد که آنها را می توان در یک ساختار نیاز سازمان داد. نیازهای فیزیولوژیکی از عملکرد دستگاه های زیستی جدا نشدنی اند. نیازهای روانیِ ارگانیزمی از تلاشهای انسان و رشد سالم جدانشدنی هستند. نیازهای اجتماعی اکتسابی از تجربه های زندگی و تاریخچۀ جامعه پذیری ما آموخته یا درون ساخته می شوند.تمایز بین نیازهای فیزیولوژیکی و روانی نسبتاً آسان است، ولی تمایز بین انواع نیازهای روانی ظریفتر است. نیازهای روانیِ ارگانیزمی در هر کسی به صورت فطری وجود دارد. سه نوع از این نیازهای ارگانیزمی، خودمختاری[1]، شایستگی[2]، و پیوستگی[3] هستند. رفتار زمانی خودمختار است که تمایلات، ترجیحات، و عقاید ما تعیین می کنند به چه فعالیتی بپردازیم یا نپردازیم. زمانی که نیروهای بیرونی به ما فشار می آورند که به صورت خاصی فکر کنیم، احساس کنیم، یا رفتار کنیم، ما خودمختار نیستیم، یعنی، رفتار ما توسط دیگران تعیین می شود. خودمختاری به صورت رسمی عبارت است از نیاربه تجربه کردن تصمیم گیری در شروع کردن و تنظیم کردن رفتار، و این بیانگر آن است که فرد دوست دارد به جای اینکه رویدادهای محیطی اعمال او را تعیین کنند خود او این کار را انجام دهد(دسی و ریان،1985،به نقل از ریو،1381).
 سه ویژگی تجربی در خودمختاری دخالت دارند: درک منبع علیت، درک انتخاب، و اراده. درک منبع علیت([4](PLOCاشاره دارد به آگاهی فرد از منبع علیتی اعمال با انگیزۀ او(هایدر،1958)PLOC   در یک پیوستار قرار می گیرد که از درونی تا یبرونی امتداد دارد. برای مثال، علت اینکه یک نفر کتابی را می خواند یا چمن می زند، چیزی است که یا در درون او قرار دارد(درونیPLOC)یا در بیرون او، مثل افراد دیگر یا یک مشوق(PLOCبیرونی).
درک انتخاب، دومین ویژگی خودمختاری است. زمانی احساس می کنیم حق انتخاب داریم که در محیط هایی قرار داشته باشیم که امکان تصمیم گیری در مورد چندین انتخاب را در اختیارمان بگذارد؛ و زمانی احساس اجبار می کنیم که در محیط های قرار داشته باشیم که برای ما تعیین می کنند چگونه باید فکرکنیم، احساس کنیم، و رفتار کنیم.برای مثال، وقتی که به کودکان درمورد تکالیف مدرسه حق انتخاب داده می شود، وقتی که به ساکنان خانۀ سالمندان در مورد برنامۀ ریزی فعالیتای روزمره شان حق انتخاب داده شود، و وقتی بیماران با دکترهای انعطاف پذیر در ارتباط باشند نه دکترهای خودکامه، این کودکان، سالمندان، و بیماران احساس خواهند کردن که رفتارشان از حس انتخاب سرچشمه می گیرد.
سومین ویژگی خودمختاری، اراده است.منظور از اراده، میل به انجام دادن یک فعالیت بدون احساس فشار برای انجام دادن آن است( دسی و ریان، و ویلیامز،1995). وقتی که فرد به فعالیتی می پردازد و احساس می کند آزادانه و بدون هیچ فشاری می تواند آن را انجام دهد، میزان اراده بالاست( دسی و ریان، 1987؛ریان، کوستنر، و دسی، 1991). برخی نظریه پردازان برای متمایز کردن شخصی که رفتارش از PLOC درونی سرچشمه می گیرد، یعنی، خودمختار است و فردی که رفتارش از PLOC  بیرونی ناشی می شود، یعنی، خودمختار نیست، از اصطلاحات مبتکران[5] و آلت دستها[6] استفاده می کنند(دِچارمز، 1976،1984؛ ریان و کرولینک، 1986). چون افراد از نیاز خودمختاری برخوردارند، می کوشند تا سبب ساز رفتارشان باشند، یعنی، مبتکر باشند. مبتکرها رفتار عمدی خودشان را به وجود می آورند. آلت دستها تحت کنترل دیگران قرار دارند، درست مثل کارمندانی که تحت کنترل رئیس شان قرار دارند، سربازانی که تحت فرمان گروهبانان قرار دارند و کودکانی که تحت امر والدینشان هستند. وقتی که با افراد به صورت مبتکر رفتار می شود، آنها درگیری فعال نشان می دهند و مسئولیت شخصی هدفها و اقداماتشان را می پذیرند، اما وقتی که با افراد به صورت آلت دست برخورد می شود،آنها به صورت نافــــعال و واکنشی عمــل می کنند و مسئولیت شخصی کمی برای هدفـها و اقداماتشان نشان می دهند( ریان و کرولینک، 1986).محیط ها، روابط، و شرایط اجتماعی از این نظر که تا چه اندازه ای نیاز فرد به خودمختاری را حمایت می کنند با یکدیگر فرق دارند. برای مثال، وقتی که محیط برای ما ضرب الاجل تعیین می کند، از خودمختاری جلوگیری می کند، اما وقتی که حق انتخاب برای ما می گذارد، از خودمختاری حمایت می کند. روابط نیز می تواند از خودمختاری جلوگیری کرده یا از آن حمایت کنند؛ مثلاً، وقتی که یک مربی از ورزشکاران می خواهد آن گونه که او می گوید عمل کنند، خودمختاری آنها را تضعیف می کند، یا وقتی که دوست صمیمی ما به دقت به حرفهای ما گوش می کند و می خواهد نقطه نظر ما را بفهمد، از خودمختاری ما حمایت می کند. شرایط اجتماعی نیز از این نظر که تا چه اندازه ای از خودمختاری افراد حمایت می کنند با هم فرق دارند؛ مثلاً، وقتی که فرماندهی نظاهی به پرسنل خود دستور می دهد چه کار کنند، یا کلیسا تعیین می کند که مریدانش چه باید انجام دهند و چه نباید انجام دهند، خودمختاری آنها را تضعیف می کنند، یا وقتی که مهد کودک از تمایلات و ابتکارات بچه ها حمابت می کند، در واقع، از خودمختاری آنها حمایت می کند.
 کاربرد مدل های اندازگیری IRTنسبت به شیوهای روا ن ‎ سنجی نظریه کلاسیک آزمون ( CTT ) چند مزیت دارد. با درنظر گرفتن این مزایا ،تعدادی از مولفان، کاربرد مدلهای IRT  برای مطالعه ویژگی های روان سنجی مقیاس های خاص شخصیت و معدودی از مقیاس های نگرش را آغاز کردند. در میان اهداف اصلی این رشته از پژوهش ها، اثبات قابلیت کاربرد مدل های IRT  برای داده های عملکرد نوعی و بررسی اینکه از این کاربردها چه فوایدی می توان بدست آورد مورد توجه بوده است. بیشترین کاربرد مدل های IRT  در مورد مقیاس های شخصیت و نگرش که در گذشته تدوین شده اند معطوف بوده است، و تا آنجا که می دانیم، روشهای IRT برای پرورش ابزارهای شخصیت و نگرش پُر استفاده به کار نرفته است(امبرتسون،رایس،1388).
از آنجای که رشد خودمختاری در افراد جامعه بر 1- بهبود عملکرد 2- موفقیت بیشتر 3- ادراک شایستگی بیشتر4- عزت نفس بیشتر 5- قایل شدن ارزش بیشتر برای خود 6- خلاقیت بیشتر 7- مفهوم آمیزی بیشتر 8- انعطاف بیشتر در تفکر 9- پردازش اطلاعات فعالتر10- ترجیح چالش بهینه 11- لذت بردن از چالش بهینه 12- حال و هوای هیجانی مثبت 13- ادراک کنترل نیرومندتر 14- اعتماد بیشتر در روابط 15- ادامۀ تغییر رفتاری 16- یادسپاری طولانی تر 17- فرسایش کمتر و یادسپاری بیشتر، تاثیر بسزایی دارد(ریو،1381).
بنابراین پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی فرم اصلی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا استفاده از مدل IRT  و CTT  انجام گرفته است و در نتیجه سوال اصلی پژوهش این است که آیا پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا در جامعه دانشجویان ایرانی دارای پایایی و اعتبار مناسب برای سنجش رشد خودمختاری می باشد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی ...

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

پیامدهای مثبت محیط حامی خودمختاری:1- بهبود عملکرد 2- موفقیت بیشتر 3- ادراک شایستگی بیشتر4- عزت نفس بیشتر 5- قایل شدن ارزش بیشتر برای خود 6- خلاقیت بیشتر 7- مفهوم آمیزی بیشتر 8- انعطاف بیشتر در تفکر 9- پردازش اطلاعات فعالتر10- ترجیح چالش بهینه 11- لذت بردن از چالش بهینه 12- حال و هوای هیجانی مثبت 13- ادراک کنترل نیرومندتر 14- اعتماد بیشتر در روابط 15- ادامۀ تغییر رفتاری 16- یادسپاری طولانی تر 17- فرسایش کمتر و یادسپاری بیشتر، از دیدگاهی که می گوید وقتی محیط نیاز افراد به خودمختاری را ارضا می کند، فواید زیادی عاید آنها می شود، حمایت تجربی می کند. هر یک از این مطالعات تجربی، یک یا دو روش را به کار گرفتند. ابتدا پژوهشگران با استفاده از یک پرسشنامه، تفاوتهای فردی در خودمختاری را ارزیابی کردند. برای مثال، از کودکانی که به مدرسه می روند پرسیدن: (( چرا تکلیف مدرسه را انجام می دهی؟)) دلایل خودمختاری به این سوال می توانست از این قبیل باشد (( چون انجام دادن تکالیف جالب یا مهم است)) یعنی، کاری است که من دوست دارم آن را انجام دهم، در حالی که دلایل کنترل شده می توانست از این قبیل باشد (( چون آن را از من خواسته اند، یا برای اینکه پدر و مادرم را خوشحال کنم)) یعنی، کاری که دیگران از من می خواهند انجام دهم. بعداً پژوهشگران پیامدهای افراد مثل، عملکرد، خلاقیت، و حال و هوایی هیجانی را ارزیابی کردند. یافته ها همواره نشان می دهد که کیفیت انگیزش افراد یعنی اینکه انگیزش آنها تا چه اندازه ای خودمختاری است، کیفیت تعامل آنها با تکلیف را پیش بینی می کند، که در موارد فوق نمونه ای از آنها را می بینید. در روش دوم، پژوهشگران با اسنفاده از دستکاری آزمایشی، اثر محیط های حامی خودمختاری و محیط های کنترل کننده را برانگیزش افراد بررسی می کنند. برای مثال، از کودکان می خواهند کتاب خاصی را بخوانند برای اینکه ببینند تا چه اندازه ای جالب است ( دستکاری حامی خودمختاری) یا به آنها گفته می شود آن کتاب را بخوانند چون بعداً از مطالب آن امتحان گرفته می شود ( دستکاری کنترل کننده) بعداً پژوهشگران کیفیت انگیزش و عملکرد افراد را در این شرایط ارزیابی می کنند. یافته ها همواره نشان می دهد که کیفیت انگیزش و عملکرد افراد تحت شرایط خودمختاری بهتر می شود و تحت شرایط کنترل شده اُفت می کند( ریو،1381).
با توجه به مطالب ذکر شده باید به ابزارهای اندازگیری تاکید فزاینده ای نمود زیرا که اندازگیری مهمتری اقدام در پژوهش است و اقداماتی که در زمینه افزایش کیفیت اندازگیری در پژوهشهای روان شناختی صورت می گیرد بسیار با حائز اهمیت هستند، پژوهشهای که به هنجاریابی، پایایی، اعتبار، استانداردسازی و ساختارسازی پرسشنامه های روان شناختی معطوف است، می تواند شرایط مناسبی برای تحقیقات بنیادی و کاربردی فراهم آورد به خاطر اینکه انتخاب و بهروری از ابزارهای مناسب و دقیق از گام های اصلی در مبادرت ورزیدن به تحقیقات بنیادی و کاربردی به حساب می آید. زمانی که ابزارهای اندازگیری مناسبی در اختیار متخصصین امورباشد، شاهد کسب اطلاعات دقیق تر و به کارگیری مناسب تر از منابع غنی خواهیم بود، و می توان توان سیستم های مرتبط با علم روانشناختی را افزایش داد، علاوه براین ایجاد فضاهای مناسب در حیطه پژوهش با شکل گیری مناسب مباحث نظری فراوان و مرتبط با ابزارهای روان شناختی روبرو بوده و این وضعیت توان نظریه دانش پژوهان را افزایش می دهد. پس واضح و مبرهن است که هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه این امکان را فراهم می آورد که در مطالعات آینده در زمینه پیش بینی میزان خودمختاری بزرگسالان با توجه به موقعیتهای جمعیت شناختی از قبیل: سن، جنس، تحصیلات استفاده نمایند. بنابراین توسعه و گسترش مطالعات در این زمینه ضروری به نظر می رسد چرا که در برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی می توان از آن بهره برد.
با توجه به اهمیت و محدودیت های موجود مبنی براینکه در جامعه ایران ابزارهای دقیق ، معتبر وجدیدی که بتواند میزان رشد خودمختاری بزرگسالان را ارزیابی کند بسیار اندک است، پژوهش حاضر برای نخستین بار برای جامعه ایران در قالب نظریه های IRT و CTT صورت گرفته است .

1-4 اهداف کلی:

    هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا با استفاده از مدلهای چند ارزشیIRT            
  اهداف جزئی:
1-تعیین پایایی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا
2-تعیین اعتبار پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا
3-یافتن ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشدخودمختاری آیووا براساس نظریه کلاسیک اندازگیری CTT
4-یافتن ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشدخودمختاری آیووا براساس نظریه سؤال پاسخIRT
5-تعیین هنجارهای پرسشنامه رشدخودمختاری آیوا
   اهداف کاربردی:
1-معرفی یک ابزار دارای هنجار و ویژگی های روانسنجی مناسب برای ارزیابی رشدخودمختاری در جامعه ایران
2-بهرمندی از یافته های پژوهش در مطالعات مربوط به خودمختاری در جامعه

1-5 سوال های پژوهش:

1-پرسشنامه رشد خودمختاری تا چه اندازه از پایایی برخوردار است؟
2-ساختار عاملی پرسشنامه رشدخودمختاری چگونه است؟
3-ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رشدخودمختاری آیووا براساس نظریه کلاسیک اندازگیری چگونه است؟
4-ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا براساس نظریه سؤال پاسخ، چگونه است؟
5-هنجارهای پرسشنامه رشدخودمختاری کدام اند؟

1-6 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

تعاریف مفهومی:
خودمختاری: رفتار زمانی خودمختار است که تمایلات، ترجیحات،و عقاید ما تعیین می کند به چه فعالیتی بپردازیم یا نپردازیم. زمانی که نیروهای بیرونی به ما فشار می آورند که به صورت خاصی فکر کنیم،احساس کنیم، یا رفتار کنیم،ما خودمختار نیستیم،یعنی رفتار ما توسط دیگران تعیین می شود.خودمختاری به صورت رسمی عبارت است از نیاز به تجربه کردن تصمیم گیری در شروع کردن و تنظیم کردن رفتار،و این بیانگر آن است که فرد دوست داردبجای اینکه رویدادهای محیطی اعمال او را تعیین کند خوداو این کار را انجام دهد(ریو،1381).
تعاریف عملیاتی:
خودمختاری: نمره های حاصل از اجرای پرسشنامه رشدخودمختاری آیووا که نشان دهنده خط سیر تحول خودمختاری است.

تعداد صفحه :154
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]