فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه الزهراء

دانشگاه الزهراء دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی عنوان:تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال اساتید راهنما:دکتر پروانه نظر علیدکتر محمد رضا کردی استاد مشاور :دکتر پریچهر حناچی  پژوهشگر:

بررسی، نابی

تست T.G.U.G.T در گروه های نابینا و کم بینا………………………………………۹۱ فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهاداتمقدمه……………………………………………………………………………………..۹۸      نتیجه گیری ………………………………………………………………………………۹۸ ۵-۱-۱         بحث و بررسی …………………………………………………………………………۱۰۰۵-۱-۲         نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………..۱۰۶        پیشنهادات ……………………………………………………………………………۱۰۶ ۵-۲-۱         پیشنهادات حاصل از تحقیق ……………………………………………………………۱۰۶۵-۲-۲         پیشنهادات جانبی ……………………………………………………………………….۱۰۷۵-۲-۳         پیشنهادات برای محققین بعدی …………………………………………………………۱۰۷فهرست منابع  ………………………………………………………………………………………….۱۰۹ 

ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

 موضوع:بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه نام استاد:خانم لیلا جباری نام محقق:کیومرث جیهونی تبار سال تحصیلی:نیمسال دوم  ۹۱-۹۰

ویژگی های شخصیتی، دانش آموزان دختر

پایاننامه جهت اخذدرجهکارشناسیارشد رشته روان شناسی عمومی عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان های شهر تهران. دکتر مهرانگیز پیوسته گر دانشجو زهرا یخوابی

مطالعه کتابخانه ای، ویژگی های فردی

نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۴نمودار (۴-۳) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۴نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی سابقه کار کشاورزی کشاورزان. ۷۶   فهرست نقشهعنوان                                                                                                صفحهنقشه (۲-۱) نقشه جغرافیایی استان گیلان ۲۲    چکیدهآب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، بخصوص در کشور ما که سطح وسیعی از انرا مناطق خشک و کویری دربرگرفته است. با […]