اثرات استرس شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

۲-۱-۶-۱ رفتارای تهاجمی واکنشی

کارکنان بعضی وقتا واسه تخلیه عصبانیت خود در محیط کارشون به رفتارای غیر خشن دست میزنن . امروزه این رفتارای کارکنان  گرون تر و زیرکانه تر  شده که از این  جمله میشه  به خرابکاریا، دزدی و ویرسای کامپیوتری اشاره کرد که همه ساله میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی ضرر میرسونه (گرین و کاراکی، ۲۰۰۹).

۲-۱-۶-۲ جریانات منفی

عصبانیت در محیط کار باعث شکاف بین کارکنان و ایجاد محیطی از روی دشمنی می شه. نارضایتی کارکنان باعث کاهش رضایت شغلی دیگه کارکنان می شه که این مسئله موجب گسترش نارضایتی در سازمان می شه .اولین قدم در ایجاد یه محیط سالم ، ارائه سبکی از مدیریته که براساس اصول انسانی استوار باشه . درک نیاز پرسنل و آشنایی و به کار گیری  چگونگی کنترل استرس ، باعث رضایت بیشتر و افزایش سلامت پرسنل می شه. شرکتایی که فرهنگ پشتیبانی مثبت همراه با احترام و تشکر از کارکنان در اونجا جریان داره کارمندانشان کمتر آسیب دیده و خشونت درآنجا کم میشه.روش هدف دار مدیریت مشارکتی و کار تیمی به دلیل مشارکت دادن افراد در تصمیم گیریا با خود و سازمان خود باعث افزایش تلاش و در نتیجه افزایش بهره وری می شه . قدرت و اختیار هم اثر مثبت بر کارکنان میذاره (اعتمادی ، ۲۰۰۹).