تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان …

نمره کل یعنی نمره‌ای که از مجموع سؤالات به‌دست می‌آید اگر بالا ( بالاتر از میانگین) باشد نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایین تر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد است.
روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
هرمنس (۱۹۷۰) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل می‌داد، استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت‌گرا محاسبه کرده است. ضرایب به ترتیب سؤالات پرسشنامه در دامنه‌ای از ۳۰/۰تا ۵۷/ است. علاوه بر این در یک مطالعه هرمنس بوجود ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوع (TAT) اشاره دارد.
هرمنس در سال ۱۹۷۰ برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان ۸۴/۰ بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد. ضریب پایایی بدست آمده ۸۴/۰بدست آمد. در پژوهش حاضر روایی آزمون توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته است و پایایی آن در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،۰٫۹۰ بدست آمد. که قابل قبول است.
هنجاریابی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس در ایران
روایی و پایایی این پرسشنامه توسط دکتر حیدر علی هومن و عسگریان (۱۳۸۹)در پژوهشی تحت عنوان تهیه و استاندارد کردن آزمون انگیزش پیشرفت نیز محاسبه شده و مورد تأیید قرار گرفته‌است .این پژوهش با هدف ساخت، ا عتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت روی گروه نمونه‌ای به حجم ۱۰۷۳ نفر (۵۶۰ دختر و ۵۱۳ پسر) از دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان ساوه و حومه که با روش نمونه برداری چند مرحله‌ای انتخاب شدند، اجرا شده است. ابزار پژوهش را پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با ۲۹ پرسش، به همراه ۱۱ پرسش اضافه شده توسط پژوهش‌گران تشکیل می‌دهد. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ پس از حذف ۸ پرسش برابر با ۸۰۳/۰ به دست آمد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۳-۴روش تجزیه و تحلیل داده ها

در مواردی که داده‌های حاصل از اجرای تحقیق بصورت کمی (عدد و رقم) جمع آوری شود، تحلیل کمی روی داده‌ها صورت می‌گیرد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است:
الف) در بخش توصیفی، از جداول توزیعی فراوانی ، رسم نمودارها و محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است.
ب) در بخش استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون مجذور خی استفاده شده است.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه

در این فصل به ارائه و بررسی نتایج به‌دست آمده از روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دوگروه آزمایش و کنترل براساس فرضیه پژوهش پرداخته شده‌است. بر این اساس در ابتدا با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، اقدام به توصیف دقیق داده‌های پژوهشی گردیده است و پس از آن پیش‌فرض‌های آماری لازم برای اجرای تحلیل کوواریانس بررسی شده‌اند.در خاتمه نیز از روش‌های آمار استنباطی«تحلیل کوواریانس» و مجذور خی برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژ‌وهش استفاده شده‌است.

۴-۱توصیف آماری متغیرها وشاخص ها درگروه‌ها

در این بخش ابتدا توصیفی آماری از شاخص‌ها و متغیرها به عمل آمده، سپس تفاوت احتمالی گروه‌ها در مراحل مختلف سنجش مورد بررسی قرار می‌گیرد. براین اساس میانگین و انحراف معیار نمرات انگیزش پیشرفت دختران دانش‌آموز در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون، و همچنین نتایج ارزشیابی توصیفی آنها در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش می‌شود.
انگیزش پیشرفت
اطلاعات توصیفی زیرمقیاس انگیزش پیشرفت در جدول ۴-۶ به تفکیک پیش‌آزمون و پس‌آزمون در
گروه آزمایش و کنترل ارائه شده‌است .

جدول ۴-۱٫ اطلاعات توصیفی انگیزش پیشرفت به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها

عوامل
شاخص آماری
پیش آزمون پس آزمون
گروه آزمایش تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
۲۹ ۲۹
۰۳/۸۳ ۸۶/۸۹
۸۳/۷ ۷۷/۸
گروه کنترل تعداد

Secured By miniOrange