اثر بخشی مدارس، محیط بیرونی

 
 
 
تعاریف عملیاتی:
سبک رهبری سازمان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری سازمان مدارعبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز[۳](۱۹۸۵) به دست می آید (الوانی،۱۳۷۸).
سبک رهبری انسان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری انسان مدار عبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز(۱۹۸۵) به دست می آید (الوانی،۱۳۷۸).
جو مدرسه : در این پژوهش جو مدرسه بر اساس پرسشنامه جو مدرسه (ویلیس جی . فورتنجر،۲۰۰۴)محاسبه می شود و منظور نمره ای است که از این پرسشنامه در هفت زیر مقیاس جوباز ، تلاش مازاد ، ساختار انضباطی ، گسترش مسئولیت فردی ، شاسایی موفقیتها، خود ارزیابی و مقررات سازمانی به دست می آید .
اثر بخشی مدارس: دراین پژوهش اثر بخشی مدارس بر اساس پرسشنامه اثر بخشی مدارس (سر جیوانی و همکارانش،۱۹۹۲) که توسط ترک زاده (۱۳۷۲)ترجمه شده محاسبه می شود و منظور نمره ای است که از این پرسشنامه در چار بعد کسب هدف،یکپارچگی درونی ،انطباق با محیط بیرونی و حفظ الگوهای فرهنگی به دست می آید .
 
 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *