پایان نامه های سری هفدهم

متن کامل – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
ادامه حیات و موفقیت کسب و کارهای آنلاین به جذب و حفظ مشتریان بستگی دارد. به همین دلیل پژوهش در زمینه رفتار آنلاین مصرفکننده و شناخت و بررسی انگیزههای خرید آنلاین به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرفکننده و بررسی میزان اهمیت و تأثیر عوامل انگیزشی بر فرآیند خرید آنلاین حائز اهمیت است. از این رو، امروزه تحقیقات و پژوهشها در موضوع پذیرش خرید آنلاین از جانب مصرفکننده مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که پیدایش فروشگاههای اینترنتی به چند سال اخیر باز میگردد، به همین دلیل میتوان گفت که در خیلی از کشورها از جمله کشور ما خرید اینترنتی یک پدیده نسبتاً جدید است و مراحل اولیه رشد خود را طی میکند و همچنین فروشگاههای اینترنتی کشور ما توجه کمی به به عوامل مؤثر بر خرید آنی آنلاین دارند. به همین خاطر خلأهای تحقیقاتی در این زمینه به روشنی مشهود است و باید تحقیقات و پژوهشهای گستردهای در مورد عوامل مؤثر بر خرید آنی آنلاین صورت گیرد. حتی پژوهشهایی که در کشورهای دیگر و کشور ما انجام شده است به بررسی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و خرید آنی در فروشگاههای سنتی پرداختهاند، از این رو، انجام پژوهشهایی در مورد خرید آنی آنلاین ضروری به نظر میرسد. گذشته از این به علت وجود تفاوتهای ملیتی، اجتماعی، فرهنگی و… میان افراد جوامع مختلف، تعمیم یافتههای پژوهشهای خارجی به زمینه های داخل کشور با شک و تردید همراه است. علاوه بر این، بیشتر مطالعاتی که تاکنون در باب انگیزههای خرید آنلاین صورت گرفته، بر انگیزههای منفعتگرایانه متمرکز بوده در حالی که در زمینه خرید آنی انگیزه لذت جوئی مورد توجه است. لذا این تداخل آنی و آنلاین منجر به چالشی در موضوع پژوهش شده است. با توجه به مطالب مذکور انجام تحقیق و پژوهش در مورد تأثیر انگیزه لذتجویانه و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی از هر دو بعد نظری و عملی مفید و ضرور به نظر میرسد.
پژوهش درباره رفتار خرید آنی فواید کاربردی بسیاری دارد. با آشکار ساختن اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنی، میتوان استراتژیهای بازاریابی اثربخشی پیشنهاد داد تا حجم خریدهای آنی یک فروشگاه افزایش یابد و یا از دیگر سو، میتوان به مصرفکنندگان کمک کرد تا رفتار خرید آنی خود را کنترل نمایند (فلوه و مادلبرگر، ۲۰۱۳: ۴۲۸).[۶] از نظر پژوهشگر این پژوهش، با بررسی و الویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنلاین مشتریان توسط شرکتها و فروشگاههای اینترنتی، آنها میتوانند به اطلاعاتی دست یابند مبنی بر اینکه چه عواملی برروی رفتار خرید آنی مشتری تأثیر میگذارد و همچنین میتوانند با برنامهریزی و تمرکز روی این عوامل، موانع موجود از نظر مصرفکنننده را برطرف نموده و شرایطی ایجاد کنند تا آنها با رغبت بیشتری به خرید اینترنتی روی آورند.
۱-۴) اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارتند از:
۱-۴-۱) تعیین اثر انگیزه لذتجوئی بر آنیگرایی؛
۱-۴-۲) تعیین اثر آنیگرایی بر خرید آنی آنلاین؛
۱-۴-۳) تعیین اثر انواع وبگردی بر خرید آنی آنلاین؛
۱-۴-۴) تعیین اثر محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین.
۱-۵) سؤالات تحقیق
این پژوهش در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
۱-۵-۱) انگیزه لذتجوئی چه تأثیری بر آنیگرایی دارد؟
۱-۵-۲) انگیزه لذتجوئی چه تأثیری بر وبگردی لذتجویانه دارد؟
۱-۵-۳) انگیزه لذتجوئی چه تأثیری بر وبگردی منفعتگرایانه دارد؟
۱-۵-۴) آنیگرایی چه تأثیری بر خرید آنی آنلاین دارد؟
۱-۵-۵) وبگردی لذتجویانه چه تأثیری بر خرید آنی آنلاین دارد؟
۱-۵-۶) وبگردی منفعتگرایانه چه تأثیری بر خرید آنی آنلاین دارد؟
۱-۵-۷) محتوای فروشگاه اینترنتی چه تأثیری بر خرید آنی آنلاین دارد؟
۱-۵-۸) طرح فروشگاه اینترنتی چه تأثیری بر خرید آنی آنلاین دارد؟
۱-۵-۹) پیمایش فروشگاه اینترنتی چه تأثیری بر خرید آنی آنلاین دارد؟
۱-۶) فرضیهها و مدل تحقیق
فرضیه ۱) انگیزه لذتجوئی بر آنیگرایی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛
فرضیه ۲) انگیزه لذتجوئی بر وبگردی لذتجویانه تأثیر مثبت و معنادار دارد؛
فرضیه ۳) انگیزه لذتجوئی با وبگردی منفعتگرایانه رابطه معناداری دارد.؛
فرضیه ۴) آنیگرایی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد؛
فرضیه ۵) وبگردی لذتجویانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد؛
فرضیه ۶) وبگردی منفعتگرایانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر منفی و معنادار دارد؛
فرضیه ۷) محتوای فروشگاه اینترنتی برخرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد؛
فرضیه ۸) طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد؛
فرضیه ۹) پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 
شکل۱-۱) مدل تحقیق
۱-۷) روششناسی تحقیق
۱-۷-۱) نوع و روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به ‌صورت پیمایشی و از نظر هدف توصیفی است. همچنین تحقیق حاضر دارای رویکردی کمی هست و از نظر نتیجه، کاربردی است.
۱-۷-۲) جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری این تحقیق را افراد بالای ۱۸ سال در شهر یزد تشکیل میدهند که حداقل یک‌بار تجربه خرید اینترنتی را داشتهاند. در این تحقیق از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است، و حجم نمونه از طریق فرمول زیر تعیین گردید: