ارشد: بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

عنوان:

بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

استاد راهنما:  

دکتر ماندان مومنی

پائیز ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه   ۲

۱-۱- بیان مساله تحقیق.. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق.. ۶

۱-۵- مدل تحقیق.. ۱۲

۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۱۳

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۴

۱-۸- روش شناسی تحقیق.. ۱۴

۱-۹- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۱۵

۱-۱۰-                         جامعه آماری تحقیق.. ۱۵

۱-۱۱-                                  نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۵

۱-۱۲-                         تعریف متغیرهای پژوهش.. ۱۶

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه   ۲۱

بخش اول- عدالت سازمانی.. ۲۲

۲-۱- مفهوم عدالت.. ۲۲

۲-۲- تعریف عدالت سازمانی.. ۲۳

۲-۳- ابعاد عدالت سازمانی.. ۲۴

۲-۴- کانون های عدالت سازمانی.. ۳۲

۲-۵- پیامدهای سازمانی عدالت.. ۳۲

۲-۶- اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها.. ۳۴

۲-۷- جایگاه عدالت در اسلام.. ۳۵

بخش دوم: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۸

۲-۸- تعریف حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۸

۲-۹- اهمیت حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۹

۲-۱۰-                                                                رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی   ۴۰

۲-۱۱-                                                                           رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و قصد ترک خدمت کارکنان   ۴۰

بخش سوم: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان.. ۴۱

۲-۱۲-                   نظریه انگیزش شغلی.. ۴۱

۲-۱۲-۱-     دیدگاههای تاریخی در انگیزشغلی.. ۴۲

۲-۱۲-۱-۱-        دیدگاه مدیریت علمی.. ۴۲

۲-۱۲-۱-۲-        دیدگاه روابط انسانی.. ۴۲

۲-۱۲-۲-     نظریه های معاصر.. ۴۲

۲-۱۲-۲-۱-        نظریه های محتوائی.. ۴۳

۲-۱۲-۲-۲-                           نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو   ۴۴

۲-۱۲-۲-۳-          نظریه نیازهای آشکار.. ۴۵

۲-۱۲-۲-۴- نظریه عوامل نگهدارنده و انگیزاننده (دو عاملی انگیزش)   ۴۷

۲-۱۲-۲-۴-۱-………….. نظریه X,Y یا تئوری دو ساختی انسان.. ۴۷

۲-۱۲-۲-۴-۲-                                    نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد – تئوری ERG آلدرفر   ۴۸

۲-۱۲-۲-۴-۳-              نظریه سطوح مختلف زندگی.. ۴۹

۲-۱۲-۲-۴-۴-                          نظریه های نیازهای سه گانه مک کللند   ۵۰

۲-۱۲-۲-۴-۵-……………………………………………………… نظریه فرایندی.. ۵۰

۲-۱۲-۲-۴-۶-………………………………………………………… تئوری انتظار.. ۵۱

۲-۱۲-۲-۴-۷-………………………………………………………… تئوری برابری.. ۵۱

۲-۱۲-۲-۴-۸-……………………………………………………… نظریه اسناد :.. ۵۲

۲-۱۲-۲-۴-۹-   نظریه هدف گذاری:.. ۵۳

۲-۱۲-۲-۵-           نظریه مبتنی بر تقویت.. ۵۳

۲-۱۳-                                                     کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان ها   ۵۴

۲-۱۴-        اغنای شغلی.. ۵۵

۲-۱۵-            گسترش شغلی.. ۵۵

۲-۱۶-            گردش شغلی.. ۵۶

۲-۱۷-                            مدل خصوصیات ویژه شغل.. ۵۷

۲-۱۸-            مهندسی شغل.. ۵۷

۲-۱۹-                تعدیل کار هفتگی.. ۵۸

۲-۲۰-                          شناور ساختن ساعات کار.. ۵۸

۲-۲۱-                                        شخصیت و تناسب شغل با شخصیت.. ۶۱

بخش چهارم: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.. ۶۶

۲-۲۲-            تعریف فنّاوری.. ۶۶

۲-۲۳-                تعریف اطلاعات.. ۶۷

۲-۲۴-                فنّاوری اطلاعات.. ۶۷

۲-۲۵-                          تاریخچه فنّاوری اطلاعات.. ۶۸

۲-۲۶-                                      تاریخچه فنّاوری اطلاعات در ایران.. ۷۹

۲-۲۷-                          ویژگی های عصر اطلاعات.. ۷۹

۲-۲۸-                ضرورت اطلاعات.. ۸۰

۲-۲۹-                               اهداف طراحی عصر اطلاعات.. ۸۰

۲-۳۰-                                       ابزارها: سخت افزار ها، نرم افزار،  داده   ۸۱

۲-۳۰-۱-     داده:.. . ۸۱

۲-۳۰-۲-     سخت افزار:.. ۸۱

۲-۳۰-۳-     نرم افزار:.. ۸۲

۲-۳۰-۴-     تکامل تکنولوژی اطلاعات.. ۸۲

۲-۳۱-                               سیر تطور تکنولوژی اطلاعات.. ۸۴

۲-۳۲-                                 تکنولوژی اطلاعات و اطلاعاتی.. ۸۶

۲-۳۳-                            نیاز به سیستم های اطلاعاتی.. ۸۷

۲-۳۴-                          انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۸۸

۲-۳۵-            سطح سازمان.. ۹۰

بخش پنجم: پیشینه ی تحقیق.. ۹۱

۲-۳۶-…………………………………………………………………. پیشینه تحقیق داخلی.. ۹۱

۲-۳۷-            پیشینه خارجی.. ۹۷

بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی تحقیق.. ۹۸

۲-۳۸-                                                                            تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۹۸

۲-۳۹-                فعالیتهای سازمان.. ۹۸

۲-۴۰-                                                                          ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۱۰۰

۲-۴۱-                                                                                       اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۱۰۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه   ۱۱۱

۳-۱- متغیرهای تحقیق.. ۱۱۱

۳-۲- ابزار سنجش.. ۱۱۱

۳-۳- بخش سنجش حمایت سازمانی ادراک شده.. ۱۱۳

۳-۴- بخش سنجش عدالت توزیعی.. ۱۱۳

۳-۵- بخش سنجش انگیزش شغلی کارکنان.. ۱۱۳

۳-۶- بخش سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین.. ۱۱۴

۳-۷- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. ۱۱۴

۳-۷-۱-       روایی پرسشنامه.. ۱۱۴

۳-۷-۲-       پایایی پرسشنامه.. ۱۱۴

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۱۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   ۱۱۷

۴-۱- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. ۱۱۸

۴-۱-۱-       جنسیت.. ۱۱۸

۴-۱-۲-       سن     ۱۱۹

۴-۱-۳-       تأهل.. . ۱۲۰

۴-۱-۴-       تحصیلات.. ۱۲۱

۴-۱-۵-       نوع استخدام.. ۱۲۲

۴-۱-۶-       سابقه خدمت.. ۱۲۳

۴-۱-۷-       توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   ۱۲۴

۴-۲- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. ۱۲۸

۴-۳- آزمون مدل تحقیق:.. ۱۲۹

۴-۴- شاخص های نیکویی برازش مدل.. ۱۲۹

۴-۴-۱- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… ۱۳۱

۴-۴-۲- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… ۱۳۲

۴-۴-۳- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده رابطه معنی داری با بهره‏مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات (p<0/05) ندارند و فرض صفر تحقیق رد نمی‏شود… .. ۱۳۲

۴-۴-۴-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲

۴-۴-۵- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲

۴-۴-۶- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   ۱۳۳

۴-۴-۷- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… ۱۳۳

۴-۴-۸-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   ۱۳۳

۴-۴-۹-  حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۳۴

۴-۴-۱۰- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۳۵

۴-۲-۱۱- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   ۱۳۵

۴-۴-۱۲-  انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. ۱۳۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه   ۱۴۱

۵-۱- نتایج فرضیه‏های تحقیق.. ۱۴۱

۵-۱-۱- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… ۱۴۱

۵-۱-۲- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… ۱۴۲

۵-۱-۳- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲

۵-۱-۴-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲

۵-۱-۵- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲

۵-۱-۶- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   ۱۴۳

۵-۱-۷- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… ۱۴۳

۵-۱-۸-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   ۱۴۳

۵-۱-۹- حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۴۴

۵-۱-۱۰- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۴۴

۵-۱-۱۱- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   ۱۴۴

۵-۱-۱۲- انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. ۱۴۴

۵-۲- پیشنهادهای تحقیق.. ۱۴۵

۵-۲-۱-       ییشنهادات ناشی از نتایج تحقیق.. ۱۴۵

۵-۲-۲-       پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. ۱۴۷

۵-۳- محدودیت‏های تحقیق.. ۱۴۸

منابع و مآخذ.. ۱۴۹

فهرست منابع فارسی.. ۱۵۰

فهرست منابع انگلیسی.. ۱۵۳

پیوست ها و ضمائم.. ۱۵۵

چکیده انگلیسی.. ۱۸۱

 

فهرست جدول ها

عنوان                                صفحه

جدول ۲-۱: انواع نیازها درنظریه نیازهای آشکار مور.. ۴۶

جدول ۲-۲: پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار.. ۴۷

جدول  ۲-۳: ترکیب نیاز در مراحل مختلف سطوح زندگی.. ۴۹

جدول ۲-۴: ویژگی های برنامه کار انعطاف پذیر.. ۵۹

جدول ۲-۵: تناسب شغل با شخصیت.. ۶۲

جدول ۲-۶:  تاریخچه فن‏آوری اطلاعات.. ۷۶

جدول ۲-۷: (اقتباس از جلودار ۸۵) آشنایی با رویدادهای مهم کامپیوتری از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۲. ۷۸

جدول ۳-۱: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه… ۱۱۲

جدول ۳-۲: طیف لیکرت… ۱۱۳

جدول ۳-۳: ساختار پرسشنامه.. ۱۱۳

جدول ۳-۴: آلفای کرونباخ پرسشنامه.. ۱۱۴

جدول ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۱۱۸

جدول ۴-۲: توزیع سن.. ۱۱۹

جدول ۴-۳: توزیع تأهل.. ۱۲۰

جدول ۴-۴: توزیع تحصیلات.. ۱۲۱

جدول ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۱۲۲

جدول ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۱۲۳

جدول ۴-۷: توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   ۱۲۴

جدول ۴-۸: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. ۱۲۸

جدول ۴-۹- آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل.. ۱۳۰

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۳۸

جدول ۴-۱۱- ضرایب مسیر روابط معنی دار تحقیق.. ۱۳۹

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                صفحه

نمودار ۲-۱: شاخص رشد کاربران اینترنت در ایران با مقیاس میلیون نفر(۳).. ۷۵

نمودار ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۱۱۸

نمودار ۴-۲: توزیع سن.. ۱۱۹

نمودار ۴-۳: توزیع تأهل.. ۱۲۰

نمودار ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۱۲۲

نمودار ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۱۲۳

نمودار ۴-۷- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (۲۰۱۲، ۲۲۲۷).. ۱۲۹

نمودار ۴-۸- مدل تحقیق در حالت استاندارد.. ۱۳۰

نمودار ۴-۹- مدل تحقیق در حالت معنی داری.. ۱۳۱

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                صفحه

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (۲۰۱۲، ۲۲۲۷)   ۱۲

شکل ۲-۱: سلسله مراتب نیازهای مازلو.. ۴۵

شکل ۲-۲: عکس العمل های فرد در قبال برابری و نابرابری.. ۵۲

شکل ۲-۳: انگیزش از طریق طراحی شغل.. ۵۶

شکل ۲-۴: رابطه بین مشاغل و شخصیت.. ۶۳

شکل ۲-۵: مقایسه تئوری های محتوایی انگیزش.. ۶۵

شکل ۲-۶: پیش بینی عملکرد و رضایت شغلی (یک مدل تلفیقی).. ۶۶

شکل ۲-۷: تکامل کارکرد های سازمانی تکنولوژی اطلاعات.. ۸۳

شکل ۲ -۸: سه دوره تکنولوژی اطلاعات،  سه منحنی یادیگری سازمانی   ۸۵

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

در دهه ۱۹۸۰ میلادی نظریه مبادله اجتماعی مورد توجه صاحبنظران سازمانی قرار گرفت که نتیجه این توجه، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همکاران[۱]، ۱۹۹۶) زمانی که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست و نیروهای خود را مورد مساعدت وحمایت قرار می دهد (حمایت سازمانی) خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته، سازمان را معرف خودشان می دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری می کنند. در تحقیق حاضر محقق بر آنست تا به بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بپردازد.

در این راستا، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات تحقیق می پردازد. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق آورده شده است.

۱-۱-بیان مساله تحقیق

پژوهش ها نشان می دهد که حمایت سازمان از کارکنان به شدت تعهد را افزایش و ترک خدمت را کاهش می دهد و رضایت شغلی و عملکرد را در حد متوسط بالا می برد. مفهوم “حمایت ادراک شده از سوی سازمان” از رشته روانشناسی وارد ادبیات مدیریت شد و از همان آغاز با استقبال پژوهشگران سازمانی و مدیران اجرایی روبرو شد. حمایت ادراک شده از سوی سازمان به باور کارکنان از این که سازمان تا چه حد برای همکاری هایشان ارزش قائل می شود و به رفاه آنها اهمیت می دهد(شانوک و ایسنبرگر[۲]، ۲۰۰۶).

اکنون که دو دهه از آغاز پژوهش ها در این زمینه می گذرد و روز به روز اهمیت آن پررنگتر می شود پرداختن به این موضوع ضرورت می یابد. همچنین اهمیت توجه به مباحث اخلاقی توسط مدیران و کارکنان سازمان در دهه های اخیر بسیار زیاد شده است( گیوریان و دیندار فرکوش[۳]، ۱۳۹۰).

یکی از این مباحث اخلاقی، مقوله عدالت است. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۶).  همچنین عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است (بهلولی زیناب[۴] و همکاران، ۱۳۸۹).

امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در سازمان ها سپری می شود، و رعایت عدالت در سازمان ها می تواند تاثیر بزرگی بر روی موفقیت فردی و سازمانی داشته باشد و وجود انسان های موفق و سازمان های موفق زمینه رشد جامعه را فراهم می سازد. در بسیاری از سازمانها با مقوله بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان روبرو هستیم که  موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (الوانی و پور عزت، ۱۳۸۲، ۱۷).

شایان ذکر است سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان یکی از مهم ترین و حیاتی ترین سیستم های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت انگیز رقابتی اداره می شوند. درچنین شرایطی مدیران توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده که عملکرد این نهاد را دستخوش تغییر و تحول نماید. با توجه به اینکه محقق خود در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت است و از نزدیک با آن آشنایی کامل دارد. بر اساس مشاهدات محقق، به نظر می رسد در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین (البته در برخی موارد) در سطح مطلوبی قرار ندارند، لذا می توان اینگونه ادعا نمود که مسأله و دغدغه اصلی محقق که علت انتخاب این عنوان نیز هست بدین شرح است که:

آیا بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان و واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رابطه وجود دارد؟»

[۱]  Siton And Et Al

[۲]  Shanock & Eisenberger

[۳]  Giverian And Frekoush

[۴]  Zeynab

تعداد صفحه : ۲۰۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***