افراد تمایزیافته:/پایان نامه هموابستگی زوجین

هرفردبرای بالغ شدن باتمایزیافتگی روبرو شدن. برتری رو میتونیم دررسیدن به اهداف زیرتوصیف کرد:

۱)رشدپیداکردن درتوانایی بررسی اینکه من کجاوچطوربا خونواده ام تناسب دارم.

۲)رشدپیداکردن درتوانایی مسئولیت پذیری کامل زندگی درحالیکه متعهدم تابه اونایی که دوستشون دارم نزدیک شوم.

۳)تمایل به اینکه واقعاًبگم که هستم ومیخواهم که باشم درحالیکه بقیه تلاش دارن به من بگن،که هستم وکه باید باشم.

۴)رابطه با بقیه درحالیکه بحران وفشار وناآرامی هنوزوجوددارد.

۵)توانایی آشکارسازی چیزی که نیازدارم وکمک به بقیه واسه رفع تقاضاهایشان.

توانایی درک چیزی که نیازدارم ونمی توانم درزندگیم وزندگی بقیه برآورده کنم (نیکخواه, ۱۳۹۰).

هشت معنی اصلی در راه و روش بوئن:

بخش اصلی خونواده درمانی بوئنی اون هستش که درتمام زندگی،اضطراب طولانی وجوددارد,که به وجود اومده توسط       قلمرو زندگیه. این اضطراب  هم عاطفی وهم جسمیه. اون طور که اضطراب پایین باشه حاکی ازآنه که بین افراد یا خونواده مشکلات محدودی وجوددارد. درچنین مواردی سیستم عاطفی خونواده پریشون  نیس (مرچی, ۱۳۸۹). این اضطراب طولانی بخش دوری پذیری از طبیعت به حساب میاد، هرچند امکان داره به روش متفاوت  وبه درجات جور واجور ،بسته به موقعیت خاص خونواده وملاحظات فرهنگی زیاد، خودرا روشن سازه(فریدمن،۱۹۹۱). به نظراو، اضطراب طولانی ازطریق نسلای قبل، که تأثیرونفوذشان بازم درحال حاضروجوددارد، منتقل می شه، بدین شکل که خونواده همیشهً درحال درگیری برسرمتعادل سازی میان احساس باهم بودن ووحدت وتفکیک خوددراعضاست (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت ترجمه شاهی براواتی, ۱۳۸۸).