اقسام بزه دیدگی//پایان نامه درباره بزهکاری زنان

الف) تعریف گناه کاری در اصطلاح جرم شناسی

مسیحیت مجرم رو گناهکاری می دونه که باید در جستجو توبه اون بود. لومبروز و گناهکار رو از نظر وجود از بقیه آدما می دونه.

کینبرگ در این مورد می نویسه: آدمی باید گروه خوبان که هیچوقت تمایل، گناه کاری ندارن و بدون که برعکس دارای اینجور میلی هستن و اعمال ضد اجتماعی رو مرتکب می شن که به وسیله قانون جزا مجرمانه تلقی می شه. البته این اشتباه بزرگیه که فکر می کنیم آدمایی گاهی وقتا یا بیشتر مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شن حتما با آدمایی که مرتکب اینجور اعمالی نمی شن فرق دارن. از نظر جرم شناسا مرتکب نشدن جرایم گناه کاری می گن. گناهکار یه معنی به طور کامل جرم شناختیه که در حقوق کیفری جایی نداره. گناهکار اصطلاحیه که ۲ تعریف جور واجور داره یکی به معنی جمع جرایمه که یه معنی کلیه و در معنی جامعه شناسی جنایی، گناه کاری مجموعه جرایمیه که در جا و زمان مشخص ارتکاب پیدا کرده و در آمار جنایی بکار میره و معنی دیگه اون مجرمیته که معمولا در آراء دادگاه ها به کار میره.