الگوی کارت امتیازی متوازن:-پایان نامه درباره هوش تجاری

  • دسته بندی شکل های جور واجور مشابه سنجها تو یه گروه
  • محدود کردن سنجها و ارتباطات میان اونا که موجب شفافتر شدن اونا می شه.در این باره باید رابطه شفاف در سراسر سازمان ایجاد شه تا موجب مدیریت تغییر موثر شه (Papalexandris et al; 2004).چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن برابر شکل صفحه قبله.

 

۲-۲-۹) پیشرفت معنی کارت امتیازی متوازن به وسیله کاپلان ونورتن

در جدول زیر به پیشرفت معنی کارت امتیازی متوازن از نظر ایجاد کنندگان اون به صورت خلاصه اشاره شده.

 

جدول(۲-۴) پیشرفت معنی کارت امتیازی متوازن به وسیله کاپلان ونورتن( ;۲۰۱۴ Hoque)

 

سال/نوع تحقیقعنوان کار تحقیقاتیبعضی زمینه های تحت پوشش
۱۹۹۲/مقالهکارت امتیازی متوزان-معیاری واسه اندازه گیری کارکرد۱.معرفی کارت امتیازی متوازن به عنوان یه روش اساسی در آزمایش کارکرد.

۲.کارت امتیازی متوازن یه روش مناسب واسه امتحان معیارای مالی وغیر مالی کارکرد.

۳.معرفی ۴ جنبه مالی، مشتری، فرایندای داخلی تجارت، نوآوری ویادگیری دراین روش

۴.تاکید براین نکته که کارت امتیاری متوازن یه نگاه دراز مدت رو به جلو داره.

۱۹۹۳/مقالهبه کار گیری کارت امتیازی متوازن در عمل۱.کارت امتیازی متوازن نه فقط روشی واسه آزمایش عملکرده بلکه، یه سیستم ایجاد انگیزه واسه رسیدن به موفقیته.

۲.کارت امتیازی متوازن می تونه بیشترین تاثیر رو درایجاد فرایندای تغییر سازمانی داشته باشه.

۳.شناسایی عوامل حیاتی در موفقیت سیستم کارت امتیازی متوازن.

۴.طراحی سیستم کارت امتیازی متوازن متناسب با چشم انداز، فرهنگ و فناوری شرکت.

۱۹۹۶/کتابکارت امتیازی متوازن ترجمه روش هدف دار به عمل۱.تیدیل کارت امتیازی متوازن از یه سیستم آزمایش کارکرد به یه سیستم امتحان رسیدن به روش های هدف دار  سازمان.

۲.شناسایی چهار قدم اصلی در اجرای موفقیت آمیز  کارت امتیازی متوازن.

۳.طبقه بندی جدید از فرایندای داخلی تجارت  و یادگیری ورشد(انتقال نوآوری به فرایندای داخلی کسب وکار واضافه کردن عنصر رشد به آموزش کارکنان).

۴.ابعاد چهار گانه با هم هم رابطه دلیل ومعلولی دارن برخلاف قبل که فقط با روش هدف دار و چشم انداز ربط داشتن.

۲۰۰۱/کتابسازمان متمرکز براستراتژی-  چیجوری کارت امتیازی باعث پایداری شرکتا در محیط رقابتی می شه.۱.تبدیل روش هدف دار به معیارای عملیاتی(طراحی نقشه راه) ۲.ایجاد هماهنگی واسه افزایش هم افزایی در واحدای کسب وکار.

۳.ایجاد آگاهی هدف دار، تعریف اهداف فردی و تیمی وارزایابی متوازن از فعالیتا.

۴.ایجاد روش هدف دار به عنوان یه فراین دائمی: برنامه ریزی، بودجه بندی، بازخورد و یادگیری.

۵.تغییرات منظم یافته از راه رهبری.

 

۲۰۰۴/کتابنقشه روش هدف دار/ چگونگی تبدیل دارایی نامشهود به دارایی مشخص۱.نقشه روش هدف دار به صورت چشمی.

۲.تشریح چیزی که انجام باید انجام گیرد و چیزی که نباید انجام بگیره.

۳.کمک می کنه سازمان درگیر در روش هدف دار شه.

 

۲۰۰۶/کتاببه کار گیری کارت امتیازی متوازن واسه ایجاد هم افزایی در شرکتای بزرگ۱.هماهنگی: منبع ارزش اقتصادی.

۲.ساختار واستراتژی شرکت.

۳.هماهنگی روش هدف دار مالی و مشتری.

۴.هماهنگی بین روش های هدف دار فرایندای داخلی و یادگیری و رشد (روش های هدف دار کامل)

۵.هماهنگی با شرکای خارجی.

۶.مدیریت هماهنگی فعالیتا.