انتقال ارادی حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

اگرمنشا حق زارعانه،عقد مزارعه باشه،این دودلی ایجاد می شه که انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک در مدت قرارداد با ماده ۵۴۱ قانون مدنی در تعارضه یا خیر ؟ بعضی فکر می کنند انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک با ماده ۵۴۱ قانون مدنی اختلاف نداره.چون قانونگذار در ماده ۵۴۱ قانون تسلیم زمین از ناحیه عامل به دیگری رو به شرط رضای مزارع کرده ولی با در نظر گرفتن مبنایی که واسه حق زارعانه قایل شدیم ((شرط ضمنی)) اینجور رضاعی حاصله به خصوص اون حکم ماده ۵۴۱ قانون مدنی به مجرد واگذاری زمین ناظر بوده و از مواردی که انتقال حق زارعانه ملازمه با تسلیم زمین نداره منصرفه .

بر نظر فوق دو ایراد وارده اول اینکه در ماده ۵۴۱ قانون مدنی،علاوه بر تسلیم زمین انتقال معامله هم به شرط رضاع مزارع هست.دوم اینکه :اذن حاصله از شرط ضمنی به وجود اومده توسط عرف واسه ایجاد حق زارعانه بوده نه واسه آثار اون.

انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک ودر مدت قراردادی به همراه انتقال معامله یا ضمن انتقال عین مستاجره نافذه چون :

۱-حق زارعانه دارای وجود حقوقی جداگونه و منفک از قراردادای هست که منشاء ایجاد اون شدن.

۲-در مقررات مربوط به حق زارعانه از جمله ماده ۳۱ آیین نامه ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ انتقال پذیر حق زارعانه بدون توجه به قرارداده های اجاره و مزارعه قبول شده.

۳- با سیری در عرف حاکم بر روابط مالک و زارع هم،انتقال حق زارعانه به شرط هیچ قیدی نشده و زارعین آزادانه وبدون اذن مالک اون رو انتقال می دادن .البته شرط حق انتقال به غیر در قرارداد درست و بین متعاملین نافذه .

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از تموم شدن مدت قراردادزراعی

بعد از تموم شدن مدت قرارداد زراعی زارع مالک منافع نیس و توافق ایشون با مالک در مورد انجام عملیات زراعی به پایان رسیده . اگر در قراردادزراعی اختیار انتقال حق بعد از تموم شدن قرارداد زراعی پیش بینی شه و یا اینکه مالک زمین در بین انتقال اذن بده انتقال درسته.اما اگر مالک با انتقال به غیر موافق نباشددر این فرض ۲ نظریه س :

  • بعضی فکر می کنند ((چون حق زارعانه یه حق مالی تبعیه و از مصادیق حق مالی و نقل و انتقال حق مزبور بدون مانعه،این حق هم قابل انتقاله اما از اونجائیکه حق زارعانه راسا نمی تونه انتقال یابد،و ضمن انتقال منافع عین مستاجره انتقال پیدا میکنه واز طرفی دیگرموجر با این انتقال موافقت نمی کنه . انتقال حق زارعانه با اجبار مشارالیه به تجویز انتقال منافع عین مستاجره و با پرداخت ارزش حق مزبور از طرف خود موجرصورت میگیره .))

در ادامه عقیده نامبرده آمده ((این نوع انتقال انتقال قضایی نامیده می شه که زارع باید تجویز انتقال منافع رو از دادگاه خواهان شه.))

– سعید صفیان، خدیاان و رعایا، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۶، ۱۳۸۰.