اهمیت پیاده‏ راه/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه ها

  • افزایش حضور پیاده باعث افزایش روابط اجتماعی میان شهروندان می‏شه.
  • کاهش حمل و نقل موتوری در مرکز شهری
  • کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا در مراکز شهری
  • افزایش حس تعلق ساکنان منطقه
  • تشویق ساکنین در بهبود محیط کالبدی­شون
  • تقویت و بهبود جایگاه اقتصادی راه و ایجاد حق انتخاب واسه استفاده کنندگان
  • افزایش ایمنی پیاده و بهبود خدمات شهرها
  • تشکیل قرارگاه­های رفتاری مناسب در سطح محدوده

 

۲-۱۵- مزیت پیاده‏راه

درک فضایی و چشمی: الویت حرکت پیاده به سواره درک بصریری، درک زمان تسلاب خاطر، ایجاد حس مکان، ملاحظات زیست محیطی، اقلیمی و پایداری

روابط اجتماعی: بهبود و افزایش برخوردهای اجتماعی، ایجاد فعالیت‏های جور واجور و مبادلات تجاری، شناسایی ارزش­های تاریخی و سنتی محیط شهری، هویت مکانی، ایجاد حس مشارکت.( رفیعیان، صدیقی، پورمحمدی، ۱۳۹۰)