پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

مطالعه ای عمیق در باب شخصیت برند و ویژگی های انسانی که در اثر تجانس و سازگاری مشترک در نظر گرفته می شود، می تو اند به این سازمان ها نشان دهد که وضع موجود آنان به چه صورت است و مشتریان آنان را چگونه ارزیابی می کنند و ضعف و قوت ها به چه صورتی هستند.
پیشنهاد می گردد سازمان ها با شناخت خصوصیات و ویژگی های مشتریان خود برندهائی با شخصیت قوی ایجاد نمایند و در تبلیغاتشان به سازگاری بین شخصیت برند و شخصیت افراد بپردازند .
۵-۶) پیشنهادهای تحقیق‌های آتی

 • پیشنهاد می گردد سنجش شخصیت برند با استفاده از ابعاد صداقت، شور و هیجان، صلاحیت، مهارت و کمال و خشنونت ( بر طبق مدل آکر) مورد سنجش قرار گیرد.
 • پیشنهاد می گردد که این تحقیق با توجه به انواع ابعا وفاداری های نگرشی، رفتاری و … صورت پذیرد.
 • پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی رابطه دو طرفه شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مورد سنجش قرار گیرد.
 • پیشنهاد می شود برای تعمیم پذیری بیشتر این تحقیق و مدل، در سایر سازمان ها، فروشگاه ها و … نیز مورد آزمون قرار گیرد.
 • به محققین آتی پیشنهاد می شود که از طرح های طولی استفاده کنند. چراکه تحقیق طولی می تواند به طور کامل ماهیت پویایی و تعاملی بسیاری از متغیرها را مشخص کرده وروابط علّی آنها را بیان کند.
 • به منظور جمع آوری اطلاعات واقعی تر و در نتیجه تحلیل کاملتر بهتر است که از ابزار پرسشنامه باز و مصاحبه استفاده شود.
 • با توجه به اینگه نگاه و اهداف سازمان ها متفاوت است؛ پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سطح درآمد به عنوان متغیرهای تعدیل گر یا مداخله گر استفاده شود.
خواندن مطلب دیگر:  بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در ...

۵-۷) محدودیت‌های تحقیق
– پژوهش حاضر تنها در یک نمایندگی پخش انجام شده که بهتر بود با نمونه گیری خوشه ای نمایندگی های بیشتری را در نواحی مختلف جغرافیایی هدف قرار می داد .
-به محققان آتی پیشنهاد می شود مدل پژوهش جاری را در مورد برندهای دیگر نیز مورد سنجش قرار دهند و
همچنین اثر همخوانی شخصیتی برند و مشتری را بر متغیرهای دیگری همچون ترجیح برند، قصد خرید
مجدد و … نیز مورد سنجش قرار دهند.
– همچنین پیشنهاد می شود که پیشایندهای متغیر شخصیت برند و همخوانی شخصیت برند نیز مورد بررسی قرار گیرند .
– این تحقیق صرفاً یک طرح مقطعی است.
– در این تحقیق فقط از پرسشنامه استفاده شده در صورتی که از ابزار گردآوری دیگر نیز میتوان استفاده نمود.
– در این تحقیق متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سطح درآمد در انتخاب شخصیت برند مد نظر قرار نگرفته است.
فهرست منابع
فهرست منابع:

 1. آقایوسفی، ع. زارع، ح و پوربافرانی، س. (۱۳۹۳)، “بررسی رابطه خود میانبینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان”، دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، دوره۳،صص۱۵۲-۱۴۱٫
 2. ابراهیمی، ا. علوی، س. م. و نجفی سیاهرودی، م. (۱۳۹۳)، ” بررسی اثر مزایای برند بر رضایتمندی و وفاداری رفتاری مشتری به برند (مورد مطالعه: برند پارس خزر)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره ۳۵ ، صص ۲۳-۱٫
 3. احمدی،پ .جعفر زاده کناری، م و بخشی زاده، ع. (۱۳۹۳)،”نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند”، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره۷۱،صص۹۳-۶۵٫
 4. احمدی کمرپشتی،م. (۱۳۹۲)، “بررسی تاثیر رضایت مصرف کننده و هویت برند بر وفاداری برند در چارچوب ویژگی شخصیتی مصرف کننده”، بانک مقالات بازاریابی،صص۲۸-۱٫
 5. اسدی پور، خ. و مکوندی، ف. (۱۳۹۲)، “نقش رفتار شهروندی کارکنان در ارتقا و هویت بخشی به برند”، دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، استان گلستان- گرگان.
 6. امیرخانی، ا. امانی، م.، تاب، م. و ارجمندی، ع. (۱۳۹۰)، ” بررسی وضعیت سیستمهای اطلاعات بازاریابی شرکت های متوسط و بزرگ صنایع غذایی”، مدیریت بازرگانی، دوره ۳، شماره۹، صص ۵۶-۳۵٫
 7. ایوبی یزدی، ح. و حسینی، س م ح. (۱۳۸۸)، “جایگاه و چالشهای برند در مقاصد گردشگری”، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری، صص۱۶-۱٫
 8. بنیادی نائینی، ع. کامفیروزی،م. ح. و دهقان مشتانی، م. (۱۳۹۳)،” بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و برندسازی داخلی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: یک شرکت خدماتی )”، مجله مدیریت بازاریابی، دوره۹، شماره۲۵،صص۸۳-۹۹٫
 9. پاشا شریفی، ح. و شریفی، ن.، (۱۳۸۳)”روش‏های تحقیق در علوم رفتاری”، تهران، سخن، چاپ سوم،.
 10. تاج زاده ن، ا. اله یاری، س. و تاج زاده ن.، آ. ( ۱۳۸۹ )، “بررسی وفاداری مشتریان(مطالعه موردی : بانک تجارت شهر تهران)”،پژوهشگر، شماره۱۹، صص۲۲-۱٫
 11. حافظ نیا، م. (۱۳۸۷) “مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی” انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، ۱۱۹٫
 12. حبیبی، ر. و حسین پور، ف. (۱۳۹۳)، “ارزیابی تاثیر برند و شخصیت نام تجاری بر وفاداری و رضایت مشتریان”، بانک مقالات بازاریابی،صص۹-۱٫
 13. حیدرزاده، ک؛ غفاری، ف و فرزانه، س (۱۳۹۰ ) ” بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران”، مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۸،صص۸۸-۶۹٫
 14. حیدر زاده، ک و رمضانی قمی، م ( ۱۳۸۸ )، “ارزیابی رابطه بین وفاداری مشتریان و فروش رابطه ای در بازار های صنعتی”، مجله پژوهش های مدیریت، شماره۸۲،صص۳۶-۲۱٫
 15. دل افروز، ن؛ طالقانی، م و فرح زاد، م (۱۳۹۲)،” بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار خرید وسواسی و خرید آنی”، بانک مقالات بازاریابی،صص۱۵-۱٫
 16. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.