پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

 • دلاور، ع (۱۳۹۲)،”مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات رشد.
 • ذوالقدر نسب، م و ذوالقدرنسب ف، م (۱۳۹۲)، “بررسی رابطه برندینگ داخلی با عملکرد برند”، کنفرانس مدیریت و چالشها و راهکارها، صص ۸-۱٫
 • رحیم نیا، ف و فاطمی، س. ز (۱۳۹۰)، “تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های ۵ ستاره استان خراسان رضوی”، کنفرانس بین المللی مدیریت برند، صص ۱۳-۱٫
 • رضایی دولت آبادی، ح؛ خزائی پول، ج و امانی، م (۱۳۹۲)، “تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی سازه های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند”، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال۸،شماره۲۹،صص۸۸-۷۳٫
 • رنجبریان، ب و براری، م ( ۱۳۸۸ )، “تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان : مقایسه بانک دولتی و خصوصی”، نشریه مدیریت بازرگانی ،شماره۲،صص۱۰۰-۸۳٫
 • رنجبریان، ب و براری، م ( ۱۳۸۸ )، ” بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای بهبود، رضایت مشتری” ، پژوهش نامه مدیریت اجرایی علمی پژوهشی، سال نهم، شماره ۲،صص۸۲-۶۳٫
 • روشنایی،م (۱۳۸۹)، “تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه”، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره۵۵،صص۴۳-۱۹٫
 • رهنمای رودپشتی، ف و اسدی، م (۱۳۹۰)،” برند (نام تجاری) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان” مدیرت کسب وکار، دوره ۳، شماره۱۱، صص ۱-۲۴٫
 • زاهد، ع؛ رجبی، س و امیدی، م (۱۳۹۱)، “مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری”، مجله ی ناتوانی های یادگیری، دورۀ۱،شماره۲،صص۶۲-۴۳٫
 • زمانی مقدم، ا و لاهیجی، ک (۱۳۹۱)، “بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک های خصوصی بر اساس مدل سازمان های پاسخ گوی سریع”، مجله مدیریت بازاریابی، دوره۷،شماره۱۶،صص۷۹-۶۳٫
 • سرمد، ز و بازرگان، ع (۱۳۸۵). “روش‌های تحقیق در علوم رفتاری”. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
 • سرمدی، ا (۱۳۹۰)، ” عوامل مؤثر بر ارتقاء تصویر برند (مطالعه موردی : شرکت دلیجان، تولیدکننده لوازم کودک)”، مدیریت بازرگانی، صص۱۳-۱٫
 • سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا(۱۳۸۰)، “روش‏های تحقیق در علوم رفتاری”، تهران، آگاه، چاپ پنجم،.
 • سکاران، ا،(۱۳۹۱)، روش های تحقیق در مدیریت، چاپ دهم، با ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
 • شوماخر، ر. ا و لومکس، ر. ج (۱۳۸۸). “مقدمه‌ای بر مدل سازی معادله ساختاری”. ترجمه: قاسمی، وحید.، چاپ اول، تهران: جامعه شناسان.
 • شهرابی فراهانی،ل (۱۳۹۱)، “بررسی مفهوم و مولفه های نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین معلمان زن منطقه ۱۵ تهران در سال تحصیلی۱۳۹۰-۱۳۸۹”، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،دوره۴، شماره۱۲،صص۱۸۰-۱۶۲٫
 • صادقیان، ف؛ عابدی، م و باغبان، ا (۱۳۸۸)، “بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی”، مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی، سال۲، شماره۴،صص۶۶-۴۹٫
 • صفوی، م؛ موسوی لطفی، م و لطفی، ر (۱۳۸۸)، “بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش آموز ان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶”، پژوهنده ( مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سال۱۴،شماره۵،صص۲۶۱-۲۵۵٫
 • عزیزی،ش؛جمالی ،ش و رضایی،م (۱۳۹۱)، بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،سال۲،شماره۴،صص۸۱-۶۳٫
 • عبدلی، ک و فریدون فر، ص (۱۳۸۸)، “بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری (مطالعه موردی مشتریان بانک تجارت)”، اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران.
 • عشقی پور، ن (۱۳۹۰)، شخصیت نام تجاری: ساختار نظری، ابعاد، و کاربرد های مدیریتی، بانک مقالات بازاریابی،صص۱۵-۱٫
 • غفاری آشتیانی، پی و اسکندری مهرآبادی، ع (۱۳۹۰)، ” ارزیابی رابطه بین ویژگیهای برنامه وفاداری، رضایت از فروشگاه و وفاداری به فروشگاه (مطالعه موردی : فروشگاه رفاه اراک)”، مجله مدیریت بازاریابی، شماره۱۰، صص ۴۶-۲۷٫
 • فارسیانی، ح و سعیدی، پ (۱۳۹۳)، “بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی”، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
 • قاسمی، و (۱۳۸۹). “مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos “Graphics. تهران: جامعه شناسان.
 • کارشکی،ح (۱۳۹۱)، “روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی”. تهران.انتشارات آوای نور.
 • کاکاپور، ص (۱۳۹۳)، ” بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی چرایی و چگونگی”، همایش بین المللی مدیریت، صص۱۰۵-۹۳٫
 • کلر، گ.ل (۱۳۹۱)، “مدیریت استراتژیک برند”، چاپ دوم، با ترجمه عطیه بطحایی، تهران: انتشارات شایسته.
 • گنجی نیا،ح و اخوان فومنی، س (۱۳۹۲)، نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی، بانک مقالات بازاریابی،صص۱۱-۱٫
 • مقیمی،س.م (۱۳۷۷)، “سازمان ومدیریت رویکردی پژوهشی”،انتشارات ترمه.
 • موتمنی، ع؛ مرادی، ه و همتی، ا ( ۱۳۸۹ )، ” تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان”، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره ۴، صص۱۰۵-۸۹٫
 • مومنی،م؛ دشتی، م؛ بایرام زاده،س و سلطان محمدی،س(۱۳۹۲)، “مدل سازس معادلات ساختاری با تاکید بر سازه های بازتابنده و سازنده”، تهران، ناشر: مولف.
 • Aaker,D.A.(1996). “measuring brand equity across products and markets”.california management review,38(3),102-120.
 • Aaker, J. (1997), “ Dimensions of brand personality”. Journal of Marketing Research, Vol 34, pp.347-356.
 • Anisimova, T.A. (2007), “The effects of corporate brand attributes on attitudinal and behavioural consumer loyalty”. The Journal of Consumer Marketing, Vol 24, No 7, pp 395-405.
 • Das, G .(2013), “Impacts of retail brand personality and self-congruity on store loyalty: The moderating role of gender”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.21, No.2, pp.130-138.
 • Freling, T.  H.  and Forbes, L. P.  (۲۰۰۵). “An empirical  analysis of the brand personality effect”.  Journal  of Product and Brand Management. 14(7), ۴۰۴-۴۱۳
 • Geuens, M. and Weijters,B. and De Wulf ,K.(2009), “A new measure of brand personality“Journal of Research in Marketing, Vol 26, pp97–۱۰۷٫
 • Grohmann,B.(2009). “gender dimensions of brand personality”.journal of marketing research,46(1),105-119.
 • He,H., Li, Y. and Harris, L. (2012) “Social identity perspective on brand loyalty”Journal of Business Research , Vol. 65.pp 648–۶۵۷٫
 • برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.