پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

۳-۵-۱) پرسشنامه‌ی تحقیق ۵۹
۳-۵-۲) بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات تحقیق ۶۰
۳-۶) روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۲
۳-۷) تحلیل مدل معادلات ساختاری ۶۳
۳-۸ دلیل استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرمافزار LISREL ۶۴
۳-۹) خلاصه فصل ۶۴

۴ – ۱ ) مقدمه ۶۶
۴- ۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۶۶
۴ – ۳ ) توصیف متغیرهای تحقیق ۶۹
۴ –۴ ) آزمون نرمالیته ۷۰
۴- ۵) بررسی مدل تحقیق ۷۱
۴-۵-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد ۷۱
۴-۵-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۷۲
۴-۵-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق ۷۲
۴-۶) آزمون فرضیه ها ۷۳

۵-۱) مقدمه ۷۸
۵-۲) نتایج آمار توصیفی ۷۸
۵-۲-۱) تحلیل متغیرهای تحقیق ۷۸
۵-۳)میانگین سئوال های متغیرهای تحقیق ۷۹
۵-۴) نتایج آمار استنباطی ۷۹
۵-۵) پیشنهادهای تحقیق بر اساس فرضیه های تحقیق ۸۱
۵-۶) پیشنهادهای تحقیق‌های آتی ۸۱
۵-۷) محدودیت‌های تحقیق ۸۲
فهرست منابع ۸۳
پیوست ها ۹۰
عنوان صفحه
جدول۲-۱) ابعاد شخصیت برند ۳۲
جدول۲-۲) پیشینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور ۵۰
جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش‌های عددی گزینه‌های پرسشنامه ۵۹
جدول ۳-۲) متغیرها و تعداد سؤالات پرسشنامه ۶۰
جدول۳-۳) پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه ۶۲
جدول ۴ – ۱) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان ۶۶
جدول ۴ – ۲) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷
جدول ۴ – ۳) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان ۶۸
جدول ۴ – ۴) توصیف متغیرهای تحقیق ۶۹
جدول ۴ – ۵) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق ۷۰
جدول ۴- ۶) شاخص های معنی داری و برازش مدل ۷۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.