پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در …

۱-۴-۱- سوالات تحقیق ۱۳
فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه ۱۵
۲-۱- مروری بر پژوهش‌هایی در یادگیری ۱۵
۲-۲- مروری بر استعدادهای خاص کودکان در یادگیری ۱۸
۲-۳- تفاوت آموزش‌های سنتی و مدرن ۱۹
۲-۴- کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران ۲۴
۲-۴-۱- کمیّت و کیفیّت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی کودکان در ایران ۲۴
۲-۴-۲- کمیت و کیفیت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی خش کودکان کانون زبان ایران ۲۶
۲-۵- مروری بر پژوهش‌هایی در نوشتار و املای زبان انگلیسی ۲۶
۲-۶- مروری بر نقش بازی‌های آموزشی در یادگیری زبان انگلیسی ۳۰
۲-۶-۱- خصوصیات بازی‌های آموزشی مفید و تاثیرگذار در یادگیری ۳۰
۲-۶-۲- تاثیر بازی‌های آموزشی در یادگیری ۳۲
۲-۶-۳- تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری ۳۶
۲-۶-۴- تاثیر بازی‌های آموزشی بر یادگیری املای کلمات انگلیسی ۴۲
عنوان صفحه
۲-۶-۵- مشکلات زبان آموزان ایرانی در یادگیری املای کلمات انگلیسی و استفاده از بازی‌های آموزشی رایانه‌ای در آموزش آنان ۴۴
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۴۸
۳-۱- شرکت کنندگان ۴۸
۳-۲- ابزار تحقیق ۴۹
۳-۲-۱- توصیف صفحه‌ی بازی Fun Spelling 50
۳-۲-۲- شیوه‌ی انجام بازی Fun Spelling 51
۳-۲-۳- شیوه‌ی ارزیابی تکالیف زبان آموزان ۵۵
۳-۲-۴- تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر زبان آموزان ۵۵
۳-۳- روش به دست آوردن داده‌ها ۵۶
۳-۳-۱- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی ۵۷
۳-۳-۲- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ۵۷
۳-۳-۳- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات هم آوا ۵۸
۳-۳-۴- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری کلمات انگلیسی دارای حروف ساکن ۵۸
۳-۴- تحلیل داده‌ها ۵۹
۳-۴-۱- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی ۵۹
۳-۴-۲- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ۶۰
فصل چهارم: یافته‌ها، نتایج تحقیق و بحث آن‌ها
مقدمه ۶۳
۴-۱- یادگیری املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی ۶۳