پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

اعتماد سرمایه گذاران

بهره وری شرکت

.۷۳۸

.۶۸۹

۱۳٫۵۱۹

.۰۰۰

برای بررسی و تاثیرگذاری هریک از متغیرهای مستقل بر روی بهره وری شرکت از رگرسیون چند گانه استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۵/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ می باشد. بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. و ضرایب رگرسیونی هریک بیانگر رابطه مستقیم بین متغیرهای مستقل بر روی بهره وری شرکت است. ضریب تعیین بین متغیرهای مستقل بر روی بهره وری شرکت برابر با ۵۸۹/۰ بوده که نشان دهنده میزان تبیین کنندگی و تاثیر گذاری متغیرهای مستقل بر روی بهره وری شرکت است. ضرایب رگرسیون بیانگر آن است که اعتماد سرمایه گذاران بیشترین تاثیر (۶۸۹/۰) و آگاهی سرمایه گذاران کمترین تاثیر (۱۸۴/۰) را بر بهره وری شرکت خواهد گذاشت.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش ، مرحله بحث و نتیجه گیری است. بدیهی است که پژوهش در هر زمینه ای که انجام شود دارای هدف و انگیزه خاص است، لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است که می توانند کاربرد پیدا کنند. نتایج و پیشنهادها علاوه بر آنکه از نظر کاربردی کردن پژوهش اهمیت دارد، در ایجاد و تقویت انگیزه در پژوهشگران و همچنین در هموار نمودن راه مطالعات و تحقیقات کاملاً مؤثر است.
این فصل از قسمت های نتیجه گیری از یافته های تحقیق ( یافته های توصیفی و یافته های استنباطی)، نتیجه گیری وبحث و بررسی و محدودیتها و پیشنهادهای آتی تنظیم شده است.
با توجه با اینکه یافته های تحقیق باید با مبانی نظری، ادبیات و سابقه تحقیقات گذشته مقایسه گردد تا بحث و نتیجه گیری تحقیق از اعتبار لازم برخوردار گردد، لازم است تا نتایج این پژوهش برای مقایسه و استنتاج علمی ارائه گردد، نتایج این پژوهش به شرح زیر است.
۵-۲) بررسی نتایج تحقیق
هدف این تحقیق بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های استان گیلان است. جامعه آماری این تحقیق از سرمایه گذاران شرکت ها در استان گیلان تشکیل گردید. حجم جامعه آماری ۵۰۰ شرکت در نظر گرفته شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۲۱۷ نفر در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از ۷۰/۰ است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی
با توجه به اینکه یافته های تحقیق باید با مبانی نظری، ادبیات و سابقه تحقیقات گذشته مقایسه گردد تا بحث و نتیجه گیری تحقیق از اعتبار لازم برخوردار گردد، لازم است تا نتایج این پژوهش برای مقایسه و استنتاج علمی ارائه گردد، نتایج این پژوهش به شرح زیر است.
در توصیف جنسیت، ۷/۸۵ درصد پاسخ دهندگان مرد و ۳/۱۴ درصد زن می باشند. در توصیف تحصیلات، ۴/۱۳ درصد از پاسخ دهندگان دیپلم و زیر دیپلم،۵/۲۹ فوق دیپلم،۶/۳۹ درصد لیسانس،۱۷٫۵ درصد فوق لیسانس و بالاتر هستند. در توصیف سن، ۳/۱۴ درصد از پاسخ دهندگان ۲۰-۳۰ سال ،۱/۴۰ درصد۳۰-۴۰ سال،۳۲٫۷ درصد۴۰-۵۰سال،۹/۱۲ درصد۵۰-۶۰ سال هستند
توصیف متغیر آگاهی سرمایه گذاران
در متغیر آگاهی سرمایه گذاران کمترین امتیاز ۰۰/۲ و بیشترین امتیاز ۸۲/۴ و میانگین نمرات ۱۷/۳ و انحراف معیار آن ۵۳/۰ و واریانس آن برابر ۲۸/۰ است. میانگین نمرات آگاهی سرمایه گذاران بالاتر از میانگین مورد انتظار(۳) بوده که بیانگر این موضوع است که این متغیر از نظر پاسخ دهندگان در سطح مطلوبی قرار دارد
توصیف متغیر اعتماد سرمایه گذاران
در متغیر اعتماد سرمایه گذاران کمترین امتیاز ۱۸/۲ و بیشترین امتیاز ۸۲/۴ و میانگین نمرات ۵۰/۳ و انحراف معیار آن ۵۹/۰ و واریانس آن برابر ۳۶/۰ است. میانگین نمرات اعتماد سرمایه گذاران بالاتر از میانگین مورد انتظار(۳) بوده که بیانگر این موضوع است که این متغیر از نظر پاسخ دهندگان در سطح مطلوبی قرار دارد
توصیف متغیر بهره وری شرکت ها
در متغیر بهره وری شرکت ها کمترین امتیاز ۳۶/۲ و بیشترین امتیاز ۴۳/۶ و میانگین نمرات ۸۶/۳ و انحراف معیار آن ۶۶/۰ و واریانس آن برابر ۴۳/۰ است. میانگین نمرات بهره وری شرکت ها بالاتر از میانگین مورد انتظار(۳) بوده که بیانگر این موضوع است که این متغیر از نظر پاسخ دهندگان در سطح مطلوبی قرار دارد
۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی
بررسی رگرسیون چند گانه
با توجه به نتایج رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین بین اعتماد سرمایه گذاران و آگاهی سرمایه گذاران بر بهره وری شرکت ها ۵۹۸/۰ بوده است. به عبارت دیگر اعتماد سرمایه گذاران و آگاهی سرمایه گذاران متواند به اندازه ۶۰ درصد، بهره وری شرکت ها را پیش بینی و تبیین نماید. ضرایب رگرسیون بیانگر آن است که اعتماد سرمایه گذاران بیشترین تاثیر (۶۸۹/۰) و آگاهی سرمایه گذاران کمترین تاثیر (۱۸۴/۰) را بر بهره وری شرکت خواهد گذاشت.
بررسی فرضیه ۱
بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
.همانطور که در فصل ۴ نشان داده شد در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد (۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با ۲۲۴/۰بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها است. بنابراین می توان گفت با افزایش آگاهی سرمایه گذاران می توان بهره وری شرکت ها را افزایش داد. نتایج این تحقیق با یافته های لینتاری[۴۴](۲۰۱۱) مطابقت دارد.
بررسی فرضیه ۲
بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.