پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

خانواده خوب و مهربانم
فهرست صفجه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱-موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۳- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴-چهارچوب نظری و مبانی مدل پژوهشی………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵-اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۶-۱-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶-۲-هدف فرعی…………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۷-۱-فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۷-۲-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۸-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۹-متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۰-تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۱۰-۱-سرسختی روان شناختی………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۰-۲-تاب آوری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۰-۳-مدل آیدا……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲- تاب آوری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱- تعریف……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۲- نظریه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳- سرسختی روانشناختی………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۳-۱- تعریف……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۳-۲- نظریه…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۴- مدل آیدا…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۴-۱- تعریف……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۴-۲- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات…………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۴-۳- سلسه مراتب تأثیرات……………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۴-۴- تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات………………………………. ۳۰
۲-۴-۵- مدل های سلسله مراتب تأثیرات……………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۵- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵