پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی …

هدف اصلی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین می باشد.
۱-۶-۲- هدف فرعی:
هدف فرعی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین می باشد.
 
فرضیه‏های تحقیق:
۱-۷-۱- فرضیههای اصلی:
بین مؤلفههای تبلیغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی مشتریان رابطه معنیدار وجود دارد.
بین مؤلفههای تبلیغات بر اساس مدل آیدا با تاب آوری مشتریان رابطه معنیدار وجود دارد.
۱-۷-۲- فرضیه های فرعی:
بین سرسختی روان شناختی و تاب آوری مشتریان رابطه معنیدار وجود دارد.
 
قلمرو تحقیق:
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین است.
۱-۸-۲- قلمرو زمانی تحقیق:
این تحقیق در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و نیمه اول سال ۱۳۹۴ انجام گشته است.
۱-۸-۳- قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در شعبه مرکزی شرکت نوشین انجام گشته است.
 
متغیرهای پژوهش:
متغیر مستقل: تبلیغات بر اساس مدل آیدا
متغیر وابسته: سرسختی روان شناختی و تاب آوری
۱-۱۰-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:
۱-۱۰-۱- سرسختی روان شناختی
تعریف نظریبرخی افراد راهکار‌های خاصی برای مقابله با مشکلات دارند، مرگ عزیزان، شکست‌های مالی و بیماری‌های مختلف سرنوشت مشترک همه انسان‌هاست ولی واکنش‌های افراد به این مسائل به هیچ عنوان شبیه به هم نیستند. در روان‌شناسی از این افراد تحت عنوان سخت جان یاد می‌شود. مطلب حاضر با تکیه بر نگاه روان‌شناسانه بیشتر به ویژگی‌های شخصیتی افراد سخت‌جان می‌پردازد. به اعتقاد روان‌شناسان شخصیت سرسخت از ۳ مؤلفه اصلی تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی تشکیل شده است. (نمازی، ۱۳۹۱، ۱۲)
تعریف عملیاتی: در این پژوهش سرسختی روان شناختی نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه سنجش سرسختی روان شناختی علیرضایی (۱۳۸۹) به دست می آورد.
۱-۱۰-۲- تاب آوری
تعریف نظریتاب آوری به عنوان اطمینان فرد به توانایی هایش برای غلبه بر استرس، داشتن توانایی های مقابله ای، عزت نفس، ثبات عاطفی و ویژگی های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش می دهد تعریف شده است. (ملایم رفتار، ۱۳۹۲، ۸)
تعریف عملیاتیدر این پژوهش تاب آوری نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه خودتاب آوری کلاهنن (۱۹۹۶) به دست می آورند.
۱-۱۰-۳- مدل آیدا
تعریف نظریمدل آیدا شیوه ای چهارمنظوره را پیشنهاد می کند که عبارت است از آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید. (Birch,2010,1)
تعرف عملیاتی: مدل آیدا در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی به پرسشنامه سنجش مدل آیدا جعفری (۱۳۹۲) می دهد.
۲-۱- مقدمه:
مازلو، روانشناس انسان گرا معتقد است از جمله ویژگی های یک انسان خودشکوفا (متعالی) پذیرش خود، دیگران و طبیعت بطور کلی و احساس درک تازه و مداوم از جهان اطراف خود می باشد. از این منظر طبیعت و عناصر موجود در آن می تواند در سلامت روانی افراد تأثیر گذار باشد. لذا از جمله توصیه های روان شناسان جهت ارتقا و سلامت روانی انسان ها استفاده مناسب و کار آمد از مواهب موجود در طبیعت است. سلامت روان، نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان، امری حیاتی است. سلامت روان با ویژگی های توانمند ساز درونی یا منابع درون قدرت ارتباط دارد، برخوداری از این منابع درونی توانایی فرد را، با وجود شرایط ناگوار، پیشامدهای منفی، برای رشد سازگاری خود افرایش میدهد تا سلامت روان خود را حفظ نماید. پژوهشها نشان میدهند که بلایای طبیعی، تنیدگی های روانشناختی را به دنبال دارند که با بیماریهای جسمی و روانی مرتبط هستند. سرسختی روانشناختی و تاب آوری از جمله متغیرهایی هستند که میتوانند تنیدگیها و آثار نامطلوب آن ها را تعدیل نمایند. کوباسا، مدی، زولا (۱۹۸۳؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲) سرسختی را ترکیبی از باورها درباره خویشتن و جهان تعریف میکنند که از۳ مؤلفه تعهد ـ کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است. باور به تغییر، دگرگونی و پویایی زندگی و این نگرش که در رویدادی به معنای تهدیدی برای امنیت و سلامت انسان نیست، انعطاف پذیری شناختی و بردباری در برابر رویدادهای سخت استرسزا و موقعیتهای مبهم را به دنبال دارد. کوباسا و پوکتی (۱۹۸۳؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). باور دارند که ویژگیهای روانشناختی سرسختی از جمله حس کنجکاوی قابل توجه، گرایش به داشتن تجارب جالب و معنی دار، ابراز وجود، پرانرژی بودن و اینکه تغییر در زندگی، امری طبیعی است، می تواند در سازش فرد با رویدادهای تنیدگی زای زندگی سودمند باشد. بررسی ها گویای آن هستند که سرسختی با سلامت بدنی و روانی رابطه مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی، تأثیرات منفی استرس را کاهش می دهد و از بروز اختلاف های بدنی و روانی پیشگیــری می کند (کوباسا، ۱۹۷۹؛ فلورین، میکولینر و یالبن، ۱۹۹۵؛ بروکز، ۲۰۰۳؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲)
برخی از پژوهش ها نیز بین تاب آوری و سرسختی با اضطراب و افسردگی رابطه معنی داری نشان داده اند و گویای  آن هستند که افراد تاب آور می توانند بر انواع اثرات ناگوار چیره شوند (انزلیچت، ارنسون، گود و مک کی، ۲۰۰۶؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶، ۲۹۰).
ویسی، عاطف و مید و رضایی (۱۳۷۹) بین تاب آوری و رضایتمندی از زندگی ارتباط مستقیم و معنی دار گزارش نمودند و نشان دادند که در شرایط پر استرس کسانی که از سرسختی بالاتری برخوردارند ، سلامت روان بیشتری دارند تا کسانی که از سرسختی پایین تری برخوردارند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.