پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی به منابع مقالات : بررسی هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر- …

۱/۱۴

۲/۲۲

مهر

۲۷

۶/۱۱

۳۰/۱۹

ابان

۷/۲۲

۲/۷

۹/۱۴

اذر

۱/۱۸

۹/۴

۵/۱۱

شکل۵-۱نمودارتغییرات دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک رامسر (درجه سانتی گراد)
مشاهده می شود حداکثر دمای ماهیانه مربوط به ماه تیر و حداقل ان مربوط به بهمن ماه است.
۵-۱-۱رابطه بین دمای رامسر و کاشت کلزا:
سه مرحله مهم در جریان رشد کلزا عبارتند از :مرحله صفر بیولوژیکی(۵ درجه سانتی گراد)که در دمای پایین ترازان گیاه به حالت خواب می رود،مرحله گل دهی و تشکیل غلاف(۱۰ تا ۱۸ درجه سانتی گراد)و مرحله تشکیل و سفت شدن دانه کلزا (۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد).(کیمبرومک گرگور،۱۳۷۸ :۲۳-۲۱ )
با توجه به میانگین دمای ایستگاه رامسر در یک دوره ۲۰ ساله پایین ترین میانگین دما ۹ درجه سانتی گراد مربوط به ماه بهمن و بالاترین میانگین مربوط به مرداد ماه ۵/۲۷ درجه سانتی گراد می باشد و از طرفی دیگر میانگین حداقل دما ۳/۷درجه و میانگین حداکثر دما ۳/۱۶ درجه سانتی گراد است وهمچنین فراوانی بسیار ناچیز دمای پایین تر از یخبندان برای گیاه کلزا در هوای شهرستان دیده می شود. بنابر این می توان نتیجه گرفت که کاشت گیاه کلزا در این منطقه از نظر دما با مشکل چندانی روبرو نخواهد شد.
۵-۱-۲اثر دما بر مراحل رشد گیاه کلزا
کلزا همانند سایر گیاهان به دما واکنش نشان می دهند و سرعت و زمان نمو تا رسیدگی دانه آن ها تابعی از دمای محیط می باشد. با استفاده از دمای آستانه حداقل برای یک محصول بر حسب درجه سانتی گراد می توان درجه روز GDD یا Dcgree Day را برای کمی نمودن روند رشد گیاه محاسبه نمود .درجه ،روز رشد معمولا زمان حرارتی نیز نامیده می شود.
البته باید پذیرفت که مشخص کردن دمای پایه کاری بسیار مشکل است ولی محققین بسیاری بر روی این مسئله مطالعه نموده اند و دماهای مختلفی را به عنوان دمای پایه برای گیاه کلزا پیشنهاد داده اند.
هاچوین (۱۹۷۸ )با استفاده از ارقام پاییزه که در استرالیا کشت شده بودند دمای پایه Brassica rapa را بین ۳ تا ۶ درجه سانتی گراد و برای Brassica napus بین صفر تا ۶ درجه سانتی گراد متغیر بوده است در فرانسه لترمی از صفر درجه دمای پایه نمو و از ۵ درجه برای دمای پایه رشد استفاده کرده است البته وقوع عوامل نامساعد مثل یخبندان در زمان گلدهی و خشکی در فاصله گلدهی تا رسیدگی خطرات جبران ناپذیری دارد و بالعکس مطلوب بودن شرایط اقلیمی مثل تشعشع ،دما،رطوبت برای رشد غلاف و دانه شرایطی ایده آل است.
جدول ۵-۲ میزان (درجه روز- رشد )GDD مراحل مختلف رشد ارقام Vestar ، Regent، Oreo بر اساس دمای آستانه حداقل ۵ درجه سانتی گراد

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.