تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

الف) تعریف مفهومی:
فرایند کامل و سیستماتیک هماهنگی فعالیت های کسب و کار، ایجاد، ذخیره، مشارکت، نشر و توسعه و گسترش دانش درکل سازمان که توسط افراد و گروه ها و در راستای اهداف اصلی سازمان صورت می گیرد (راستوگی، ۲۰۰۰).
ب) تعریف عملیاتی:
متغیری است که در قالب پرسش نامه و براساس ابعاد زیر سنجیده می شود:
کسب دانش، ایجاد دانش، ذخیره دانش، تحلیل و داده کاوی، انتقال وتوزیع دانش، به کارگیری و روایی دانش.
۱-۷-۶- فن آوری
الف) تعریف مفهومی:
برایان کوئین در سال ۱۹۹۹ فن آوری را مهمترین جزء مدیریت دانش سازمانی می داند به نظر وی به کارگیری اثر بخشی فن آوری نیازمند شناخت فن آوری اطلاعات و علوم رایانه ای و همچنین هنرها، علوم یادگیری، کشف و ارتباطات است.
ب) تعریف عملیاتی:
میزان اثر بخشی فن آوری یادگیری از طریق شاخص های زیر سنجیده می شود:
فن آوری برای مدیریت دانش
فن آوری برای افزایش سرعت و یادگیری.
۱-۸- مدل تحلیلی تحقیق
در زیر، جزئیات مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر را بیان می کند. زیر سیستم های این مدل که ایجاد سازمان یادگیرنده در هر سازمانی مثل بانک توسعه صادرات ایران را ساده و کاربردی می کند خود در برگیرنده مؤلفه ها و شاخص های متفاوت به شرح ذیل هستند.
مارکوارت بر اساس مدل سیستمی سازمان یادگیرنده، جنبه های اصلی و کلیدی مفهوم سازمان یادگیرنده را در قالب پنج زیر سیستم، یادگیری – سازمان – افراد – دانش – فن آوری به طور موشکافانه بررسی می کند.
به عقیده مارکوارت تمامی این زیر سیستم های پنچ گانه برای یادگیری سازمانی پایدار و مستمر و اطمینان از مؤفقیت سازمانی ضروری هستند.
۱-۸-۱- یادگیری
سیستم فرعی محوری سازمان یادگیرنده است که شامل انواع، سطوح و مهارت های یادگیری است.
۱-۸-۲- سازمان
این سیستم فرعی شامل چهار جزء است که عبارتند از:
چشم انداز
فرهنگ
استراتژی
ساختار
۱-۸-۳- افراد
شامل مدیران و رهبران، کارکنان، مشتریان، شرکاء و متحدان، عرضه کنندگان و فروشندگان و جامعه است.
۱-۸-۴- دانش
‌این زیر سیستم به مدیریت کسب و ایجاد دانش در یک سازمان اشاره دارد. این زیر سیستم فرایند توسعه دانش در یک سازمان را شامل کسب، خلق، ذخیره، تحلیل، انتقال و به کارگیری دانش می داند. این عناصر به طور مستمر و تعاملی ارتباط دارند. دانش شامل (کسب، ایجاد، ذخیره، تحلیل، انتقال، به کارگیری).
۱-۸-۵- فن آوری
‌متشکل از شبکه های فن آوری یکپارچه و ابزارهای اطلاعاتی است که دست یابی و تبادل اطلاعات و یادگیری در یک سازمان یادگیرنده را فراهم می کند. این زیر سیستم در برگیرنده ابزارهای الکترونیکی و روش های پیشرفته از قبیل کنفرانس های رایانه ای و همکاری مبتنی بر پشتیبانی رایانه ای است. فن آوری شامل توسعه یادگیری، مدیریت دانش می باشد.
پرسش نامه ای تهیه خواهد شد تا تمامی ابعاد و مؤلفه های موجود در یک سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مفهومی استفاده شده در این پژوهش را در برگیرد.
۱-۹- فرضیه‏ های تحقیق
۱-۹-۱- فرضیه اصلی:
بانک توسعه صادرات ایران از ویژگی های سازمان یادگیرنده برخوردار است.
۱-۹-۲- فرضیه های فرعی:
پویایی یادگیری در بانک توسعه صادرات ایران وجود دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است