تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۲۲

۱- فرید رهدار:
فرید رهدار «شخصیت» نمادین در یک جامعهی مدرن است، نماد فردی باهوش، جذاب و زرنگ. به نظر زن کسی است که دست نیافتنی است و در طول داستان طوری در مورد او فکر میکند و با خود در مورد او صحبت میکند که حسرت داشتناش را به صراحت بیان میکند. کسی که زن او را جذاب میبیند و از اینکه گندم میتواند با او حرف بزند و ارتباط برقرار کند اما خودش قادر به این کار نیست حسرت میخورد: «به دکتر گفتم : فرید رهدار عاشق گندم بود و از من بیزار.»
«همهی بر و بچههای دانشگاه میدانستند فرید رهدار با آن شــلوار لی سوراخ سوراخش، با آن تیشرتهای رنگ و رو رفتهاش، با آن موهای بلند و آن کولهای که همیشه به نظر سنگین میآمد، به اندازهی موهای سرش و شاید هم به اندازهی تمام موهای بدنش دوست دختر داشته. آن وقت این گندم احمق…»
۲- منصور:
دوست و شریک کیوان، همسر زن و دوست خانوادگی آنهاست. علاقهاش به زن را ابراز میکند. و راوی با توصیفاتی که از سر و وضعش میکند نشان میدهد که از طبقهی مرفه جامعه است. که در نهایت زن به خواسته اش جواب منفی میدهد.
۳- کیوان:
شوهر زن است، کسی است که کمتر وقتش را کنار خانوادهاش میگذراند. از زنش خواسته جور دیگری باشد و باعث تغییر در او شده که به عبارتی دیگر گندم نباشد.
۴- سامیار:
برای زن حکم یک موجود مزاحم را دارد و در عین حال امید او برای زندگی.
۳-۴-۶ شخصیت پسزمینه
«شخصیت»هایی را که بیشتر برای ایجاد حال و هوا یا واقعنمایی حوادث و صحنهها در داستان حضور مییابند، و عموما شبیه هم هستند و اغلب با اسم عام معرفی میشوند، «شخصیت پسزمینه» مینامند. آنها به توصیف صحنهها و مکانها و ارائهی حس بیشتر در داستان کمک میکنند. (جمالی،۱۳۸۵ :۱۰۲)
پرستار، منشی، رانندهی تاکسی. (هست یا نیست)
دکتر روانشناس، پسر فرغوندار، پسر آلوچهفروش، یارو پرایدی. (احتمالا گم شدهام)
۳-۴-۷ شخصیتهای ایستا و پویا
«شخصیتهای ایستا» به گونهای از «شخصیت» میگویند که از ابتدا تا انتهای داستان دارای ثبات و ایستاییاند و تغییری در آنها ایجاد نمیشود و متحول هم نمیشوند و حوادثی که در داســـتان رخ میدهد بر آنها تاثیری ندارد و یا بسیار کم است.
شخصیتهای ایستا در احتمالا گم شدهام:
کیوان، سامیار، فرید رهدار.
شخصیتهای ایستا در هست یا نیست:
سینا، رامش، نقره، بابابزرگ، رویا، لیلا، زنهای داییجواد (ملیحه و صنوبر)، خاله توران، خاله مهین، بیتا.
«شخصیت پویا» به «شخصیتی» گفته میشود که در طول داستان دچار تحول و تغییراتی شده و ابعادی از آن «شخصیت» چون افکار، فرهنگ، اخلاق، عقاید و دیدش نسبت به دنیای اطرافش رنگ دیگری میگیرد. با توجه به این تغییرات ممکن است «شخصیت» یا رو به تعالی و تکامل برود و یا رو به تباهی و نابودی کشیده شود.
شخصیتهای پویا در هست یا نیست:
زن، سینا، امیر
شخصیتهای پویا دراحتمالا گم شدهام:
زن، منصور
۳-۴-۸ شخصیتهای ساده و جامع
«شخصیت های ساده» افرادی هستند که تنها با یکی از وجوه انسانی خود در داستان حضور مییابند، مثل «شخصیتی» که تنها شناخت مخاطب از او ترسو بودن یا مغرور بودن اوست. (مستور، ۳۵:۱۳۷۹)
از مزایای «شخصیت»های ساده به نوعی نداشت پیچ و خمهای «شخصیتی» است و این مزیت باعث این است که نویسنده زحمت بسط و گسترش آن را نمیکشد و از تودرتویی شخصیت خبری نیست. مزیت دیگر ایــن است که به راحتی در ذهن خواننده جا میکند و خواننده به راحــتی آن را به یاد میسپارد و به یاد میآورد به این دلیل است که در طول اوضاع و حوادث داستان دچار دگرگونی نشدهاند. (همان، ۱۳۷۹: ۳۵)
اگر «شخصیتی» با تمام وجوه خود در داستان حضور یابد، «شخصیتی» جامع است. (همان، ۱۳۷۹: ۳۵)
شخصیتهای ساده و جامع در احتمالا گم شدهام:
کیوان، منصور، آقا رضا، خانم نعمتی جامع هستند.
زن (راوی داستان) ساده است.
شخصیتهای ساده و جامع در هست یا نیست:
دکتر شمس، نقره، رامش، بابا بزرگ، خاله توران، خاله مهین، داوود، زن داوود، دایی جواد، سینا و آبان
ساده هستند.
زن (راوی داستان) و امیر جامع هستند.
به طور کلی میتوان به این نتیجه رسید که «شخصیت»های اصلی در رمانهای سارا سالار جامعاند به این لحاظ که دارای پیچیدگیاند و در طول داستان دچار تغییر میشوند.
۳-۴-۹ شیوههای شخصیتپردازی در رمان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.