پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

۲۶/۸-

۱۵/۲

۵۲/۱۲-

۰۱/۴-

۸۲/۳-

۰۰۰۱/۰

جدول فوق بیانگر آن است که از بین تمامی عوامل فردی، جسمی و درمانی، در مدل نهایی اثر جنسیت، شغل و شاخص بیماریهای همراه چارلسون پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی می باشند. بطوریکه نمونه های با جنسیت مرد در مقابل زنان بطور متوسط ۴۶/۷ نمره ی کیفیت زندگی پایین تر(۳۱/۱۲ ، ۶۰/۲= CI و ۰۰۳/۰>p)، افراد شاغل در مقابل افراد بیکار بطور متوسط ۳۸/۶ نمره ی کیفیت زندگی بالاتر(۵۱/۱۰ ، ۲۵/۲= CI و ۰۰۳/۰>P)، افراد بازنشسته در مقابل افراد بیکار بطور متوسط ۴۶/۹ نمره ی کیفیت زندگی بالاتر(۷۳/۱۳، ۳۶/۴= CI و ۰۰۰۱/۰>P)، افراد خانه دار در مقابل افراد بیکار بطور متوسط ۰۶/۱۰ نمره ی کیفیت زندگی بالاتر(۷۸/۱۵، ۳۵/۴= CI و ۰۰۱/۰>P)، افراد دارای نمرات بیماری همراه ۴-۳ در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط ۲۵/۶ نمره ی کیفیت زندگی پایین تر (۵۴/۲- ، ۳۲/۳-= CI و ۰۰۱/۰>P) و افراد دارای نمرات بیماری همراه ۷-۵ در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط ۲۶/۸ نمره ی کیفیت زندگی پایین تری( ۰۱/۴- ، ۵۲/۱۲-= CI و ۰۰۰۱/۰>P)داشتند.
فصل پنجم
بحث و بررسی یافته ها
این فصل با هدف تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، بر اساس اهداف و سوالات پژوهش، در چهار بخش تجزیه تحلیل یافته ها، نتیجه گیری نهایی، کاربرد یافته ها و پیشنهادات جهت پژوهش های بعدی نگارش شده است. یافته های پژوهش که در ۴۳ جدول خلاصه شده اند، به شرح زیر می باشند.
تجزیه تحلیل یافته ها:
جدول شمارهی ۱ نشانگر توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد و نشان می دهد که بیشترین درصد واحدهای پژوهش(۴/۳۴%) از مرکز دیالیز رشت انتخاب شده بودند.
جدول شماره ۲ که بیانگر توزیع واحد های مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی می باشد، نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش را مردان (۶۶%)، در گروه سنی بالای ۵۰ سال(۷/۶۲%)، دارای سواد خواندن و نوشتن یا ابتدایی (۸/۵۶%)، متاهل (۳/۷۶%)، بیکار (۳۴%)، دارای درآمد کمتر از ۴۰۰ صد هزار تومان در ماه (۴/۵۶%)، تحت حمایت بیمه و انجمن حمایت از بیماران کلیوی (۵/۶۳%)، سرپرست خانواده (۹/۶۳%)، ساکن در مناطق خارج شهر (۲/۶۲%)، با علت اولیه فشار خون بالا(۴/۳۲%)، دارای شاخص توده بدنی طبیعی (۲/۵۳%)، بدون سابقهی پیوند (۸/۹۳%)، بدون سابقه مصرف سیگار(۲/۱۱%) تشکیل می دادند. اکثریت(۲۶/۵۹%) نمونه های سیگاری مصرف حداکثر ۹ سیگار در روز را گزارش نمودند.
جدول شماره ۳ مربوط به توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل جسمی(شاخص بیماریهای همراه چارلسون) می باشد. اطلاعات این جدول نشان می دهد که نمره اکثریت(۳/۳۰%) واحدهای مورد پژوهش از شاخص بیماریهای همراه در محدوده ۴-۳ بود.
جدول شماره ۴ مربوط به توزیع واحدهای پژوهش بر حسب عوامل جسمی(فشار خون قبل از دیالیز، دادههای آزمایشگاهی و افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز) می باشد که نشان می دهد واحدهای پژوهش دارای میانگین فشارخون سیتولیک و دیاستولیک، نیتروژن اوره خون و کراتینین سرم بالاتر از مقادیر طبیعی و میانگین هموگلوبین و هماتوکریت کمتر از طبیعی بودند و نیز میانگین افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز آنان ۱۸/۲ کیلوگرم بود. کلیه این یافته ها در بیماران تحت دیالیز کاملا قابل انتظار است. زیرا نارسایی کلیه به دلیل اختلال در توانایی تصفیهی خون، موجب افزایش سطوح برخی از مواد مانند نیتروژن اوره خون و کراتنین، از محصولات متابولیسم پروتئینها، در خون می شود(۷۲). همچنین کاهش تولید هورمون اریتروپوئیتین (محرک اصلی تولید سلولهای قرمز خون ) مترشحه از کلیه در نارسایی کلیه (۷۱)، کاهش زمان حیات گلبولهای قرمز، کاهش سطح آهن و اسید فولیک خون و اختلال در عملکرد پلاکتها ناشی از سموم اورمیک(۱۱)، محدودیت های رژیم غذایی منجر به کمبودهای تغذیه ای(آهن و فولات) و از دست دادن خون از طریق مجاری گوارشی(۴) موجب بروز آنمی می شود. که با کاهش سطح هموگلوبین و هماتوکریت در این بیماران همراه می باشد.
جدول شماره ۵ در ارتباط با توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل درمانی نشان میدهد اکثریت واحدهای مورد پژوهش تحت برنامه دیالیز در نوبت صبح (۳/۴۰%) بوده و طی حداکثر ۳۰ دقیقه(۵/۶۸%) از منزل به مکان دیالیز می رسیدند. واحدها ی پژوهش اکثراً به مدت کمتر از ۵ سال (۲/۷۷%) و به دفعات سه بار در هفته(۶/۷۲%) و با صافی با جریان کند(۴/۵۶%)همودیالیز می شدند و میانگین کاهش وزن طی جلسه دیالیز آنان ۲۲/۲ کیلوگرم بود.
در راستای هدف اول پژوهش جدول شماره ۶ بیانگر میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی واحدهای پژوهش به صورت کلی و به تفکیک حیطه ها و زیرمقیاس های آن می باشد که نشان می دهد زیر مقیاس وضعیت شغلی دارای پایین ترین میانگین نمرات (۹۰/۲±۱۰/۱۹) بوده است. این یافته می تواند بدین دلیل باشد که اکثر نمونه های پژوهش، علاوه بر ابتلا به بیماری محدود کننده ی ESRD، به بیش از دو بیماری همراه دیگر (۷۸%) مبتلا بوده و سه بار در هفته دیالیز (۶/۷۲%) می شدند که در ۲/۴۰ درصد موارد در نوبت صبح انجام می شده است. در حقیقت تمام این مسائل می توانند بر توان جسمی نمونه ها جهت کار کردن و حضور در محل کار تاثیر سوئی داشته باشد. البته یافته های مطالعات موجایس[۸۵] و همکارانش در کانادا و ایالت متحده؛ سئیکا[۸۶] و همکارانش در رومانی؛ پاکپور و همکارانش در ایران؛ الجامایح[۸۷] و همکارانش در عربستان و پارک[۸۸] و همکارانش در کره با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز با استفاده از پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماران کلیوی(KDQOL-SF36) نیز مشابه یافته تحقیق حاضر بودند(۱۸، ۵۶، ۵۸، ۱۷، ۹۸) اما نتایج مطالعهی لسان پزشکی و همکارانش با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز، نمایانگر کمترین نمره در زیر مقیاس عملکرد جنسی(۸/۳۵±۱۹) نمونه ها بود(۵). به عقیده ی پژوهشگر ممکن است تعداد بیشتر و سن بالاتر نمونه های پژوهش حاضر و چند مرکزی بودن آن، بر اختلاف این نتایج تاثیر گذار باشد.
کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش در حیطه ی PCS (94/1±۹۹/۴۶) پایین تر از دو حیطه یMCS و KDCS (به ترتیب ۸۰/۱±۷۶/۴۸ و ۰۳/۱±۴۱/۵۸ ) بود. بسیاری از مطالعات دیگر نیز یافته مشابهی را گزارش نمودند. برای مثال مطالعه فوکوهارا[۸۹] و همکارانش بر روی جمعیت وسیعی از بیماران دیالیزی از پنج کشور در اورپا، ژاپن و ایالت متحده نیز نشان داد که نمرات حیطه ی PCS بیماران نسبت به دو حیطه ی دیگر پایین تر بود(۳۵). بدیهی است که ماهیت بیماری با عوارض شدید و محدود کننده ی جسمی آن همراه با عوارض جسمی همچون سندرم عدم تعادل، مشکلات قلبی عروقی، اختلالات متابولیک و حتی تجربه درد در هر بار دسترسی عروقی در دیالیز می تواند با کسب چنین یافته ای مرتبط باشند. از سوی دیگر اکثریت(۷/۶۲%) جمعیت مورد مطالعه را افراد در گروه سنی بالاتر از ۵۰ سال تشکیل می داد. بنابراین محدودیت جسمی ناشی از کهن سالی(۴۸) و ابتلا به برخی بیماریهای همراه نیز می تواند از دیگر عوامل موثر بر این یافته باشند.
در کل نمرهی کل کیفیت زندگی در این پژوهش بر اساس پرسشنامه KDQoL-SF36 برابر با ۳۳/۱۳±۰۰/۵۴ بود. این یافته تا حدود زیادی مشابه میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کل در مطالعهی ویراپان و همکارانش در هند که با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز با استفاده از همین پرسشنامه در سال ۲۰۱۲(۷/۱۱±۷۳/۵۳)(۴۹) و کمی بالاتر از میانگین و انحراف معیار( ۵۶/۱۷ ± ۸۳/۴۹) نمرهی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در مطالعه عباس زاده و همکاران با عنوان مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه در شهر کرمان در سال ۱۳۸۹ (۶) و پایین تر از میانگین و انحراف معیار(۳/۲۷±۴/۶۰) نمرات کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در مطالعهی الجامایح و همکارانش با عنوان کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و عوامل پیش بینی کنندهی آن با استفاده از پرسشنامهKDQOL-SF36 در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ می باشد(۱۷). اختلاف نمرات کیفیت زندگی در مطالعات مذکور را می توان به تفاوتهای جغرافیایی، آب و هوا، شیوه زندگی و فرهنگ نسبت داد که بر درک فرد از کیفیت زندگی اش تاثیر گذار می باشند. در هر حال پایین بودن نسبی کیفیت زندگی واحدهای پژوهش، با توجه به محدوده نمرات این متغیر(۱۰۰-۰)، کاملا مشخص است. در این رابطه ساتویک و همکارانش می نویسند که بیماری مرحله پایانی کلیوی از جمله بیماریهای مزمنی است که با سطوح بالایی از ناتوانی در ابعاد مختلف زندگی می تواند منجر به اختلال در کیفیت زندگی مبتلایان گردد( ۱۳). همچنین با توجه به اینکه درمان همودیالیز با عوارض جسمی و روانی- اجتماعی بسیاری همراه است و اکثریت(۶/۷۲%) بیماران این پژوهش نیز سه بار در هفته دیالیز می شدند بنابراین این امر بر جنبه های مختلف زندگی آنها تاثیر نامطلوب گذاشته است.
در راستای دستیابی به هدف دوم پژوهش یعنی” تعیین عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش” جداول شماره ۷ تا ۲۲ تنظیم شده اند.
جدول ۷ بیانگر میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب جنس واحدهای مورد پژوهش می باشد که نشان می دهد مردان بطور معنیداری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(۰۰۰۱/۰>P)، حیطه های PCS(005/0>P)، MCS(0001/0>P)، KDCS(003/0>P) و زیر مقیاسهای عملکرد جسمی، درد، درک سلامت عمومی از PCS، تمام زیر مقیاس هایMCS، علایم، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه و بار مسئولیت بیماری از KDCS، کسب کردند. در مقابل زنان در زیر مقیاسهای محدودیت نقش جسمی، کیفیت تعامل اجتماعی، عملکرد جنسی و رضایتمندی دارای میانگین نمرات بالاتری نسبت به مردان بودند، هرچند آزمون تی مستقل هیچیک از این تفاوتها را معنی دار نشان نداد. مطالعه لوپز[۹۰] و همکارانش در سال ۲۰۰۷، بر روی ۹۵۲۶ بیمار تحت همودیالیز از ۷ کشور در برنامه ی [۹۱]DOPPS ، نشان داد که زنان بطور معنی داری(۰۵/۰>P) نسبت به مردان نمرات کمتری در عملکرد جسمی، درد بدنی از حیطه ی PCS و خستگی/ انرژی از حیطه ی MCS و علایم از حیطه ی KDCS و نمرات بالاتری در کیفیت تعامل اجتماعی و عملکرد جنسی داشتند(۳۴). نتایج مطالعه ی گایله[۹۲] و همکارانش نیز در سال ۲۰۰۹، با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی بیماران مرحله ی پایانی نارسایی کلیه بر روی ۲۰۰ بیمار در هند، نشان داد که نمرات مردان در زیرمقیاس عملکرد جسمی بالاتر از زنان بود. اما در مقابل نمرات زنان در زیر مقیاس های کیفیت تعامل اجتماعی و عملکرد جنسی بطور معنی داری بالاتر از مردان بود(۵۷). نتایج این مطالعات تا حد زیادی با نتایج مطالعهی حاضر همپوشانی دارند. اما در مطالعهی حاضر زنان در تعداد بیشتری از زیر مقیاسها دارای کیفیت زندگی پایین تری بودند. که دلیل این تفاوت را میتوان به زمینهی فرهنگی جوامع مختلف، تفاوت احتمالی در روابط اجتماعی و زناشویی، نوع حمایت دریافت شده از سوی جامعه و اطرافیان، سن و درجهی نارسایی کلیه در نمونه های این مطالعات نسبت داد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.