پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

 • ذکر تمامی منابع و ماخذ استفاده شده در تحقیق و حفظ امانتداری.
 • . قرار دادن نتایج پژوهش در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و محیط های پژوهش.
 • محدودیت های پژوهش:
  – علی رغم تلاش محقق در کنترل شرایط نمونه گیری و اقدام به گردآوری داده ها در زمان حداقل خستگی و ضعف جسمی بیماران و وجود توان لازم برای شرکت در مصاحبه، ممکن است اشتغالات ذهنی و ضعف معمول همراه با این بیماران بر نحوه پاسخگویی به عبارات پرسشنامه موثر بوده باشد که محقق قادر به کنترل آنها نبود.
  – نکته دیگر ماهیت خود گزارش دهی پرسشنامه در مورد شرایط کیفیت زندگی بیماران طی ۴ هفته گذشته و احتمال مشکلاتی در به یاد آوردی نکات مورد پرسش توسط نمونه ها است که با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها جزء محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر بوده است.
  – تعداد زیاد سوالات مطرح شده در پرسشنامه نیز ممکن است منجر به بی حوصلگی در تکمیل پرسشنامه گردد که با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه کنترل آن خارج از اختیار پژوهشگر بوده است.
  – الزام به قبول گزارش بیماران در زمینه عدم ابتلا به بیماری روانی به دلیل عدم ثبت دقیق شرایط و وضعیت عمومی در پرونده بیماران و همچنین وجود مشکلات روحی غیر قابل شناسایی ممکن است موجب عدم شناسایی اختلالات روانی موثر بر کیفیت زندگی و گزارش آن در بیماران گردد که محدودیت دیگر این طرح را مشخص می سازد.
  – عوامل دیگری همچون وضعیت تغذیه نیز می تواند بر کیفیت زندگی این بیماران تاثیر گذارد که به علت طولانی شدن بیشتر پرسشنامه و احتمال تشدید خستگی و بی حوصلگی بیماران در پاسخ دهی به سوالات در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتند.
  فصل چهارم
  یافته های پژوهش :
  در این فصل یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در قالب ۴۳ جدول تدوین گردیده است.
  جدول شماره ۱ : توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  جدول شماره ۲: توزیع واحد ای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل فردی
  جداول شماره ۳ و ۴: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل جسمی
  جدول شماره ۵: توزیع واحدهای مورد پژوهش مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل درمانی
  جدول شماره ۶: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن
  جداول شماره۷ تا ۲۲: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل فردی واحدهای مورد پژوهش
  جداول شماره ۲۳ تا ۳۳: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل جسمی واحدهای مورد پژوهش
  جداول شماره ۳۴ تا ۳۹: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل درمانی واحدهای مورد پژوهش
  جداول شماره۴۰: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
  جدول شماره ۴۱: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
  جدول شماره ۴۲: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
  جدول شماره۴۳: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
  جدول شماره ۱: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  فراوانی
  نام شهر
  تعداد درصد
  رشت ۸۳
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.