پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد و کتابخانه …

میزان حضور در فضای مجازی (اینترنت)
تعریف مفهومی
عبارت است از مدت زمانی که در شبانه‌روز پرسش‌شونده به اینترنت متصل است.
تعریف عملیاتی
میزان حضور در فضای مجازی به پنج طبقه ۱ـ یک ساعت و کمتر؛ ۲ـ دوساعت؛ ۳ـ سه ساعت؛ ۴ـ چهار ساعت، و ۵ـ پنج ساعت و بیشتر تقسیم می‌شود.
سابقه حضور در فضای مجازی
تعریف مفهومی
عبارت است از مدت زمانی که فرد پیش از این به اینترنت متصل بوده است.
تعریف عملیاتی
سابقه زمانی حضور در فضای مجازی به پنج طبقه ۱ـ یک سال و کمتر؛ ۲ـ یک تا سه سال؛ ۳ـ سه تا پنج سال؛ ۴ـ پنج تا هفت سال، و ۵ـ هفت سال و بیشتر تقسیم می‌شود.
نوع استفاده از فضای مجازی
تعریف مفهومی
عبارت است از نوع استفاده پرسش‌شونده از اینترنت با توجه به محتوای سایت‌هایی که مورد بازدید قرار می‌گیرد.
تعریف عملیاتی
محتوای سایت‌های مورد استفاده پرسش‌شونده به چهار نوع خبری، علمی، آموزشی، و تفریحی ـ سرگرمی تقسیم می‌شود.
انگیزه و هدف از حضور در فضای مجازی
تعریف مفهومی
عبارت است از علایق، نیازها و شرایطی که پرسش‌شونده را به حضور در فضای مجازی سوق می‌دهد.
تعریف عملیاتی
دو نوع جهت‌گیری در انگیزه‌ها و اهداف کاربران در نظر گرفته می‌شود: جهت‌گیری ابزاری و جهت‌گیری عادتی. منظور از جهت‌گیری ابزاری، رفتار فعالانه در انتخاب و استفاده از محتوای فضای مجازی برای رفع نیازهای مفید است و منظور از جهت‌گیری عادتی، رفتار منفعلانه برای وقت‌گذرانی و فرار از مشکلات و گشت و گذار بی‌هدف در اینترنت است.
مشارکت در فضای مجازی
تعریف مفهومی
منظور میزان درگیری محتوایی و تعامل پرسش‌شونده با دیگران در فضای مجازی است.
تعریف عملیاتی
برای سنجش میزان مشارکت پرسش‌شونده در فضای مجازی شاخص‌های ذیل مورد پرسش قرار می‌گیرد:
داشتن وب‌سایت شخصی
داشتن وبلاگ شخصی
داشتن ایمیل
مشارکت در تولید محتوای وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها
عضویت در شبکه‌های اجتماعی
میزان تحصیلات
تعریف مفهومی
به درجه علمی فرد پرسش‌شونده در هنگام پاسخگویی اطلاق می‌شود.
تعریف عملیاتی
درجه علمی افراد به ۶ طبقه ۱ـ زیر دیپلم؛ ۲ـ دیپلم؛ ۳ـ فوق دیپلم؛ ۴ـ لیسانس؛ ۵ـ فوق لیسانس ۶ـ دکتری به بالا تقسیم می‌شود.
پایگاه شغلی
تعریف مفهومی
عبارت است از پست سازمانی که شرایط احراز آن تاحدودی پایگاه اقتصادی و شأن اجتماعی فرد را در مجموعه سازمان مشخص می‌کند.
تعریف عملیاتی
پایگاه شغلی افراد به ۷ طبقه ۱ـ خدماتی؛ ۲ـ کارمند؛ ۳ ـ کارشناس؛ ۴ـ کارشناس مسئول؛ ۵ـ رئیس اداره؛ ۶ـ مدیرکل، ۷ـ عضو هیئت علمی تقسیم می‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.