پایان نامه های سری دوازدهم

علمی : بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد و …

خاص‌گرایی زیاد

۱۰۴

۵۰٫۸

۵۰٫۸

خاص‌گرایی متوسط

۶۹

۳۳٫۶

۸۴٫۴

خاص‌گرایی کم

۳۲

۱۵٫۶

۱۰۰

جمع تعداد

۲۰۵

۱۰۰

_

نما: خاص‌گرایی زیاد (ردیف ۱)

یافته‌های جدول ۱۲-۴ نشان می‌دهد که جامعه آماری این تحقیق بر اساس گویه‌هایی که برای سنجش خاص‌گرایی و عام‌گرایی طراحی شده، جامعه‌ای خاص‌گرا به شمار می‌رود. به طوری که تنها ۱۵٫۶ درصد پرسش‌شوندگان واجد ویژگی‌های عام‌گرایانه شناخته شده‌اند. البته برای ارزیابی بهتری از روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی شاید بهتر باشد این آزمون در چند دوره متفاوت با همین افراد صورت گیرد تا معلوم شود که آیا جامعه آماری ما رو به عام‌گرا شدن می‌رود یا خاص‌گرا شدن یا اینکه به ثبات رسیده و تغییر چندانی به این سو یا آن سو به چشم نخواهد خورد.
۴٫۲٫ تحلیل دومتغیره
در این مرحله از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای مستقل را جداگانه با متغیر وابسته تحقیق به صورت دو به دو مقایسه می‌کنیم. با توجه به اینکه برخی متغیرها در سطح سنجش مقیاس اسمی و برخی دیگر در سطح سنجش مقیاس رتبه‌ای و فاصله‌ای اندازه‌گیری شده‌اند، برای تعیین میزان همبستگی و معناداری رابطه میان آنها از ضریب همبستگی تاو ـ کندال (در مورد سطح سنجش ترتیبی ـ ترتیبی) و ضریب دی‌سامرز (برای سنجش میزان و شدت رابطه) استفاده شده است. در صورتی که روابط در سطح سنجش اسمی ـ ترتیبی باشند آزمون خی دو (برای سنجش پیوستگی و معناداری رابطه) و از ضریب کرامر (برای میزان پیوستگی و معناداری رابطه) به کار رفته است. سرانجام اگر سطح سنجش متغیرها فاصله‌ای ـ ترتیبی باشد برای همبستگی و معناداری رابطه آنها از ضریب همبستگی تاو ـ کندال و برای ارزیابی میزان و شدت رابطه از ضریب دی سامرز استفاده گردیده است.
۴٫۲٫۱٫ سابقه حضور در فضای مجازی و رابطه آن با عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان
بر اساس فرضیه‌های تحقیق که در بخش پایانی فصل دوم آمده است، فرض بر آن است که میان سابقه حضور طولانی در فضای شبکه‌ای و عام‌گرایی پرسش‌شوندگان رابطه وجود دارد. در این فرض رابطه سابقه حضور در فضای مجازی و زیاد شدن عام‌گرایی کاربر مثبت ارزیابی شده است یعنی هرچه سابقه اتصال به اینترنت زیاد باشد کاربر عام‌گراتر می‌شود. با توجه به اینکه متغیر مستقل در سطح سنجش مقیاس فاصله‌ای و متغیر وابسته در سطح سنجش مقیاس ترتیبی اندازه‌گیری شده‌اند، از ضریب همبستگی تاو ـ کندال برای همبستگی و معنی‌داری این رابطه و از ضریب دی‌سامرز برای ارزیابی میزان و شدت این رابطه استفاده شده است.
جدول ۱۴-۴: عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان بر حسب سابقه حضور در فضای مجازی

سابقه حضور در
فضای مجازی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Secured By miniOrange