پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی …

نتایج ارائه‌شده در فصل چهارم نشان می‌دهد که بیشتر فرض‌های تحقیق معتبر بوده‌اند و فضای مجازی در میان‌مدت و بلندمدت بر عام‌گراتر شدن پرسش‌شوندگان اثر گذاشته است؛ گرچه جامعه آماری به طور کلی خیلی بیش از آنکه عام‌گرا باشد خاص‌گراست. در این پژوهش نقش سابقه و میزان حضور در فضای مجازی بیش از سایر متغیرها بوده است، در نتیجه می‌توان با تعمیم آن به جامعه، پیش‌بینی کرد که تداوم حضور در فضای مجازی به بروز ویژگی‌های عام‌گرایانه بیشتری خواهد انجامید و از شدت خاص‌گرایی افراد خواهد کاست.
۵٫۱٫۲٫ جزئیات نتایج تحقیق
۵٫۱٫۲٫۱٫ نتایج مربوط به تحلیل یک‌متغیره
۱ــ با مراجعه به جدول ۱-۴ می‌توان دریافت که جامعه آماری ما میانگین سنی بالایی دارد؛ کمترین تعداد آن متعلق به گروه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال (۲٫۵ درصد) و بیشترین تعداد در گروه سنی ۳۸ تا ۴۳ سال (۲۴٫۴ درصد) قرار گرفته است. علت آن است که استخدام دولتی منع و بسیار دشوار شده و ظرفیت قانونی به‌کارگیری کارمندان قرارداد کار معین نیز چند سالی است تکمیل شده. در نتیجه سازمان اسناد و کتابخانه ملی مدتی است کارکنان جوان را به جمع خود اضافه نکرده است. متوسط سن پرسش‌شوندگان ۳۸٫۵ سال است و در نتیجه نیمی از پرسش‌شوندگان زیر ۳۸٫۵ و نیم دیگر بالاتر از ۳۸٫۵ سال دارند. جوان‌ترین پرسش‌شونده ۲۳ و مسن‌ترین آنها ۵۵ سال دارند.
۲ــ جدول ۲-۴ ترکیب جنسیتی پرسش‌شوندگان را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، ۴۰٫۵ درصد را مردان و ۵۹٫۵ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. این امر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی طبیعی است، زیرا سازمان ــ به‌ویژه در معاونت کتابخانه ملی که اغلب کارکنان آن فارغ‌التحصیلان رشته کتابداری هستند ــ کارکنان زن بیشتری نسبت به مردان دارد و به اصطلاح مشاغل زنانه آن بیشتر است.
۳ــ جدول ۳-۴ توزیع پرسش‌شوندگان را بر حست تأهل نشان داده است. بر این اساس، ۸۰٫۵ درصد را افراد متأهل و ۱۹٫۵ درصد را افراد مجرد تشکیل می‌دهد که با توجه به متوسط سنی بالای کل پرسش‌شوندگان (۳۸٫۵ سال) امری معقول و طبیعی به نظر می‌رسد.
۴ــ از میان کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، ۲۲ درصد را مدیران، ۴۵٫۳ درصد را کارشناسان و ۳۲٫۷ درصد را کارمندان تشکیل می‌دهند. در نتیجه بیشترین فراوانی متعلق به کارشناسان است. البته تعداد مدیران نمونه آماری هم نسبتاً زیاد است و با توجه به اینکه در یک ترکیب طبیعی از میان کارکنان سازمان، کارمندان بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند، اما از یک سو کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمعیت بزرگی را تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر نوع گویه‌های به‌کاررفته در این تحقیق به گونه‌ای بوده که درک و پاسخگویی به آن نیاز به دانش کافی داشته است.
در اینجا پست مدیریت شامل مدیران کل و معاونان آنها و رؤسای ادارات است و کارشناس اعم از کارشناس و کارشناس مسئول و عضو هیئت علمی در نظر گرفته شده است. همان‌طور که دیده می‌شود بیشترین تعداد پرسش‌شوندگان این پژوهش کارشناس، سپس کارمند و در مرحله آخر مدیر بوده‌اند.
۵ــ توزیع پرسش‌شوندگان بر اساس سطح تحصیلات که اطلاعات آن در جدول ۵-۴ درج شده است، نشان می‌دهد که کارکنان مورد پرسش قرار گرفته در این تحقیق اغلب فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس‌اند. ۷٫۳ درصد زیر دیپلم، ۱۸ درصد دیپلم، ۲۵٫۳۶ درصد فوق دیپلم، ۲۸٫۲۹ درصد لیسانس، ۲۰ درصد فوق لیسانس و حدود ۱ درصد دارای مدرک دکتری بوده‌اند. بیشترین تراکم در سطح تحصیلیِ لیسانس و کمترین آن در سطح دکتری قرار دارد. با توجه به اینکه اغلب مشاغل این سازمان تخصصی است، این توزیع در پرسشنامه‌ به ترکیب جامعه آماری نزدیک به نظر می‌رسد.
توزیع سطح تحصیلات نشان می‌دهد که افراد زیر دیپلم و دارای مدرک دکتری کمترین تعداد کارکنان سازمان را تشکیل می‌دهند. لیسانس و فوق دیپلم بیشترین مدرک تحصیلی موجود در میان پرسش‌شوندگان بوده و البته تعداد فوق لیسانس‌ها هم قابل توجه است.
۶ــ بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ۶-۴، اغلب پرسش‌شوندگان این تحقیق بین سه تا هفت سال است که از اینترنت استفاده می‌کنند. ۴٫۸ درصد کمتر از یک سال است به اینترنت متصل می‌شوند، ۱۳٫۲ درصد یک تا سال، ۴۳٫۴ درصد سه تا پنج سال، ۳۱٫۲٫ درصد پنج تا هفت سال و ۷٫۴ درصد هم بیش از هفت سال است که با اینترنت سروکار دارند.
با توجه به اینکه طرح تکفا برای شبکه‌ای کردن فضاهای اداری و سازمانی از حدود هفت سال پیش به این سو در سازمان‌ها و ادارات به نتیجه رسیده است و اغلب کارکنان نیز ارتباط و اتصال به اینترنت را در محیط کاری تجربه کرده‌اند، به نظر می‌رسد آمار به‌دست‌آمده مناسب باشد.
همان‌طور که دیده می‌شود تعداد کمی از کارکنان هستند که سابقه استفاده از اینترنت آنها کمتر ازیک سال باشد. اغلب افراد حدود پنج سال است که به اینترنت متصل شده و تجربه گشت و گذار در آن را دارند. همچنین ۱۵ نفر از پرسش‌شوندگان بیش از هفت سال است که از اینترنت استفاده می‌کنند. در مجموع به نظر می‌رسد این آمار با آهنگ رشد اینترنت در ایران به‌ویژه در سازمان‌ها و ادارات همنوا باشد و با توجه به اینکه استخدام و قرارداد جدید به‌ویژه از نیروهای جوان کمتر صورت گرفته و سطح تحصیلات کارکنان هم نسبتاً بالاست ناچیز بودن کسانی که به‌تازگی به اینترنت دسترسی یافته‌اند موجه به نظر می‌رسد.
۷ــ اطلاعات مندرج در جدول ۷-۴ می‌گوید که ۵۲٫۷ درصد از پرسش‌شوندگان یک ساعت و کمتر در شبانه‌روز به اینترنت متصل می‌شوند، ۶٫۸ درصد از یک تا سه ساعت، ۳۱٫۷ درصد از سه تا پنج ساعت، ۹٫۷ درصد از پنج تا هفت ساعت و ۷٫۴ درصد هم بیش از هفت ساعت در شبانه‌روز به گشت و گذار در اینترنت می‌پردازند.
با توجه به اینکه میزان دسترسی کارکنان به اینترنت در طول روز تعریف شده و بجز مدیران و برخی کارشناسان و اعضای هیئت علمی اغلب کارکنان امکان اتصال به اینترنت برای مدت بیش از یک ساعت را ندارند، و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از آنها هم اتصال به اینترنت را به محل کار محدود می‌کنند و در منزل به اینترنت متصل نمی‌شوند، عملاً توازن مناسبی میان کسانی که حضور کمی در فضای مجازی دارند و کسانی که حضور زیادی دارند (یعنی کسانی که کمتر از یک ساعت در فضای اینترنت به سر می‌برند در مقابل کسانی که بیش از سه ساعت در روز به اینترنت متصلند) به وجود آمده است که احتمال نتیجه‌گیری معقول از یافته‌ها را بیشتر می‌کند.
۸ــ بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از جدول ۸-۴، ۸۵٫۷ درصد از پرسش‌شوندگان هنگام اتصال به اینترنت به مطالعه اخبار و جست‌وجوی مطالب علمی و کارشناسی می‌پردازند و ۱۴٫۶ درصد هم اغلب برای سرگرمی و تفریح به آن مراجعه می‌کنند.
با توجه میزان تحصیلات کارکنان و محدود شدن استفاده از اینترنت آنها در سازمان، چنین فاصله‌ای میان کسانی که بیشتر خبر و مطالب علمی و تخصصی را جست‌وجو می‌کنند و کسانی که بیشتر به جنبه‌های سرگرم‌کننده اینترنت علاقه نشان می‌دهند معقول به نظر می‌رسد.
۹ــ جدول ۹-۴ نشان می‌دهد که بیشترین شکل مشارکت در فضای مجازی داشتن ای‌میل با ۸۷٫۸ درصد است؛ ۱۶٫۱ درصد عضو شبکه‌های اجتماعی هستند، ۱۳٫۲ درصد وبلاگ شخصی دارند؛ ۵٫۴ درصد از افراد در تولید محتوای وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها مشارکت می‌کنند و در مورد اطلاعات آنها اظهار نظر می‌کنند و تعداد ناچیزی (۲ نفر معادل حدود ۱ درصد) هم وب‌سایت شخصی دارند. جدول ۱۰-۴ میزان مشارکت پرسش‌شوندگان را نشان می‌دهد. بر این اساس ۱۷٫۱ درصد مشارکت بالا، ۳۵٫۱ درصد مشارکت متوسط و ۴۷٫۸ درصد هم مشارکت پایین دارند.
در مجموع میزان مشارکت پرسش‌شوندگان در فضای مجازی کم است و بنابراین می‌توان آنها را بیشتر مصرف‌کننده فضای مجازی دانست تا تولیدکننده. البته می‌توان فرصت حضور کم و فیلترینگ را در این خصوص مؤثر دانست، زیرا به نظر
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.