بهینه سازی-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

مسائل جور واجور بهینه سازی  به دو دسته زیر تقسیم می شه:

الف) مسائل بهینه سازی بی محدودیت : در این مسائل هدف، بیشینه یا کمینه کردن پیرو هدف بدون هر گونه محدودیتی روی متغیرهای طراحی می باشه.

ب) مسائل بهینه سازی با محدودیت: بهینه سازی در بیشتر مسائل کاربردی، با در نظر گرفتن محدودیت هایی صورت می گیرد؛ محدودیت هایی که در مورد رفتار و کارکرد یه سیستم می باشه و محدودیت های رفتاری و محدودیت هایی که در فیزیک و هندسه مسأله هست، محدودیت های هندسی یا جانبی نامیده می شن.

معادلات معرف محدودیت ها ممکنه به صورت مساوی یا نامساوی باشن که در هر مورد، روش بهینه سازی متفاوت می باشه. به هر حال محدودیت ها، ناحیه قابل قبول در طراحی رو مشخص می کنن.

Optimization