به روز رسانی اطلاعات:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

مبحث اول.معنی نظام ثبت شخصی

در این نظام پایه و موضوع اصلی ثبت ،مالکه و ثبت براساس نام صاحبان انجام میشه،یعنی اقدامات قراردادی هر شخص یا وقایع مالی مربوط به ایشون و اقدامات قضایی له یا علیه اون،در مورد اموال غیر منقولش،موضوع ثبت و ضبط قرار میگیره.به سخن دیگه ،با مراجعه به بایگانیای ثبتی و توجه نام شخص معینی میشه نسبت به اموال غیرمنقول ایشون اطلاعاتی به دست آورد.در این نظام نسخه ای از مدارک انتقال در اداره عمومی(ادارات ثبت)نگه داشته میشه.نظام ثبت شخصی در واقع یعنی ضبط معاملات مربوط به حق و حقوق و نه ضبط خود حق و حقوق(روحی،۱۳۸۰،ص۸). نظام مزبور به جلوگیری کردن از معاملات پنهونی کمک می کنه.چون هر معامله و انتقال حقی که در این نظام صورت میگیره به نام منتقل الیه اون حق ثبت میشه.با اینکه در این نظام ،معمولا” دو طرف معامله مجبور به ثبت اسناد معاملاتشان نیستن،اما رعایت احتیاط و جلوگیری از خطر،اونا رو ” مجبور به ثبت میکنه.از دید قانونی اگر دو طرف معامله،مبادرت به ثبت اون نکنن و انتقال دهنده اون حق رو دوباره به دیگری منتقل کنه،اسناد غیررسمی و ثبت نشده معامله اول در مقابل منتقل الیه با نیت پاک بعدی که مبادرت به ثبت حق مورد معامله کرده،غیر موثر هستن.

۱.( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۰)

۱.( حمیتی واقف، ۱۳۸۲، ص ۱۸ )

۲.( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۳)