پایان نامه های سری هفدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۹

یک هفته قبل از اجرای پژوهش، آزمودنیها با شرکت در یک جلسه آشنایی، با نحوه اجرای تمرین آشنا شدند. ابتدا شاخصهایی چون سن، قد، وزن، شاخص تودهبدنی[۹۴] (BMI) و همچنین ضربان قلب استراحت آزمودنیها اندازهگیری شد. ضربان قلب بیشینه آزمودنیها نیز برای تعیین شدتهای مختلف تمرین محاسبه گردید.
برای تعیین شدت فعالیت ورزشی، ابتدا ضربان قلب هدف هر ورزشکار به روش کاروونن[۹۵] محاسبه شد (هوانلو و همکاران ،۲۰۰۹).
ضربان قلب بیشینه به روش کاروونن:
HR target = % Intensity (HR max – HR rest)+ HR rest
در فرمول فوق:
HRtarget = ضربان قلب بیشینه
HRmax = ضربان قلب بیشینه تخمینی (که با کسر کردن سن فرد از عدد ۲۲۰ بدست میآید)
HR rest = ضربان قلب فرد در وضعیت استراحت
هر آزمودنی با نظارت محقق ضربان قلب خود را در محدوده مورد نظر حفظ کرد، به این ترتیب که اگر ضربان قلب از محدوده مورد نظر بیشتر شد آزمودنی سرعت خود را کم کرده تا ضربان پایین آمده و در محدوده مورد نظر حفظ شود و اگر ضربان پایینتر از حد انتظار آمد آزمودنی با افزایش سرعت دویدن، ضربان را به حد مطلوب میرساند.
آزمودنیها در دو نوبت جداگانه و به فاصله یک هفته از هم، پروتکل تمرینی را با شدتهای مختلف اجرا کردند.
کلیه آزمودنی‌ها، رأس ساعت ۷:۱۵ صبح، از محل سکونت، با وسیله نقلیه به آزمایشگاه جهت خونگیری پیش از آزمون منتقل شده و نمونه خون از ورید بازویی آنها گرفته شد و سپس به محل اجرای آزمون (ورزشگاه تختی جهرم) عزیمت نمودند.
آزمودنیها در هفته اول با شدت متوسط یعنی با ۶۵% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم با شدت زیاد یعنی با ۸۰% ضربان قلب بیشینه، به اجرای آزمون پرداختند. لازم به ذکر است آزمودنیها درست قبل از شروع آزمون به مدت ۵ دقیقه به گرم کردن پرداختند به طوری که بعد از ۵ دقیقه به ضربان قلب مورد نظر برای انجام آزمون رسیدند و سپس به مدت ۳۰ دقیقه با شدت مورد نظر دویدند و پس از اتمام آزمون نیز به مدت ۵ دقیقه با کم کردن سرعت دویدن سرد کردند (شکل ۳-۱). در طول اجرای پروتکل تمرینی، آزمودنیها مجاز به مصرف مایعات بودند (ویگرانس، هاستمارک، استومی، کایرولف و بایرکلند[۹۶]، ۲۰۰۱). لازم به ذکر است که در هر جلسه، دو بار از آزمودنیها خونگیری به عمل آمد:
الف) پیش از شروع تمرین، یعنی ده دقیقه قبل از شروع برنامه تمرینی
ب) بعد از تمرین، یعنی حداکثر ده دقیقه پس از اتمام برنامه تمرینی
نمونههای خونی گرفته شده بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق اندازهگیری فاکتورهای مورد نظر در خون داوطلبین، جمعآوری شد.
نمونههای خون از نظر موارد زیر، مورد بررسی قرار گرفتند:

  • اینترفرون گاما (IFN-γ)
  • اینترلوکین-۴ (IL-4)
  • تعداد لکوسیتها

شکل ۳-۱ . اجرای پروتکل تمرین ( دویدن )
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. از میانگین و انحراف معیار برای توصیف آماری دادهها و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری استفاده و سطح معنیداری ۰۵/۰ = در نظر گرفته شد.
۳-۹- ملاحظات اخلاقی
رضایت آگاهانه به معنی مطلع کردن شرکت کنندگان در تحقیق از جنبههای مختلف پژوهش است که ممکن است منطقاً بر تصمیمگیری آنان به شرکت کردن یا نکردن در پژوهش تاثیر بگذارد (بیابانگرد، ۱۳۸۴).
پس از اطلاع کامل آزمودنی‌ها از پروتکل اجرایی و خطرات و مشکلات احتمالی تحقیق، از هر یک از آزمودنی‌ها رضایت نامهکتبی دریافت شد که نمونه آن به همراه پرسشنامه شرکت در طرح پژوهشی به ترتیب در پیوست (۱) و پیوست (۲) آورده شده است. هر یک از آزمودنی‌ها در طول مطالعه مجاز به خروج آزادانه از مطالعه بود. کلیه اطلاعات مربوط به آزمودنیها، محرمانه باقی مانده و در طول تحلیل نتایج، برای اسامی آزمودنی‌ها، از کد استفاده گردید.
فصل چهارم:
یافتههای پژوهش
مقدمه
این فصل به بیان نتایج اندازهگیریهای انجام شده در مورد آزمودنیها، تجزیه و تحلیل اطلاعات خام این اندازهگیریها و در نهایت آزمون سوالات طرح شده در فصل اول میپردازد.
ابتدا مشخصات عمومی آزمودنیها به صورت توصیفی ارائه میشود. سپس در ادامه سوالات تحقیق از طریق شکلهای مربوط، توصیف و به کمک روشهای مناسب آماری تجزیه و تحلیل استنباطی میشوند.
۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها
همان طور که اشاره شد، آزمودنیهای این تحقیق را فوتبالیستهای جوان دانشگاهی تشکیل میدهند.
ویژگیهای فردی شامل سن، قد، وزن و BMI و همچنین متغییرهای مورد نظر یعنی اینترفرون گاما، اینترلوکین ۴ و لکوسیت آزمودنیها پیش از انجام آزمون، اندازهگیری شد که نتایج آن، با استفاده از روشهای آمار توصیفی در جداول زیر خلاصه شده است.
درجدول (۴-۱)، میانگین و انحراف معیار سن، قد، وزن و BMI آزمودنیها ارائه شده است و در جدول (۴-۲)، میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما، اینترلوکین ۴ و لکوسیت آزمودنیها قبل از اجرای پروتکل تمرینی ارائه شده است.
جدول (۴-۱). میانگین و انحراف معیار سن ، قد، وزن و BMI آزمودنیها

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است