تشخیص بین­ المللی بودن//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

۱-تابعیت

براساس این ملاک چیزی که دلیل تمییز یه قرارداد ملی و داخلی از قرارداد بین ­المللی می­شه عنصر تابعیته. یعنی همین که دو طرف قرارداد تابعیت دو کشور رو داشته باشن قرارداد بین ­المللی تلقی می­شه، خواه مرکز حرفه و تجارت اون­ها تو یه کشور باشه و خواه در دو کشور.

 

۲-مرکز حرفه و تجارت

منظور از مرکز حرفه و تجارت محل مهم امور تاجر یا مرکز اصلی فعالیت اونه. براساس این ملاک، چیزی که دلیل تمییز قرارداده های  بین ­المللی از قرارداده های داخلی می­شه اینه که مرکز حرفه و تجارت دو طرف قرارداد در دو کشور واقع شده باشه، هر چند هر دوی اونا از تابعیت واحدی بهره مند باشن. کلی کنوانسیون­های بین ­المللی که در بخش حقوق تجارت بین­الملل تنظیم  و تدوین یافته­ان همین ملاک موردقبول واقع شده از جمله :

– کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ که در ماده ۱ خود این ملاک رو تحت شرایطی پذیرفته س.

– ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه در مورد قانون متحدالشکل بستن قرارداده های بیع بین ­المللی کالا

– بند ۱ از ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۷۴ نیویورک در مورد مرور زمان در بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۳ ژنو در مورد نمایندگی در بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۵ لاهه در مورد قانون قابل اجرا بر قرارداده های بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ اوتاوا مربوط به تامین اعتبار بین ­المللی واسه اجاره