تعاریفی از وفاداری مشتری:"پایان نامه بازاریابی رابطه مند"

۱- وفاداری رفتاری: لیلحاندر استروندویک (۱۹۹۳)

۲- وفاداری نگرشی: زیتامل (۱۹۹۶)

۳- روش ترکیبی از وفاداری رفتاری و دیدگاهی: دیک و باسو (۱۹۹۴)

 

۲-۲-۲-۱  وفاداری رفتاری

وفاداری رفتاری کانون اصلی وفاداری مشتریه که رفتار واقعی مصرف کننده درباره محصول رو اندازه گیری می کنه.در دیدگاه رفتاری عموماً وفاداری از دید تناوب خرید درزمان دوره ای مشخص از زمان تعریف شده.(موون،۱۳۸۸،۳۴۵).

رویکردهای رفتاری روشن می کنه که وفاداری به مارک پدیده ای به شکل همه یا هیچه و وفاداری باید به صورت پیوستاری در نظر گرفته شه که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی کامل نسبت به مارک گسترده س.