تعاریف استرس شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

استرس شغلی می تونه به عنوان پاسخهای فیزیکی و احساسی مضر تعریف شه و وقتی اتفاق می افته که چیزای مهم شغلی با تواناییا، منابع یا نیازای کارمندان مطابقت نداشته باشه که در این تعریف  استرس شغلی اون چیزی  است که  می تواندبه ضعف سلامت وحتی آسیب دیدن افراد منجرشود(حسنی ، ۲۰۰۵) .

در تعریف دیگه استرس شغلی پاسخای فیزیکی و عاطفی مضر یه شخص در وقتی که شرایط شغلی با تواناییا،امکانات در دسترس و یا نیازای نیروی کار مطابقت نداشته باشه (ساعتچی ،۱۳۸۱).