تعریف جرم در اصطلاح،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

. نجفی ابرندآبادی،علی حسین،تازه های علوم جنایی،مجموعه مقالات جرم شناسی،نشر میزان۱۳۸۸،ص۵۸

[۲] ستوده ،هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،ص۸۸