تعریف مجازات،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

. گلدوزیان،.ایرج ،حقوق جزای اختصاصی–ج-نشرماجد-چاپ چهارم.۱۳۸۷،ص۹۸

کریمیان،محمد حسین،همون،ص۶۹