تعریف مجازات،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

مـجازات در کلمه به مـعنای جزا دادن ، جایزه وکیفر آمده در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـدهاسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفریه که بر مرتکب جرم تحمیل میشه. معنی رنج از معنی مجازات غیر قابل تفکیکه و در واقع رنج و تعبه که مشخص حقیقی مجازاته.»ویا «مجازات عکس العمل جامعه علیه مجرم » است.

در مورد تعریف ارائه شده باید اقرار کرد که علمای حقوق در گرفتن حقیقتی از مجازات وتعریفواقعی و اصطلاحی اون توجه خاصی مبذول نداشتن به چه دلیل در تعریف مجازات باید جنبه های جور واجور اون مطمح نظر قرار گیرد:

اول اینکهً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی داره .پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالته.

دوم اینکهً- اگه واسه شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، توجه میشه که مجازات در اول امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعدا که جامعه سازمان وانتظامـی یافت و دولـت به وجود اومد ، این عکس العمل اجتماعیهم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی رو تعقیب واین هدف باید در تعریف به طور کاملً مشخص شه.

سوم اینکهً- واضع و اجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شه.

رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شه.

باتوجه به این نکات میشه مجازات رو این جور تعریف کرد:« مجازات مجموعه قوانین مورد تائید جامعه س که ضامن اجرای عدالت واقعیه وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی بقیه از ارتکاب جرم ، ارضاء ذات عدالت خواهی مجنی علیه و پشتیبانی از جامعه رو داره که به وسیله قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شه» حالا که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذارجرم رو چیجوری تعریفنمودهه : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده :«هر فعل وترک فعلی که در قانون واسه اون مجازات تعیین شده باشه، جرم حساب می شه»

با در نظر گرفتن منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میشه اینجور نتیجه گرفت که:«مجازات آزاریه که قاضی به دلیل ارتکاب جرم به نشونه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب اون واسه شخصی که مقصره برطبق قانون تعیین میکنه. آزار رو، که آسیب ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات به حساب آورد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالته. آزار وسیله رسیدن به این هدف عـالیه. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم کرده ، تعیین می کنه . مـجازات ضامن اجراء قوانین مـربوط به نظم عمومیه واز بقیه وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخصه. مـجازات شخصیه و واسه همه یه جوره.»

[۱] مشخص، دکتر محمد ،فرهنگ فارسی یه جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸

[۲] دهخدا، علی اکبر، کلمه نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷