تفاوت اطلاعات و دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

بلکر اطلاع رو به این صورت تعریف می کنه: چیزی که به کمک اون می تونیم از بین مجموعه امکاناتی که نسبت به اونا چیزی نمی دونیم، دست به انتخاب بزنیم. اما علم، درک، آگاهی یا شناختیه که در بین مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست میاد و یه قدم بعد از اطلاعات قرار داره، یعنی داده ها(اطلاعات خام) با پردازش در رایانه به اطلاعات تبدیل می شه که این اطلاعات واسه همه مساوی و یه جوره و در مرحله بعد، برداشت و استفادای که از این برونداد یا اطلاعات می شه، دانشیه که تولید می شه. پس علم متکی به اطلاعاته و امروزه اگه به علم توجه بیشتری می شه به دلیل تولید زیاد و گسترده اطلاعاته که واسه غلبه، کنترل و استفاده درست از اون، راهی جز تبدیل اون به علم نیس، چون که افراد در رویارویی با انفجار اطلاعات، خیلی راحت نمی تونن به اطلاعات درست و مناسب خود واسه علم ورزی و خردورزی در زمان مناسب دست پیدا کنن. پس علم رو میشه این جور تعریف کرد:

علم، درک، آگاهی یا شناختیه که در بین مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان خارجی در فرد ایجاد می شه.

 

داده

داده ها واقعیتای عینی و مجرد در مورد رویدادها هستن(داونپورت و پروساک، ۱۳۷۹). داده، اصل تشکیل دانشه و مشخص کنندۀ تعاملات و مبادلات کامل، واحد و منسجمی هستن که با عنوان جزء ناچیز از اونا یاد می شه(حسینی، ۱۳۸۵). سازمانای نوین، معمولا داده ها رو تو یه سامانه فناوری اطلاعات ذخیره می کنن. شرکتا، مدیریت داده ها رو از نظر کمی طبق ظرفیت سرعت و هزینه ارزشیابی می کنن، همه سازمانها به شکل های جور واجور داده ها احتیاج دارن. داده ها مواد خام و عناصر لازم واسه اراده کردن به حساب میان(داونپورت و پروساک، ۱۳۷۹).