تفویض با نهادهای مشابه:/پایان نامه درباره طلاق

۳- تفویض با جنون زوج باطل نمی شه چون به معنی تعلیقه برخلاف توکیل که با جنون زوج باطل می شه چون جنون، اون رو از اهلیت خارج می سازه و خروج موکل یا وکیل از اهلیت، وکالت رو باطل می کنه.

۴- در مفوّض الیه شرط نیس که عاقل باشه؛ پس وقتی که زوج به زوجه مجنون خودش یا زوجه ی صغیر که عاقل نیس، تفویض اختیار کنه و زن، خودشو طلاق دهد، طلاق واقع می شه؛ برخلاف توکیل که در اون شرطه که وکیل از اول امر عاقل باشه. این بدین خاطره که در تفویض، زوجه یا همون مفوض الیه مالک طلاقی که ذی نفع در اجرای اون هستش، می شه و از این رو زن مجنون اون چه رو که به اون اعطاء شده، واقع می سازه ولی وقتی که طلاق به شخص عاقل تفویض شه ولی بعد از اون دیوونه شه، تفویض باطل می شه، چون در حالتی که اون عاقل بوده، مالک شده؛ این ویژگی واسه تفویض طلاق به زوجه، گر چه ممکنه در ظاهر تعجّب آور باشه و اما پیش فقهای مذاهب عامّه قبول شده.و این بدون خاطره که تفویض برخلاف توکیل که عقده، یه جور از ایقاعه که به معنی اعراض زوج از همه حقوقیه که در مورد طلاق، شارع واسه اون در نظر گرفته.

۵- اگر توکیل، مطلق باشه مقید به زمان خاصی نیس ولی تفویض در صورت مطلق بودن، مقید به مجلس تفویضه مگه این که صیغه ی تفویض در همه اوقات عمومیت داشته باشه مثل این که گفته شه: «خودتو طلاق بده در هر وقت یا هر زمان که خواستی»؛ پس در این صورت مقید به مجلس تفویض نیس و فقط مختصّ اون مجلس نمی شه.

۶- با قول موکّل به وکیل خود، واقع ساختن طلاق و ادای صیغه ی اون از طرف وکیل، تا وقتی که زوج از قول خود مراجعه نکرده باشه الزامیه و وکیل مکلّفه برابر چیزی که به اون وکالت داده شده، بکنه و اختیاری در این مورد نداره؛ پس وقتی که وکیل به زن بگه: «به درستی زوج تو به من نیابت داده که تورو طلاق دهم و اینک تو مطلقه هستی»، در این صورت طلاق محقق می شه، ولی وقتی که در تفویض طلاق به زوجه، زوج، زوجه اش رو مالک در طلاق دادن خودش کنه در این صورت با مالکیت زوجه نسبت به اون چه به اون سپرده شده، مختاره که اگه خواست خود رو طلاق دهد و اگه خواست، طلاق نده؛ پس اگه زوجه نبود طلاق رو اختیار کنه، طلاقی محقق نمی شه.

۷- تفویض احتیاجی به قبول مفوّض الیه نداره و همین که اراده ی مفوض دائر بر انتقال حق طلاق به مفوض الیه انجام شد، کفایت می کنه و این حق، داخل بر حقوق شخص مفوض الیه یا انتقال گیرنده می شه؛ ولی از اون جا که توکیل، عقده و هر عقدی از دو بخش ایجاب و قبول ساخته شده، نیاز به قبول شخص موکّل و وکیل با هم در زمان انشاء عقد وکالت داره.

E

۸- در توکیل علی رغم دادن نیابت به زوجه، خود زوج هم می تونه شخصاً امر وکالت رو انجام بده و زوجه ی خود رو مطلّقه سازه، چون طلاق از حقوق زوج بوده و نشئه ای از این حق به زوجه تعلّق گرفته در حالی که در تفویض، این اختیار از ید زوج خارج شده و اون دیگه هیچ حقی به عنوان تصمیم گیری در این مورد نداره.