توسعه پایدار:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

 • عوامل موثر در بازار تا چه اندازه بر اجرای پایداری موثر هستن؟
 • روش زندگی آدم واسه رسیدن به پایداری نیاز به تغییر داره؟ این تغییرات چیجوری باید باشه؟
 • چه نوع سیاستایی واسه رسیدن به پایداری لازم هستن؟( لینتون، ۲۰۰۷)
 • ۲-۶-۱- اثر دوطرفه مدیریت زنجیره تامین و پایداری

  کلا زنجیره تامین زنجیره ایه که فعالیتای مربوط به جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله جفت و جور مواد اولیه تا مرحله تحویل کالای پایانی به مصرف کننده رو شامل می شه. پس پایداری هم کلیه موضوعات و پروسه های مدیریت زنجیره تامین رو در بر میگیره: طراحی محصول، ساخت و تولید محصول، گسترش محصول، پایان چرخه عمر محصول و پروسه بازیافت در انتهای چرخه عمر محصول (لینتون، ۲۰۰۷).

  مدیریت زنجیره تامین بر کامل سازی فعالیتای زنجیره تامین و هم جریانای اطلاعاتی مربوط به اونا از راه بهبود در روابط زنجیره تامین، واسه رسیدن به مزیت رقابتی مشتمل می شه. پس، مدیریت زنجیره تامین یعنی پروسه کامل سازی فعالیتای زنجیره تامین و هم جریانای اطلاعاتی مربوط به اون، از راه بهبود و هماهنگ سازی فعالیتا در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول (اشتدلر و کیگلر، ۲۰۰۵).

  ۲-۶-۲- پیشرفت پایدار

  پیشرفت پایدار، ایده جدیدی نیس، اما تاریخی طولانی داره. روشی که در دهه ۱۹۸۰ ادبیات دو علم پیشرفت و محیط زیست رو به هم نزدیک کرد، جدید بود و وجود مهم به هم وابسته این اهداف رو مشخص کرد. در دهه ۱۹۹۰ معنی پیشرفت پایدار، مفاهیم پیشرفت مبنی بر واقعیت محیط زیستای بومی و نیازای فقیرترین بخشای جامعه رو در برگرفت که از مدلای خطی موازی پیشرفت اقتصاد آماری در دهه ۱۹۶۰ بسیار فاصله گرفته بودن (الیوت، ۱۳۸۸، ص. ۵۹).

  اجلاس زمین در ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ اهمیت موضوع رو قبل از پیش در سطح جهان مطرح ساخت و دستور کاری مبنی بر تلاشای جمعی همه کشورها رو واسه تحقق پیشرفت پایدار تدوین کرد (الیوت، ۱۳۸۸، ص. ۱۶).

  لازمه رسیدن به پیشرفت پایدار، درک و به کار گیری این مفهومه که آینده ما به عنوان یه فرد از  جامعه انسانی، یه خونواده، یه جامعه، یه ملت و یه زمین در ارتباطات دوطرفه بین آدم و محیط زیست خلاصه شده.

  بعضی تعاریف پیشرفت پایدار عبارتند از:

  • پیشرفت پایدار الگویی از تحولات اقتصادی، ساختاری و اجتماعیه که امتیازات اقتصادی و دیگه امتیازات اجتماعی زمان حاضر رو، بدون به خطر انداختن امتیازات بالقوه آینده، بهینه              می سازه (گودمن و ردکلیفت، ۱۹۹۲).
  • پیشرفت پایدار فرآیندیه که در اون هدف اقتصادی، مالی، انرژی، کشاورزی، صنعتی و بقیه خط مشیا به شکلی طراحی می شن که منتهی به پیشرفت پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی واسه بشر گردند (پرونک ومهابوبل، ۱۹۹۲).
  • در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس زمین پیشرفت پایدار اینجور تعریف شد: رفع نیازای نسل حاضر بدون جدا از نیازای نسلای آینده. کمسیون جهانی محیط زیست، پیشرفت پایدار رو این جوری تعریف کرد: “پیشرفت پایدار پروسه تغییریه در به کار گیری منابع، هدایت سرمایه گذاریا و جهت دهی پیشرفت تکنولوژی که با نیازای حال و آینده موافق باشه” (org/wiki/Sustainable_development, 2013).
  • تعریف ارائه شده به وسیله کمسیون برانت لند (کمسیون جهانی پایداری و پیشرفت) عبارتست از: “پیشرفت ای که نیازای نسل امروز رو بدون اینکه توانایی نسلای آینده رو در برآوردن نیازای خود به خطر اندازد تامین کنه و اینکه پیشرفت پایدار رابطه دوطرفه آدما و طبیعت در سراسر دنیاس” (کراج و روجر، ۲۰۰۸).

        [۱]  Goodm

        [۲]  Redclift

        [۳]  Pronk

        [۴]  Mahabubul

        [۵]  Brundtland