توقیف حقوق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

همه عقاید نامبرده نشون دهنده امکان تامین ضبط حقوق زارعانه هست.

ج – مزایده حق زارعانه

در فروش حق زارعانه از راه مزایده،چند سئوال اساسی مطرح می شه و اون اینکه فروش حق زارعانه شدنیه یا خیر؟ رضایت مالک ملک مزروعی لازمه یا نه؟چگونگی انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه راه هستش ؟

سئوال ۱: فروش حق زارعانه شدنیه یاخیر؟

طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ((بازداشت منافع جایزه و هم اینکه به موجب ماده ۵۴ آیین نامه مذکوربازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایزه اما مزایده اون از نظر رعایت منافع افراد سوم جایز نیس. در صورت بازداشت منافع،مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ اون به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می شه))

با نگاه بر مقررات نامبرده شاید تصور شه،حق زارعانه هم مانند سرقفلی تنها قابل تامین و توقیفه و فروش اون ممکن نیس به نظر میرسه بنا به دلایل زیر وضعیت حق زارعانه و فروش اون با حق سرقفلی فرق داره .

۱-مواد ۵۳و۵۴ آیین نامه نامبرده در مورد منافعه،این در حالیه که حق زارعانه منافع به حساب نمیاد .

۲-مقنن در کنار منافع،تنها فروش حق سرقفلی رو جایز ندانسته س این به عنوان یه استثنا دوری کرد.

۳-به نظر میاد قانونگذار با در نظر گرفتن قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و با رعایت حقوق مالک به وضع اینجور مقرراتی پرداخته در اون قانون اصل انتقال ناپذیری حاکمه و رضایت مالک شرط انتقاله حق انتقال بدون رضایت ملک موجب ساقط شدن حق کسب و پیشه و تجات می شه اما در مورد حق زارعانه همونجوریکه گفته شد اصل انتقال پذیری حاکمه .

با مطالعه و بررسی انجام شده در روش دوایر ثبت و اجرای احکام مدنی دادگستری این نتیجه بدست اومد که در تامین و ضبط حق زارعانه مانع خاصی وجود نداره و موردقبول قرار گرفته،اما اختلاف عقیده اصلی در فروش حق زارعانه از راه مزایده س.

گروهی از قضات ووکلا فکر می کنند که تامین و ضبط حق زارعانه شدنیه ولی فروش اون قابل تصور نیس واسه تحقق حق زارعانه وجود عناصری لازمه در بعضی موارد حق زارعانه در قرارداد زراعی تصریح نمی شه که منشای اون شرط ضمنی به وجود اومده توسط عرفه. در این جوری موارد یعنی در تشخیص اصل و گرفتن تحقق عناصر حق زارعانه،موضوع باید در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیره تا پس از گرفتن استحقاق زارع،اون وقت دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی به فروش اون دست به کار شن.

این ایراد بر عقیده نامبرده وارد شد که در تامین و ضبط حق زارعانه،طلبکاران نسبت به تامین و ضبط اقدام می کنن.در حالی که طلبکاران هیچ رابطه قراردادی با مالک ندارن.چگونگی اثبات حق زارعانه چیجوری هستش ؟

در جواب به ایراد نامبرده گفته شد در دعاوی مدنی طبق ماده ۲ قانون آیین قضاوت دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،طرح دعوی از طرف شخص یا افراد ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی اونا پذیرفته س.در موضوع مطروحه طلبکاران رو میشه ذینفع به حساب آورد. اونا می تونن با طرح دعوی مدنی،استحقاق زارع رادر مطالبه حق زارعانه اثبات کنن و اون وقت نسبت به وصول محکوم به از راه فروش حق زارعانه نایل شن.

سئوال ۲: رضایت مالک ملک مزروعی در فروش حق زارعانه از راه مزایده شرطه یاخیر؟

باتوجه به اصل انتقال پذیری حق زارعانه رضایت مالک شرط نیس در عرف وقوانین قیدی دیده نمی شه مقایسه این حق با حق سرقفلی در این مورد غلطه چون قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد حق سرقفلی به روشنی رضایت مالک رو شرط دونست.

سوال۳:چگونگی انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه راه هستش؟

همونطور که گفته شد،ثبت رسمی اسناد درباره معاملات حق زارعانه اجباری نیس از طرف دیگه،در اموال منقول طبق ماده ۱۳۳ قانون احرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در روز مزایده،تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم ومشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می رسه.به نظر می رسه اگه مزایده قطعی شه صورت مجلس نامبرده دلیل مالکیت تلقی می شه و تشریفات دیگری لازم نیس.

اگه اگر حق زارعانه رو مال غیر منقول بدونیم پس از انجام مزایده و طی تشریفات،دادگاه باید در صورت گرفتن صحت جریان مزایده،دستور ارسال سندانتقال رو به نام خریدار بده و این دستور قطعیه.