دادرسی اتهامی//پایان نامه درباره حقوق متهم

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین قضاوت کیفری و اسناد بین المللی