دادرسی عادلانه:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی

در تعریف دیگری هم در این مورد آمده: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشه بلکه باید فضای آرومی در اون برقرار باشه که در اون گواهان بتونن گواهی خود رو بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارن، وکلای دادگستری هم بتونن حق متهم رو آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنن و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتونن بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»