داراییهای شرکت:/پایان نامه اجزای سرمایه فکری

در این جا تمرکز سازمانها روی منابعی و جنبه های داخلی از شرکت ها بودن که در محیط یافت نمی شد. این منابع با نام های مختلفی مثل حافظه سازمانی، منابع نامشهود، داراییای هدف دار، توانایی های اصلی، لیاقت های اصلی و داراییای غیر قابل مشاهده و داراییای دانشی و … . مطرح شد. با تمرکز بیشتر سازمان ها روی تعریف این منابع این موضوع رو شد که این داراییا، بیشتر بر اساس علم و اطلاعات هستن و می تونن شامل هر چیزی مثل وفاداری مشتری گرفته تا مهارت های تکنولوژیکی یا سر قفلی داخلی باشن و باید این نکته رو خاطرنشان کنیم که این منابع و داراییهای نامشهود دارای اثر مهمی بر فرایندهای نوآوری سازمانی هستن (Sanchez etal., 2000).

هم اینکه باید این مطلب رو اضافه کرد که با ورود به اقتصاد دانشی، بیشتر سینرژی های بین سازمانی از نوع سینرژی های دانشی هستن بنابر این شرکتها لازم دارن تا وجود این نوع سینرژی ها رو موقع ترکیب، اکتساب های سازمانی خود بفهمن و اقدامات مناسب رو در مورد اندازه گیری این نوع داراییهای نامشهود بکنن تحقیقات نشون داده که دلیل بیشتر شکست ترکیب و اکتساب ها به دلیل ندیده گرفتن نقش داراییهای نامشهود بوده (Gupta etal., 2001).

در آخر باید گفت که شرکت ها نه فقط نیاز دارن تا دارایی های نامشهود خود رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنن بلکه باید همیشه تلاش کنن تا این داراییهای نامشهود رو بطور دائمی پیشرفت و بهبود بخشن. سازمانهایی که نتونن داراییهای دانشی خود رو بطور دائمی پیشرفت بدن باقی موندن خود رو با خطر از دست دادن وفنای خود، مبادله می کنن (Bontis, 1998).

 

۲-۱-۲)جایگاه سرمایه فکری در میان جنبش های جور واجور

روس و همکارانش (۱۹۹۷) این طور دلیل آوردن کرده ان که سرمایه فکری رو می توان به بقیه رشته هایی مثل روش هدف دار شرکت (برنامه ریزی هدف دار) و تولید وسایل اندازه گیری رابطه داد. از دیدگاه هدف دار، سرمایه فکری واسه ایجاد و خلق علم و به کار گیری این علم واسه پیشرفت ارزش شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و از طرف دیگه(یا در مقابل)، بحث اندازه گیری روی این موضوع تمرکز داره که چیجوری می توان عملکرد های گزارش دهی ساخت که موارد کیفی (غیر مالی) و مالی سرمایه های فکری رو بطور همزمان اندازه گیری کنه.

شکل ۲-۲) در صفحه بعد بطور روشنی به جایگاه سرمایه فکری در میان جنبش های جور واجور اشاره کرده (Roos etal., 1997).

 

-Goodwill

-Horibe

-Core capabilities