دانلود پایان نامه:بررسی راهکارهای علمی برای افزایش راندمان فرآیندی انتقال گاز توسط خطوط لوله

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : نفت

گرایش : فرآوری و انتقال گاز

عنوان : بررسی راهکارهای علمی برای افزایش راندمان فرآیندی انتقال گاز توسط خطوط لوله

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی نفت

پایاننامه کارشناسی ارشد – مهندسی فرآوری و انتقال گاز

بررسی راهکارهای علمی برای افزایش راندمان فرآیندی انتقال گاز توسط خطوط لوله

اساتید راهنما

دکتر علی وطنی

دکتر عباس نادری فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ﭼﻜﻴﺪه
افزایش راندمان ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪی گازی بهمنظور رسیدن به حالت بهینه به هنگام انتقال گاز، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻮاع عوامل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ حالتهایی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻟﻮﻟﻪ و شرایط عملیاتی وﺟﻮد دارد ﻳﺎ بهوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ پارامترها و عوامل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ صورت پذیرد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از یکی از خطوط لولهی سراسری کشور و معادلات مطرح در زمینهی انتقال گاز بهوسیله خط لوله، بررسیهایی برروی کلیه پارامترهای تاثیرگذار بر راندمان انتقال و نحوهی اثر گذاری این پارامترها بر آن صورت پذیرفته است. راهکارهای استنتاج شده از این بررسیها برای افزایش راندمان از دیگر بخشهای این پژوهش میباشد. پارامترهای مهمی همچون فشار، دما، دبی حجمی و قطر لوله و بقیه پارامترهای موثر بر راندمان انتقال گاز نظیر ترکیب سیال و اجزای همراه با گاز طبیعی، طول خط لوله، جنس و ضخامت لوله و پوششهای بیرونی و درونی آن، جنس خاک و شرایط محیطی آن و عمقی که در آن خط لوله دفن شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند و تاثیرات هر یک از این پارامترها (با ثابت فرض کردن باقی پارامترها) بر روی راندمان با استفاده از معادلات مطرح در این زمینه (شامل AGA، ویموث، پنهندل B&A و همچنین IGT) بررسی شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که با انجام راهکارهای پیشنهادی، میتوان به طور متوسط تا میزان حداکثر ۳۰ درصد راندمان فرآیندی انتقال گاز از درون خطوط لولهی انتقال را افزایش داد.
 
کلمات کلیدی : خطوط لولهی انتقال، راندمان فرآیندی، ایستگاههای تقویت فشار، پارامترهای عملیاتی و طراحی
 
 
 
فهرست علائم و نشانههای اختصاری به کار رفته در متن

واحد – مقدارتوضیحعلامت
mعمق دفن لوله∆x
Kj/Kg.Kظرفیت گرمایی ویژه گازCp
mقطر درونیDi
mضخامت پوشش درونیe1
mضخامت لولهe2
mضخامت پوشش بیرونیe3
ضریب اصطکاکff
mارتفاع اولیه خط لوله از سطح دریاH1
mارتفاع ثانویه خط لوله از سطح دریاH2
W/m².Kضریب جابهجایی هواhair
W/m².Kضریب انتقال حرارت جابهجایی گازhgas
۰.۲۳ثابت بدون بعدk17
W/m.Kضریب هدایت حرارتی پوشش درونیkci
W/m.Kضریب هدایت حرارتی پوشش بیرونیkco
W/m.Kضریب هدایت حرارتی لولهkpipe
W/m.Kضریب هدایت حرارتی خاکksoil
mطول معادلLm
۱۰۶ Kg/dayدبی جرمی گاز طبیعیmg
kpaفشار ورودیP1
kpaفشار خروجیP2
۱۰۱.۵۶ kpaفشار استانداردPs
MMSCMDدبی حجمیQ
m².K/Wمقاومت هواRair
m².K/Wمقاومت کلReq
m².K/Wمقاومت پوشش درونیRinside-coating
m².K/Wمقاومت پوشش بیرونیRoutside-coating
m².K/Wمقاومت خاکRsoil
Kدمای خروجیT2
Kدمای هواTair
۲۸۸.۹ Kدمای استانداردTs
Kدمای خاکTsoil
W/m².Kضریب انتقال حرارتی کلی خط لولهU
ضریب تراکم پذیری میانگین گازZavg
چگالی نسبیγ
Kg/(m.s)گرانرویμ
ضریب ژول-تامپسون 
زاویه خط لوله با افق 

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول : پیشدرآمدی اجمالی بر صنعت انتقال گاز کشور و جهان …………………………………………………………………………..                                                                                                                                                ۱
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                 ۲
۱-۲ اشکال مختلف گاز و مفاهیم اصولی آن …………………………………………………………………………………………………………                        ۳
۱۲۱ گازطبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۳
۱۲۲ گاز زغالسنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱۲۳ گاز تولیدی در کارخانجات گاز ………………………………………………………………………………………………………….                       ۵
۱۲۴ اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵
۱۲۵ تولید گازطبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………….         ۵
۱۲۶ مصرف گازطبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………….   ۵
۱۲۷ واردات و صادرات گازطبیعی …………………………………………………………………………………………………………….                     ۶
۱۲۸ ذخیره سازی گازطبیعی (موجودی) و تغییر در موجودی …………………………………………………………………………                                                                                                                                                 ۶
۱-۳ میادین و ذخایر گاز طبیعی ………………………………………………………………………………………………………………………..        ۶
۱-۳-۱ میادین مناطق خشکی ………………………………………………………………………………………………………………………..        ۸
۱-۳-۲ میادین گازی فعال دریایی ………………………………………………………………………………………………………………….               ۸
۱-۳-۳ میادین مشترک گازی ………………………………………………………………………………………………………………………..        ۸
۱-۳-۴ میدان گازی پارس جنوبی ………………………………………………………………………………………………………………….              ۹
۱- ۴   تولید گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱- ۵ مصرف گازطبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱۵۱ بخش خانگی، تجاری و عمومی ………………………………………………………………………………………………………..                        ۱۴
۱۵۲ بخش صنعت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱۵۳ بخش حمل و نقل ………………………………………………………………………………………………………………………….    ۱۵
۱۵۴ بخش کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱۵۵ بخش پالایشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………….   ۱۶
۱۵۶ بخش نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱۵۷ بخش پتروشیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۶ انتقال گاز طبیعی و خطوط سراسری انتقال آن در ایران …………………………………………………………………………………..                                                                                                                                              ۲۰
۱۶۱ خط لولهی دوم سراسری انتقال گاز شمال و شمال شرق کشور ………………………………………………………………..                                                                                                                                               ۲۰
۱۶۲ خط لولهی سوم شمال و شمال غرب کشور ………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               ۲۱
۱۶۳  خط لولهی چهارم سراسری انتقال گاز ………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                              ۲۱
۱۶۴ خط لولهی پنجم سراسری انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                              ۲۱
۱۶۵ خط لولهی ششم سراسری انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                               ۲۲
۱۶۶ خط لولهی هفتم سراسری انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                               ۲۲
۱۶۷ خط لولهی هشتم سراسری انتقال گاز ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               ۲۳
۱۶۸ خط لولهی نهم سراسری(صادراتی) …………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               ۲۳
۱۶۹ خط لولهی دهم سراسری انتقال گاز ……………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                               ۲۳
۱۶۱۰ گاز رسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………..       ۲۴
۱۶۱۱ شبکه گذاری گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………             ۲۴
۱-۷ صادرات و واردات گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………..           ۲۸
۱۷۱ صادرات گاز طبیعی به کشور ترکیه …………………………………………………………………………………………………..                              ۲۸
۱۷۲ صادرات گاز طبیعی به اروپا …………………………………………………………………………………………………………….                  ۲۹
۱۷۳  صادرات گاز طبیعی ایران به پاکستان ………………………………………………………………………………………………..                                ۳۲
۱۷۴ صادرات گاز طبیعی ایران به هند ………………………………………………………………………………………………………                          ۳۳
۱۷۵ صادرات گاز طبیعی به کشور ارمنستان ………………………………………………………………………………………………                                   ۳۵
۱۷۶ صادرات گاز طبیعی به کویت …………………………………………………………………………………………………………..                     ۳۵
۱۷۷ صادرات گاز طبیعی به امارات ………………………………………………………………………………………………………….                      ۳۶
۱۷۸ صادرات گاز طبیعی به کشور عمان ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               ۳۷
۱۷۹ واردات گاز از کشور ترکمنستان ………………………………………………………………………………………………………..                       ۳۷
۱-۸ خطوط لوله، چالشها و مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………           ۳۹
فصل دوم : پدیدهها و عوامل تاثیرگذار بر راندمان انتقال گاز طبیعی از درون خط لوله …………………………………………………   ۴۱
۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۲
۲-۲ تاثیرات جنس و پوشش خطوط لوله انتقال گاز طبیعی بر راندمان انتقال آن ………………………………………………………….                                                                                                                                              ۴۲
       ۲۲۱ پوشش خارجی خط لوله …………………………………………………………………………………………………………………       ۴۳
       ۲۲-۲ پوشش درونی لوله …………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                               ۴۷
۲۲-۲-۱ دادههای اقتصادی در مورد تاثیرات FEC ……………………………………………………………………………………                       ۴۸
       ۲۲-۳ استفاده از پوششهای جامد برای حفاظت و تعمیر خطوط لولهی گاز ……………………………………………………….      ۵۲
۲۲-۳-۱ پوششهای بر پایهی پلی یورتانها و پلی اورهها ……………………………………………………………………………                                                                                                                                               ۵۴
۲۲-۳-۲ انواع سامانههای پوشش دهی صددرصد جامد ……………………………………………………………………………..                                                                                                                                               ۵۵
۲۲-۳-۳ تقویت پوشش لولهها با لایههای کامپوزیتی …………………………………………………………………………………                                                                                                                                               ۵۷
۲-۳ ایستگاههای تغییر فشار ……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                  ۵۹
       ۲۳-۱ کاهش مصرف انرژی در ایستگاههای تقویت فشار با کاهش دمای گاز خروجی از کمپرسور ………………………..     ۶۰
       ۲۳-۲ راندمان کمپرسورها و تاثیر اجزای همراه گازی بر این راندمان …………………………………………………………………                                       ۶۶
۲-۴ آثار اجزاء همراه با گاز طبیعی (N2 ,Co2 ,H2S و …) درون خطوط لوله ………………………………………………………………                                                     ۶۷
       ۲۴-۱ بررسی خلوص و موارد مصرف صنعتی نیتروژن استحصالی …………………………………………………………………….                                   ۷۰
       ۲۴-۲ مشکلات ناشی از حضور H2S و Co2 همراه با گاز طبیعی ……………………………………………………………………….                                                                                                                                               ۷۱
۲-۵ تاثیر تشکیل هیدراتهای گازی به هنگام عبورگاز بر راندمان انتقال …………………………………………………………………..                                              ۷۳
       ۲۵-۱ ساختمان هیدراتها ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                  ۷۴
       ۲۵-۲ مشکلات ناشی از تشکیل هیدراتها ………………………………………………………………………………………………….  ۷۵
فصل سوم : اصول انتقال گاز طبیعی بهوسیلهی خط لوله ………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                              ۷۷
۳-۱ قواعد کلی حاکم بر عبور جریان تک فاز از درون خط لوله ………………………………………………………………………………                              ۷۸
       ۳۱۱ رابطهی تجربی شرکت EXXON …………………………………………………………………………………………………………                       ۷۹
       ۳-۱-۲ روش API (انجمن نفت آمریکا) ………………………………………………………………………………………………………..      ۷۹
       ۳۱۳ معادلهی PanHandle B ……………………………………………………………………………………………………………………  ۸۰
۳-۲ روابط ارائه شده برای تخمین راندمان کاری خطوط لوله …………………………………………………………………………………                          ۸۰
       ۳-۲-۱ معادلهی AGA ………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
       ۳-۲-۲ معادلهی Weymouth ……………………………………………………………………………………………………………………….       ۸۸
       ۳۲۳   معادلات Pan-Handle (A & B) ……………………………………………………………………………………………………….       ۸۹
       ۳۲۴ معادلهی IGT …………………………………………………………………………………………………………………………………         ۹۱
       ۳۲۵ روش Carr-Kobayashi-Burrows …………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               ۹۲
فصل چهارم : بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی و طراحی بر تغییرات راندمان انتقال گاز طبیعی ………………………………………       ۹۵
۴۱ مطالعهی حالت موردی ……………………………………………………………………………………………………………………………  ۹۶
۴-۲ پارامتر فشار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                           ۹۹
       ۴۲۱ فشار خروجی (P2) …………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                  ۹۹
۴۲۱۱ تغییرات دبی …………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۰۱
۴۲۱۲ تغییرات دمای ورودی ……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             ۱۰۳
       ۴۲۲ فشار ورودی (P1) ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                             ۱۰۴
۴۲۲۱  تغییرات دبی ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             ۱۰۵
۴۲۲۲  تغییرات دمای ورودی ………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                             ۱۰۶
۴-۳ پارامتر طول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۴-۴ پارامتر دبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….           ۱۰۹
۴-۵ پارامتر قطر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….           ۱۱۰
۴-۶ پارامتر چگالی نسبی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۴-۷ پارامتر ارتفاع خروجی خط لوله از سطح زمین ……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             ۱۱۲
۴-۸ اجزای همراه گاز طبیعی (H2S ، N2 ، CO2) ……………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                             ۱۱۳
۴-۹ پارامتر دما …………………………………………………………………………………………………………………………………………..          ۱۱۵
       ۴۹۱ دمای ورودی ………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             ۱۱۵
       ۴۹۲ ضرایب هدایت حرارتی لوله و پوششهای آن ……………………………………………………………………………………                                                                                                                                             ۱۱۷
       ۴۹۳ دمای سطح خاک …………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             ۱۱۸
       ۴۹۴ عمق دفن لوله ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                              ۱۱۹
       ۴۹۵ ضخامت لوله و پوششهای آن ……………………………………………………………………………………………………….       ۱۱۹
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                             ۱۲۱
۵-۱ بحث و نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۵-۲ ارائه پیشنهاد برای ادامه کار در آینده………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                             ۱۲۵
منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. ۱۲۶
 
فهرست جدولها و شکلها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل ۱-۱ تحولات میزان مصرف منابع اصلی انرژی در سال ۱۹۷۳ و انتهای ۲۰۰۹ ………………………………………………………….                                                                                                                                                 ۲
جدول ۱-۱ اجزاء تشکیل دهندهی گاز طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………                      ۴
جدول ۱-۲ ذخایر گاز طبیعی کشف شده بر حسب میلیارد مترمکعب …………………………………………………………………………..                                                         ۷
جدول ۱-۳ ذخایر گاز طبیعی کشور در سال ۱۳۸۷ (برحسب تریلیون مترمکعب) ……………………………………………………………..                                                                                                                                                ۸
جدول ۱-۴ میادین مشترک گاز طبیعی با کشورهای همسایه ………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                ۹
جدول ۱-۵ تولید گاز طبیعی طی سالهای ۸۷ – ۱۳۸۰ برحسب میلیون مترمکعب …………………………………………………………..                                                                                                                                               ۱۰
جدول ۱-۶ درصد تولید گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز تولیدی در خاورمیانه ………………………………………………………..                                                                                                                                              ۱۱
جدول ۱-۷ درصد تولید گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز تولیدی در دنیا ………………………………………………………………..                                                                                                                                              ۱۲
جدول ۱-۸ درصد تولید گاز طبیعی در دنیا به تفکیک مناطق جغرافیایی و راهبردی …………………………………………………………                                                                                                                                              ۱۳
جدول ۱-۹   میزان مصرف گاز طبیعی در بخشهای مختلف بر حسب میلیون مترمکعب طی ۸ سال ……………………………………  ۱۴
جدول ۱-۱۰ درصد مصرف گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز مصرفی در خاورمیانه …………………………………………………..                                                                                                                                              ۱۷
جدول ۱-۱۱ درصد مصرف گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز مصرفی در جهان ………………………………………………………..                                                                                                                                              ۱۸
جدول۱-۱۲   درصد مصرف گاز طبیعی در جهان به تفکیک مناطق جغرافیایی و راهبردی ………………………………………………….                                                                                                                                              ۱۹
جدول ۱-۱۳ احداث خطوط لولهی انتقال گاز طبیعی طی سالهای ۸۷-۱۳۸۰ بر حسب کیلومتر بر سال ……………………………..     ۲۰
جدول ۱-۱۴ میزان شبکه گذاری خطوط لوله انتقال گاز طبیعی در ایران به تفکیک استانها تا سال ۱۳۸۸ …………………………….  ۲۶
جدول ۱-۱۵ میزان شبکه گذاریهای لولههای پلی اتیلنی در خطوط لولهی انتقال گاز به تفکیک استانها تا سال ۱۳۸۸ ……………        ۲۷
جدول ۱-۱۶ هزینهی صدور گاز ایران به اروپا (دلار/میلیون بی تی یو) با خط لوله(دلار/میلیون BTU) ………………………………… 30
جدول ۱-۱۷   هزینهی صدور گاز ایران به اروپا (دلار/میلیون بی تی یو) با روش LNG و GTL(دلار/میلیون BTU)…………………            ۳۰
جدول ۱-۱۸   قیمت گاز طبیعی در اتحادیهی اروپا طی سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۱ (دلار/میلیون BTU) ………………………………..     ۳۱
شکل ۱-۲   مسیر خط لولهی پیشنهادی ایران-پاکستان-هند …………………………………………………………………………………………                                                                                                                                              ۳۴
جدول ۱-۱۹   واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان برحسب میلیون متر مکعب در سال ………………………………………………….                                                                                                                                              ۳۸
شکل ۲-۱ دبی خط لوله برای حالت پوشش داده شده و بدون پوشش …………………………………………………………………………                              ۴۹
شکل ۲-۲ ساختار سه بعدی پلی یورتانها از چپ به راست: الاستومرهای پلی یورتانی، پوششهای سخت یورتانی ……………     ۵۶
جدول ۲-۱   مقایسهی تعمیر گاز به روش قدیمی و متداول با روش لایههای کامپوزیتی ……………………………………………………                                                                                                                                               ۵۸
شکل ۲-۳ درصد سهم پیامدهای منفی ناشی از حضور پودر سیاه در راندمان شبکههای انتقال گاز ……………………………………….                                                                    ۷۲
شکل ۲-۴ منحنی تشکیل هیدرات بهصورت تفکیکی ………………………………………………………………………………………………..    ۷۴
شکل ۳۱ مقاومت های حرارتی موثر بر خط لوله گاز طبیعی مدفون در خاک ………………………………………………………………..                                        ۸۴
جدول ۳-۱ ثوابت معادلهی (۳-۳۴) ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                  ۸۶
جدول ۳-۲   ثوابت معادلهی کار- کوبایاشی- بروس …………………………………………………………………………………………………   ۹۳
جدول ۴-۱ دادههای عملیاتی مربوط به یک روز کاری در ایستگاه تقویت فشار ۱ ……………………………………………………………. ۹۶
جدول ۴-۲ دادههای عملیاتی مربوط به یک روز کاری در ایستگاه تقویت فشار ۲ ……………………………………………………………                                                                                                                                               ۹۷
جدول ۴-۳ درصد مولی اجزاء تشکیل دهندهی گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………            ۹۷
جدول ۴-۴ درصد متفاوت متان در حوزههای گازی کشور …………………………………………………………………………………………            ۹۸
جدول ۴-۵ مشخصات فیزیکی و عملیاتی مربوط به خط لوله مورد مطالعه……………………………………………………………………..                         ۹۸
جدول ۴-۶ تصحیحات طول خط لوله به ازای انواع انشعابات و اتصالات ……………………………………………………………………                                  ۱۰۸
جدول ۵-۱ خلاصهای از نتایج بهدست آمده در مورد نحوه تغییر راندمان حین تغییر پارامترهای تاثیرگذار…………………………….                                                                                                                                            ۱۲۴
 
فهرست نمودارها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار ۱-۱ درصد ذخایر گاز طبیعی در کشورهای عمدهی دارنده مخازن گازی تا انتهای سال ۲۰۰۹ …………………………………….  ۷
نمودار ۱-۲ تولید گاز طبیعی سه کشور ایرن ، قطر و عربستان طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال ……………      ۱۱
نمودار ۱-۳ تولید گاز طبیعی کشور ایرن نسبت به روسیه، آمریکا و کانادا طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال …………..       ۱۲
نمودار ۱-۴  تولید گاز طبیعی بر حسب مناطق جغرافیایی و راهبردی ……………………………………………………………………………                                                                                                                                               ۱۲
نمودار ۱-۵ مصرف گاز طبیعی سه کشور ایرن، قطر و عربستان طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال …………      ۱۷
نمودار ۱-۶ مصرف گاز طبیعی کشور ایرن نسبت به روسیه، آمریکا، ژاپن و کانادا طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال ….       ۱۸
نمودار ۱-۷ مصرف گاز طبیعی بر حسب مناطق جغرافیایی و راهبردی ………………………………………………………………………….                                                                                                                                               ۱۹
نمودار ۱-۸. تولید و مصرف گاز طبیعی کشور ایرن طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال …………..……………..    ۱۹
نمودار ۱-۹ میزان شبکه گذاری خطوط لولهی انتقال گاز طبیعی در ایران به تفکیک استان ها تا سال ۱۳۸۸ ………………………….     ۲۵
نمودار ۲-۱ کاهش متوسط دمای گاز در مسیر بر اثر خنک کاری برحسب درجه سانتیگراد………………………………………………. ۶۳
نمودار ۲-۲ روند تغییرات افزایش هزینه برق، صرفه جویی در هزینهی گاز مصرفی و خالص صرفه جویی ایستگاه اقلیم……………… سردسیر با افزایش خنک کاری در دبی گاز عبوری MMSCMD 60 ………………………………………………………………………………….. 65
نمودار ۲-۳ تعیین میزان خنک کاری بهینه براساس محاسبات اقتصادی با دبی گاز عبوری MMSCMD 60……………………………… در ایستگاه اقلـیم سردسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
نمودار ۲-۴ منطقهی تشکیل هیدرات بر حسب دما و فشار ………………………………………………………………………………………….           ۷۵
نمودار ۴-۱ تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی (ورودی به ایستگاه ۲) در دو مقیاس متفاوت برای راندمان ……………………..                                                                                                      ۱۰۰
نمودار ۴-۲ تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth ………………..                                                                                                                         ۱۰۲
نمودار ۴-۳ تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT ………………………….                                                                                                              ۱۰۲
نمودار ۴-۴ تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth …………………                                                                                                                        ۱۰۳
نمودار ۴-۵ تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT …………………………..                                                                                                             ۱۰۴
نمودار ۴-۶ تغییرات راندمان بر حسب فشار ورودی (خروجی از ایستگاه ۱) در دو مقیاس متفاوت برای راندمان ……………………                                                                                        ۱۰۵
نمودار ۴-۷ تغییرات راندمان بر حسب فشار ورودی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth …………………                                                                                                                        ۱۰۶
نمودار ۴-۸ تغییرات راندمان بر حسب فشار ورودی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT …………………………..                                                                                                             ۱۰۶
نمودار ۴-۹ تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth .………………..                                                                                                                         ۱۰۷
نمودار ۴-۱۰ تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT …………………………                                                                                                               ۱۰۷
نمودار ۴-۱۱ تغییرات راندمان بر حسب طول خط لوله ……………………………………………………………………………………………..     ۱۰۹
نمودار ۴-۱۲ تغییرات راندمان بر حسب دبی حجمی خط لوله ……………………………………………………………………………………..              ۱۱۰
نمودار ۴-۱۳ تغییرات راندمان بر حسب قطر لوله ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
نمودار ۴-۱۴ تغییرات راندمان بر حسب دانسیته نسبی …………………………………………………………………………………………….      ۱۱۱
نمودار ۴-۱۵ تغییرات راندمان بر حسب ارتفاع از سطح دریا ورودی به ایستگاه تقویت فشار شماره ۲ ……………………………….                                                                           ۱۱۲
نمودار ۴-۱۶ تغییرات جزء مولی سولفید هیدروژن و تاثیر این تغییرات بر راندمان انتقال …………………………………………………                                                       ۱۱۴
نمودار ۴-۱۷ تغییرات جزء مولی نیتروژن و تاثیر این تغییرات بر راندمان انتقال ……………………………………………………………..                                         ۱۱۴
نمودار ۴-۱۸ تغییرات جزء مولی سولفید دی اکسید کربن و تاثیر این تغییرات بر راندمان انتقال ……………………………………….                                                                  ۱۱۴
نمودار ۴-۱۹ تغییرات راندمان بر حسب دمای ورودی ……………………………………………………………………………………………..     ۱۱۶
نمودار ۴-۲۰ تغییرات راندمان بر حسب ضریب هدایت حراتی بر اساس محاسبات معادلهی AGA ……………………………………                                                                      ۱۱۸
نمودار ۴-۲۱ تغییرات راندمان بر حسب دمای سطح خاک ……………………………………………………………………………………….            ۱۱۸
نمودار ۴-۲۲ تغییرات راندمان بر حسب عمق دفن خط لوله ……………………………………………………………………………………..              ۱۱۹
نمودار ۴-۲۳ تغییرات راندمان بر حسب ضخامت لوله و پوشش آن ……………………………………………………………………………                         ۱۲۰
 
فصل اول :
پیش درآمدی اجمالی بر صنعت انتقال گاز کشور و جهان
 
۱-۱. مقدمه
در طول ۱۵۰ سال گذشته، گاز طبیعی نقشی حیاتی را در زمینهی گسترش و توسعه صنایع جوامع پیشرفته و در حال توسعه بازی کرده و جانشینی کاملاً مناسب برای سوختهایی نظیر ذغال سنگ و نفت به شمار میآمد. به دلیل ارزانی و طبیعت دوست بودن این نوع سوخت (نسبت به باقی سوختهای فسیلی)، گاز طبیعی توانسته است جایگاه مناسبی را بهعنوان منبعای برای تامین انرژی امروز و فردا به دست آورد. گاز متان در مقایسه با سایر سوختهای فسیلی متداول، از پایینتــرین ارزش حرارتی برخوردار است و مانند سایر هیدروکربورها، قابلیت تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالا را دارد. جایگزینی آن بهجای مصرف فرآوردههای نفتی تا حدودی میتواند صیانت از منابع باارزش نفتی را تسریع بخشد. همچنین، از آنجا که از یک دهه گذشته، رویکرد جهانی به کاهش آلایندههای محیط زیست وارد مرحلهی نوینی شده، گسترش استفاده از گاز طبیعی بهعنوان سوختی پاک، در دستور کار اکثر کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است. شکل ۱-۱ نشان دهندهی میزان افزایش گرایش نسبت به گاز طبیعی در طی ۳۶ سال (از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹) بهعنوان یک منبع انرژی پرطرفدار میباشد [۱]. در این نمودار بیشترین تامین کننده انرژی جهان همچنان منابع مربوط به نفت خام با ۵/۵۲% در سـال ۱۹۷۳ و ۱/۳۷% در سال ۲۰۰۹ معرفی میگردند؛ با این وجود میـزان استفاده از این منبع انـــرژی
 
شکل ۱-۱ . تحولات میزان مصرف منابع اصلی انرژی در سال ۱۹۷۳ و انتهای ۲۰۰۹
 
در ۳۶ سال اخیر با ۴/۱۵% کاهش روبرو بوده و این در حالـی است که استفاده از گاز طبیــعی به عنوان منبع تامین انرژی با ۲/۵% رشد از ۱۹% در سال ۱۹۷۳ به ۲/۲۴% در پایان سال ۲۰۰۹ رسیده است.
 
ایران، پل ارتباطی حوزهی دریای خزر و آسیای میانه در شمال با خلیج فارس و کشورهای هند و پاکستان در جنوب شرق کشور از یک طرف و ترکیه و اروپا از طرف دیگر میباشد. بنابراین ایران با دارا بودن ذخایر عظیم گازطبیعی و سامانهی گستردهی انتقال گاز داخلی کشور، عامل تعیین کننده و مؤثری در تأمین بخشی از تقاضای بین المللی گازطبیعی بهشمار میرود. از سوی دیگر ایران بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کنندهی گاز در منطقه خاورمیانه، تمایل قابل ملاحظهای برای بهره گیری از مزیت نسبی گازطبیعی در اقتصاد ملی دارد. لذا سیاست جایگزینی گاز با سایر حاملهای انرژی متعارف مصرفی و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای بین المللی گاز، بهعنوان اهداف بلند مدت سیاست انرژی کشور، همواره مدنظر بوده است. در ادامه تعاریفی دربارهی گاز طبیعی و شرایط تولید و انتقال گاز طبیعی در ایران و سایر کشورهای عمدهی تولید کننده مرور و بررسی میگردد.
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***