متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : نفت

گرایش : فرآوری و انتقال گاز

عنوان : بررسی راهکارهای علمی برای افزایش راندمان فرآیندی انتقال گاز توسط خطوط لوله

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی نفت

پایاننامه کارشناسی ارشد – مهندسی فرآوری و انتقال گاز

بررسی راهکارهای علمی برای افزایش راندمان فرآیندی انتقال گاز توسط خطوط لوله

اساتید راهنما

دکتر علی وطنی

دکتر عباس نادری فر


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ﭼﻜﻴﺪه
افزایش راندمان ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪی گازی بهمنظور رسیدن به حالت بهینه به هنگام انتقال گاز، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻮاع عوامل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ حالتهایی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻟﻮﻟﻪ و شرایط عملیاتی وﺟﻮد دارد ﻳﺎ بهوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ پارامترها و عوامل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ صورت پذیرد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از یکی از خطوط لولهی سراسری کشور و معادلات مطرح در زمینهی انتقال گاز بهوسیله خط لوله، بررسیهایی برروی کلیه پارامترهای تاثیرگذار بر راندمان انتقال و نحوهی اثر گذاری این پارامترها بر آن صورت پذیرفته است. راهکارهای استنتاج شده از این بررسیها برای افزایش راندمان از دیگر بخشهای این پژوهش میباشد. پارامترهای مهمی همچون فشار، دما، دبی حجمی و قطر لوله و بقیه پارامترهای موثر بر راندمان انتقال گاز نظیر ترکیب سیال و اجزای همراه با گاز طبیعی، طول خط لوله، جنس و ضخامت لوله و پوششهای بیرونی و درونی آن، جنس خاک و شرایط محیطی آن و عمقی که در آن خط لوله دفن شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند و تاثیرات هر یک از این پارامترها (با ثابت فرض کردن باقی پارامترها) بر روی راندمان با استفاده از معادلات مطرح در این زمینه (شامل AGA، ویموث، پنهندل B&A و همچنین IGT) بررسی شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که با انجام راهکارهای پیشنهادی، میتوان به طور متوسط تا میزان حداکثر 30 درصد راندمان فرآیندی انتقال گاز از درون خطوط لولهی انتقال را افزایش داد.
 
کلمات کلیدی : خطوط لولهی انتقال، راندمان فرآیندی، ایستگاههای تقویت فشار، پارامترهای عملیاتی و طراحی
 
 
 
فهرست علائم و نشانههای اختصاری به کار رفته در متن

واحد – مقدار توضیح علامت
m عمق دفن لوله ∆x
Kj/Kg.K ظرفیت گرمایی ویژه گاز Cp
m قطر درونی Di
m ضخامت پوشش درونی e1
m ضخامت لوله e2
m ضخامت پوشش بیرونی e3
ضریب اصطکاک ff
m ارتفاع اولیه خط لوله از سطح دریا H1
m ارتفاع ثانویه خط لوله از سطح دریا H2
W/m².K ضریب جابهجایی هوا hair
W/m².K ضریب انتقال حرارت جابهجایی گاز hgas
0.23 ثابت بدون بعد k17
W/m.K ضریب هدایت حرارتی پوشش درونی kci
W/m.K ضریب هدایت حرارتی پوشش بیرونی kco
W/m.K ضریب هدایت حرارتی لوله kpipe
W/m.K ضریب هدایت حرارتی خاک ksoil
m طول معادل Lm
106 Kg/day دبی جرمی گاز طبیعی mg
kpa فشار ورودی P1
kpa فشار خروجی P2
101.56 kpa فشار استاندارد Ps
MMSCMD دبی حجمی Q
m².K/W مقاومت هوا Rair
m².K/W مقاومت کل Req
m².K/W مقاومت پوشش درونی Rinside-coating
m².K/W مقاومت پوشش بیرونی Routside-coating
m².K/W مقاومت خاک Rsoil
K دمای خروجی T2
K دمای هوا Tair
288.9 K دمای استاندارد Ts
K دمای خاک Tsoil
W/m².K ضریب انتقال حرارتی کلی خط لوله U
ضریب تراکم پذیری میانگین گاز Zavg
چگالی نسبی γ
Kg/(m.s) گرانروی μ
ضریب ژول-تامپسون  
زاویه خط لوله با افق  

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول : پیشدرآمدی اجمالی بر صنعت انتقال گاز کشور و جهان …………………………………………………………………………..                                                                                                                                                1
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                 2
1-2 اشکال مختلف گاز و مفاهیم اصولی آن …………………………………………………………………………………………………………                        3
121 گازطبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   3
122 گاز زغالسنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
123 گاز تولیدی در کارخانجات گاز ………………………………………………………………………………………………………….                       5
124 اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5
125 تولید گازطبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………….         5
126 مصرف گازطبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………….   5
127 واردات و صادرات گازطبیعی …………………………………………………………………………………………………………….                     6
128 ذخیره سازی گازطبیعی (موجودی) و تغییر در موجودی …………………………………………………………………………                                                                                                                                                 6
1-3 میادین و ذخایر گاز طبیعی ………………………………………………………………………………………………………………………..        6
1-3-1 میادین مناطق خشکی ………………………………………………………………………………………………………………………..        8
1-3-2 میادین گازی فعال دریایی ………………………………………………………………………………………………………………….               8
1-3-3 میادین مشترک گازی ………………………………………………………………………………………………………………………..        8
1-3-4 میدان گازی پارس جنوبی ………………………………………………………………………………………………………………….              9
1- 4   تولید گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1- 5 مصرف گازطبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
151 بخش خانگی، تجاری و عمومی ………………………………………………………………………………………………………..                        14
152 بخش صنعت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
153 بخش حمل و نقل ………………………………………………………………………………………………………………………….    15
154 بخش کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
155 بخش پالایشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………….   16
156 بخش نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
157 بخش پتروشیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
1-6 انتقال گاز طبیعی و خطوط سراسری انتقال آن در ایران …………………………………………………………………………………..                                                                                                                                              20
161 خط لولهی دوم سراسری انتقال گاز شمال و شمال شرق کشور ………………………………………………………………..                                                                                                                                               20
162 خط لولهی سوم شمال و شمال غرب کشور ………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               21
163  خط لولهی چهارم سراسری انتقال گاز ………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                              21
164 خط لولهی پنجم سراسری انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                              21
165 خط لولهی ششم سراسری انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                               22
166 خط لولهی هفتم سراسری انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                               22
167 خط لولهی هشتم سراسری انتقال گاز ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               23
168 خط لولهی نهم سراسری(صادراتی) …………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               23
169 خط لولهی دهم سراسری انتقال گاز ……………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                               23
1610 گاز رسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………..       24
1611 شبکه گذاری گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………             24
1-7 صادرات و واردات گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………..           28
171 صادرات گاز طبیعی به کشور ترکیه …………………………………………………………………………………………………..                              28
172 صادرات گاز طبیعی به اروپا …………………………………………………………………………………………………………….                  29
173  صادرات گاز طبیعی ایران به پاکستان ………………………………………………………………………………………………..                                32
174 صادرات گاز طبیعی ایران به هند ………………………………………………………………………………………………………                          33
175 صادرات گاز طبیعی به کشور ارمنستان ………………………………………………………………………………………………                                   35
176 صادرات گاز طبیعی به کویت …………………………………………………………………………………………………………..                     35
177 صادرات گاز طبیعی به امارات ………………………………………………………………………………………………………….                      36
178 صادرات گاز طبیعی به کشور عمان ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               37
179 واردات گاز از کشور ترکمنستان ………………………………………………………………………………………………………..                       37
1-8 خطوط لوله، چالشها و مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………           39
فصل دوم : پدیدهها و عوامل تاثیرگذار بر راندمان انتقال گاز طبیعی از درون خط لوله …………………………………………………   41
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  42
2-2 تاثیرات جنس و پوشش خطوط لوله انتقال گاز طبیعی بر راندمان انتقال آن ………………………………………………………….                                                                                                                                              42
       221 پوشش خارجی خط لوله …………………………………………………………………………………………………………………       43
       22-2 پوشش درونی لوله …………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                               47
22-2-1 دادههای اقتصادی در مورد تاثیرات FEC ……………………………………………………………………………………                       48
       22-3 استفاده از پوششهای جامد برای حفاظت و تعمیر خطوط لولهی گاز ……………………………………………………….      52
22-3-1 پوششهای بر پایهی پلی یورتانها و پلی اورهها ……………………………………………………………………………                                                                                                                                               54
22-3-2 انواع سامانههای پوشش دهی صددرصد جامد ……………………………………………………………………………..                                                                                                                                               55
22-3-3 تقویت پوشش لولهها با لایههای کامپوزیتی …………………………………………………………………………………                                                                                                                                               57
2-3 ایستگاههای تغییر فشار ……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                  59
       23-1 کاهش مصرف انرژی در ایستگاههای تقویت فشار با کاهش دمای گاز خروجی از کمپرسور ………………………..     60
       23-2 راندمان کمپرسورها و تاثیر اجزای همراه گازی بر این راندمان …………………………………………………………………                                       66
2-4 آثار اجزاء همراه با گاز طبیعی (N2 ,Co2 ,H2S و …) درون خطوط لوله ………………………………………………………………                                                     67
       24-1 بررسی خلوص و موارد مصرف صنعتی نیتروژن استحصالی …………………………………………………………………….                                   70
       24-2 مشکلات ناشی از حضور H2S و Co2 همراه با گاز طبیعی ……………………………………………………………………….                                                                                                                                               71
2-5 تاثیر تشکیل هیدراتهای گازی به هنگام عبورگاز بر راندمان انتقال …………………………………………………………………..                                              73
       25-1 ساختمان هیدراتها ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                  74
       25-2 مشکلات ناشی از تشکیل هیدراتها ………………………………………………………………………………………………….  75
فصل سوم : اصول انتقال گاز طبیعی بهوسیلهی خط لوله ………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                              77
3-1 قواعد کلی حاکم بر عبور جریان تک فاز از درون خط لوله ………………………………………………………………………………                              78
       311 رابطهی تجربی شرکت EXXON …………………………………………………………………………………………………………                       79
       3-1-2 روش API (انجمن نفت آمریکا) ………………………………………………………………………………………………………..      79
       313 معادلهی PanHandle B ……………………………………………………………………………………………………………………  80
3-2 روابط ارائه شده برای تخمین راندمان کاری خطوط لوله …………………………………………………………………………………                          80
       3-2-1 معادلهی AGA ………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
       3-2-2 معادلهی Weymouth ……………………………………………………………………………………………………………………….       88
       323   معادلات Pan-Handle (A & B) ……………………………………………………………………………………………………….       89
       324 معادلهی IGT …………………………………………………………………………………………………………………………………         91
       325 روش Carr-Kobayashi-Burrows …………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               92
فصل چهارم : بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی و طراحی بر تغییرات راندمان انتقال گاز طبیعی ………………………………………       95
41 مطالعهی حالت موردی ……………………………………………………………………………………………………………………………  96
4-2 پارامتر فشار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                           99
       421 فشار خروجی (P2) …………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                  99
4211 تغییرات دبی …………………………………………………………………………………………………………………………   101
4212 تغییرات دمای ورودی ……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             103
       422 فشار ورودی (P1) ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                             104
4221  تغییرات دبی ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             105
4222  تغییرات دمای ورودی ………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                             106
4-3 پارامتر طول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
4-4 پارامتر دبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….           109
4-5 پارامتر قطر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….           110
4-6 پارامتر چگالی نسبی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
4-7 پارامتر ارتفاع خروجی خط لوله از سطح زمین ……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             112
4-8 اجزای همراه گاز طبیعی (H2S ، N2 ، CO2) ……………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                             113
4-9 پارامتر دما …………………………………………………………………………………………………………………………………………..          115
       491 دمای ورودی ………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             115
       492 ضرایب هدایت حرارتی لوله و پوششهای آن ……………………………………………………………………………………                                                                                                                                             117
       493 دمای سطح خاک …………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                             118
       494 عمق دفن لوله ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                              119
       495 ضخامت لوله و پوششهای آن ……………………………………………………………………………………………………….       119
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                             121
5-1 بحث و نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
5-2 ارائه پیشنهاد برای ادامه کار در آینده………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                             125
منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 126
 
فهرست جدولها و شکلها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل 1-1 تحولات میزان مصرف منابع اصلی انرژی در سال 1973 و انتهای 2009 ………………………………………………………….                                                                                                                                                 2
جدول 1-1 اجزاء تشکیل دهندهی گاز طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………                      4
جدول 1-2 ذخایر گاز طبیعی کشف شده بر حسب میلیارد مترمکعب …………………………………………………………………………..                                                         7
جدول 1-3 ذخایر گاز طبیعی کشور در سال 1387 (برحسب تریلیون مترمکعب) ……………………………………………………………..                                                                                                                                                8
جدول 1-4 میادین مشترک گاز طبیعی با کشورهای همسایه ………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                9
جدول 1-5 تولید گاز طبیعی طی سالهای 87 – 1380 برحسب میلیون مترمکعب …………………………………………………………..                                                                                                                                               10
جدول 1-6 درصد تولید گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز تولیدی در خاورمیانه ………………………………………………………..                                                                                                                                              11
جدول 1-7 درصد تولید گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز تولیدی در دنیا ………………………………………………………………..                                                                                                                                              12
جدول 1-8 درصد تولید گاز طبیعی در دنیا به تفکیک مناطق جغرافیایی و راهبردی …………………………………………………………                                                                                                                                              13
جدول 1-9   میزان مصرف گاز طبیعی در بخشهای مختلف بر حسب میلیون مترمکعب طی 8 سال ……………………………………  14
جدول 1-10 درصد مصرف گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز مصرفی در خاورمیانه …………………………………………………..                                                                                                                                              17
جدول 1-11 درصد مصرف گاز طبیعی در ایران نسبت به کل گاز مصرفی در جهان ………………………………………………………..                                                                                                                                              18
جدول1-12   درصد مصرف گاز طبیعی در جهان به تفکیک مناطق جغرافیایی و راهبردی ………………………………………………….                                                                                                                                              19
جدول 1-13 احداث خطوط لولهی انتقال گاز طبیعی طی سالهای 87-1380 بر حسب کیلومتر بر سال ……………………………..     20
جدول 1-14 میزان شبکه گذاری خطوط لوله انتقال گاز طبیعی در ایران به تفکیک استانها تا سال 1388 …………………………….  26
جدول 1-15 میزان شبکه گذاریهای لولههای پلی اتیلنی در خطوط لولهی انتقال گاز به تفکیک استانها تا سال 1388 ……………        27
جدول 1-16 هزینهی صدور گاز ایران به اروپا (دلار/میلیون بی تی یو) با خط لوله(دلار/میلیون BTU) ………………………………… 30
جدول 1-17   هزینهی صدور گاز ایران به اروپا (دلار/میلیون بی تی یو) با روش LNG و GTL(دلار/میلیون BTU)…………………            30
جدول 1-18   قیمت گاز طبیعی در اتحادیهی اروپا طی سال های 1990 الی 2001 (دلار/میلیون BTU) ………………………………..     31
شکل 1-2   مسیر خط لولهی پیشنهادی ایران-پاکستان-هند …………………………………………………………………………………………                                                                                                                                              34
جدول 1-19   واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان برحسب میلیون متر مکعب در سال ………………………………………………….                                                                                                                                              38
شکل 2-1 دبی خط لوله برای حالت پوشش داده شده و بدون پوشش …………………………………………………………………………                              49
شکل 2-2 ساختار سه بعدی پلی یورتانها از چپ به راست: الاستومرهای پلی یورتانی، پوششهای سخت یورتانی ……………     56
جدول 2-1   مقایسهی تعمیر گاز به روش قدیمی و متداول با روش لایههای کامپوزیتی ……………………………………………………                                                                                                                                               58
شکل 2-3 درصد سهم پیامدهای منفی ناشی از حضور پودر سیاه در راندمان شبکههای انتقال گاز ……………………………………….                                                                    72
شکل 2-4 منحنی تشکیل هیدرات بهصورت تفکیکی ………………………………………………………………………………………………..    74
شکل 31 مقاومت های حرارتی موثر بر خط لوله گاز طبیعی مدفون در خاک ………………………………………………………………..                                        84
جدول 3-1 ثوابت معادلهی (3-34) ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                  86
جدول 3-2   ثوابت معادلهی کار- کوبایاشی- بروس …………………………………………………………………………………………………   93
جدول 4-1 دادههای عملیاتی مربوط به یک روز کاری در ایستگاه تقویت فشار 1 ……………………………………………………………. 96
جدول 4-2 دادههای عملیاتی مربوط به یک روز کاری در ایستگاه تقویت فشار 2 ……………………………………………………………                                                                                                                                               97
جدول 4-3 درصد مولی اجزاء تشکیل دهندهی گاز طبیعی …………………………………………………………………………………………            97
جدول 4-4 درصد متفاوت متان در حوزههای گازی کشور …………………………………………………………………………………………            98
جدول 4-5 مشخصات فیزیکی و عملیاتی مربوط به خط لوله مورد مطالعه……………………………………………………………………..                         98
جدول 4-6 تصحیحات طول خط لوله به ازای انواع انشعابات و اتصالات ……………………………………………………………………                                  108
جدول 5-1 خلاصهای از نتایج بهدست آمده در مورد نحوه تغییر راندمان حین تغییر پارامترهای تاثیرگذار…………………………….                                                                                                                                            124
 
فهرست نمودارها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار 1-1 درصد ذخایر گاز طبیعی در کشورهای عمدهی دارنده مخازن گازی تا انتهای سال 2009 …………………………………….  7
نمودار 1-2 تولید گاز طبیعی سه کشور ایرن ، قطر و عربستان طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال ……………      11
نمودار 1-3 تولید گاز طبیعی کشور ایرن نسبت به روسیه، آمریکا و کانادا طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال …………..       12
نمودار 1-4  تولید گاز طبیعی بر حسب مناطق جغرافیایی و راهبردی ……………………………………………………………………………                                                                                                                                               12
نمودار 1-5 مصرف گاز طبیعی سه کشور ایرن، قطر و عربستان طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال …………      17
نمودار 1-6 مصرف گاز طبیعی کشور ایرن نسبت به روسیه، آمریکا، ژاپن و کانادا طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال ….       18
نمودار 1-7 مصرف گاز طبیعی بر حسب مناطق جغرافیایی و راهبردی ………………………………………………………………………….                                                                                                                                               19
نمودار 1-8. تولید و مصرف گاز طبیعی کشور ایرن طی چهل سال اخیر بر حسب میلیون متر مکعب در سال …………..……………..    19
نمودار 1-9 میزان شبکه گذاری خطوط لولهی انتقال گاز طبیعی در ایران به تفکیک استان ها تا سال 1388 ………………………….     25
نمودار 2-1 کاهش متوسط دمای گاز در مسیر بر اثر خنک کاری برحسب درجه سانتیگراد………………………………………………. 63
نمودار 2-2 روند تغییرات افزایش هزینه برق، صرفه جویی در هزینهی گاز مصرفی و خالص صرفه جویی ایستگاه اقلیم……………… سردسیر با افزایش خنک کاری در دبی گاز عبوری MMSCMD 60 ………………………………………………………………………………….. 65
نمودار 2-3 تعیین میزان خنک کاری بهینه براساس محاسبات اقتصادی با دبی گاز عبوری MMSCMD 60……………………………… در ایستگاه اقلـیم سردسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………….65
نمودار 2-4 منطقهی تشکیل هیدرات بر حسب دما و فشار ………………………………………………………………………………………….           75
نمودار 4-1 تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی (ورودی به ایستگاه 2) در دو مقیاس متفاوت برای راندمان ……………………..                                                                                                      100
نمودار 4-2 تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth ………………..                                                                                                                         102
نمودار 4-3 تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT ………………………….                                                                                                              102
نمودار 4-4 تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth …………………                                                                                                                        103
نمودار 4-5 تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT …………………………..                                                                                                             104
نمودار 4-6 تغییرات راندمان بر حسب فشار ورودی (خروجی از ایستگاه 1) در دو مقیاس متفاوت برای راندمان ……………………                                                                                        105
نمودار 4-7 تغییرات راندمان بر حسب فشار ورودی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth …………………                                                                                                                        106
نمودار 4-8 تغییرات راندمان بر حسب فشار ورودی در دبیهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT …………………………..                                                                                                             106
نمودار 4-9 تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی Weymouth .………………..                                                                                                                         107
نمودار 4-10 تغییرات راندمان بر حسب فشار خروجی در دماهای متفاوت بر اساس محاسبات معادلهی IGT …………………………                                                                                                               107
نمودار 4-11 تغییرات راندمان بر حسب طول خط لوله ……………………………………………………………………………………………..     109
نمودار 4-12 تغییرات راندمان بر حسب دبی حجمی خط لوله ……………………………………………………………………………………..              110
نمودار 4-13 تغییرات راندمان بر حسب قطر لوله ……………………………………………………………………………………………………… 111
نمودار 4-14 تغییرات راندمان بر حسب دانسیته نسبی …………………………………………………………………………………………….      111
نمودار 4-15 تغییرات راندمان بر حسب ارتفاع از سطح دریا ورودی به ایستگاه تقویت فشار شماره 2 ……………………………….                                                                           112
نمودار 4-16 تغییرات جزء مولی سولفید هیدروژن و تاثیر این تغییرات بر راندمان انتقال …………………………………………………                                                       114
نمودار 4-17 تغییرات جزء مولی نیتروژن و تاثیر این تغییرات بر راندمان انتقال ……………………………………………………………..                                         114
نمودار 4-18 تغییرات جزء مولی سولفید دی اکسید کربن و تاثیر این تغییرات بر راندمان انتقال ……………………………………….                                                                  114
نمودار 4-19 تغییرات راندمان بر حسب دمای ورودی ……………………………………………………………………………………………..     116
نمودار 4-20 تغییرات راندمان بر حسب ضریب هدایت حراتی بر اساس محاسبات معادلهی AGA ……………………………………                                                                      118
نمودار 4-21 تغییرات راندمان بر حسب دمای سطح خاک ……………………………………………………………………………………….            118
نمودار 4-22 تغییرات راندمان بر حسب عمق دفن خط لوله ……………………………………………………………………………………..              119
نمودار 4-23 تغییرات راندمان بر حسب ضخامت لوله و پوشش آن ……………………………………………………………………………                         120
 
فصل اول :
پیش درآمدی اجمالی بر صنعت انتقال گاز کشور و جهان
 
1-1. مقدمه
در طول 150 سال گذشته، گاز طبیعی نقشی حیاتی را در زمینهی گسترش و توسعه صنایع جوامع پیشرفته و در حال توسعه بازی کرده و جانشینی کاملاً مناسب برای سوختهایی نظیر ذغال سنگ و نفت به شمار میآمد. به دلیل ارزانی و طبیعت دوست بودن این نوع سوخت (نسبت به باقی سوختهای فسیلی)، گاز طبیعی توانسته است جایگاه مناسبی را بهعنوان منبعای برای تامین انرژی امروز و فردا به دست آورد. گاز متان در مقایسه با سایر سوختهای فسیلی متداول، از پایینتــرین ارزش حرارتی برخوردار است و مانند سایر هیدروکربورها، قابلیت تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالا را دارد. جایگزینی آن بهجای مصرف فرآوردههای نفتی تا حدودی میتواند صیانت از منابع باارزش نفتی را تسریع بخشد. همچنین، از آنجا که از یک دهه گذشته، رویکرد جهانی به کاهش آلایندههای محیط زیست وارد مرحلهی نوینی شده، گسترش استفاده از گاز طبیعی بهعنوان سوختی پاک، در دستور کار اکثر کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است. شکل 1-1 نشان دهندهی میزان افزایش گرایش نسبت به گاز طبیعی در طی 36 سال (از سال 1973 تا 2009) بهعنوان یک منبع انرژی پرطرفدار میباشد [1]. در این نمودار بیشترین تامین کننده انرژی جهان همچنان منابع مربوط به نفت خام با 5/52% در سـال 1973 و 1/37% در سال 2009 معرفی میگردند؛ با این وجود میـزان استفاده از این منبع انـــرژی
 
شکل 1-1 . تحولات میزان مصرف منابع اصلی انرژی در سال 1973 و انتهای 2009
 
در 36 سال اخیر با 4/15% کاهش روبرو بوده و این در حالـی است که استفاده از گاز طبیــعی به عنوان منبع تامین انرژی با 2/5% رشد از 19% در سال 1973 به 2/24% در پایان سال 2009 رسیده است.
 
ایران، پل ارتباطی حوزهی دریای خزر و آسیای میانه در شمال با خلیج فارس و کشورهای هند و پاکستان در جنوب شرق کشور از یک طرف و ترکیه و اروپا از طرف دیگر میباشد. بنابراین ایران با دارا بودن ذخایر عظیم گازطبیعی و سامانهی گستردهی انتقال گاز داخلی کشور، عامل تعیین کننده و مؤثری در تأمین بخشی از تقاضای بین المللی گازطبیعی بهشمار میرود. از سوی دیگر ایران بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کنندهی گاز در منطقه خاورمیانه، تمایل قابل ملاحظهای برای بهره گیری از مزیت نسبی گازطبیعی در اقتصاد ملی دارد. لذا سیاست جایگزینی گاز با سایر حاملهای انرژی متعارف مصرفی و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای بین المللی گاز، بهعنوان اهداف بلند مدت سیاست انرژی کشور، همواره مدنظر بوده است. در ادامه تعاریفی دربارهی گاز طبیعی و شرایط تولید و انتقال گاز طبیعی در ایران و سایر کشورهای عمدهی تولید کننده مرور و بررسی میگردد.
تعداد صفحه : 120
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع آزمون دکتری