دانلود پایان نامه:تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع غذایی

عنوان : تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده علوم و صنایع غذایی

 

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ­ارشد در رشته

صنایع غذایی

تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی

استاد راهنما:

دکتر یحیی مقصودلو

 

اساتید مشاور:

دکتر محمد قربانی

دکتر علیرضا صادقی

 

پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این مطالعه، بررسی اثر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب­پنیر همراه با عصاره مرزه (Satureja hortensis) بر ماندگاری مغز بادام­زمینی (Arachis Hypogaea) می­باشد. پوشش­ها با ساخت یک محلول ۱۰ درصد از کنستانتره پروتئین آب­پنیر در آب مقطر تهیه شدند و مقادیر ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ پی­پی­ام عصاره مرزه در فرمولاسیون پوشش خوراکی بکار رفت. از گلیسرول به عنوان نرم­کننده (پلاستی سایزر) استفاده شد. جهت پوشش­دهی، بادام­زمینی­ها به مدت ۳۰ ثانیه درون محلول های پوشش غوطه­ ور گردیده و سپس خشک شدند، بادام­زمینی­های پوشش­دار و بدون پوشش (گروه شاهد) درون کیسه­های پلی اتیلنی قرار گرفتند و به مدت ۶ ماه در دمای اتاق نگهداری شدند. هر ماه آزمون­های اندازه گیری رطوبت، اندیس پراکسید، TBA، دی­ان مزدوج، شمارش کلی کپک و مخمر، رنگ پوست، سفتی بافت، طعم و پذیرش کلی نمونه­ها انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش دهی بادام­زمینی با پوشش خوراکی پروتئین آب­پنیر و عصاره مرزه باعث جذب کمتر رطوبت و کاهش میزان اکسیداسیون چربی­ها می­شود. افزودن عصاره مرزه سبب کاهش رشد قارچ­ها گردید و در غلظت ۳۰۰۰ پی­پی­ام رشد قارچ بطور کامل متوقف شد. نمونه­های بدون پوشش از نظر فاکتورهای حسی در ماه­های اول نگهداری مطلوب­تر بودند، اما با گذشت زمان امتیازات آنها کاهش یافت. نمونه های پوشش­دهی شده تا پایان دوره نگهداری کیفیت خوبی را حفظ کردند.
 
کلید واژگان: کنسانتره پروتئین آب­پنیر، بادام­زمینی، پوشش­های خوراکی، عصاره مرزه
 
 


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
 
1- مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- کلیات… ۳
۱-۲-۱- فیلم و پوشش خوراکی.. ۳
۱-۲-۲- پروتئین آب پنیر. ۳
۱-۲-۳- ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر. ۴
۱-۲-۴- بادام زمینی.. ۵
۱-۲-۵- مرزه. ۸
۱-۳- فرضیات… ۱۰
۱-۴- اهداف… ۱۰
 
2- مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱- تاریخچه استفاده از پوشش های خوراکی در مواد غذایی.. ۱۲
۲-۲- مزایای فیلم و پوشش خوراکی.. ۱۲
۲-۳- معایب پوشش های خوراکی.. ۱۳
۲-۴- کنسانتره پروتئین آب پنیر پوششی جهت حفظ کیفیت مواد غذایی.. ۱۳
۲-۴-۱- استفاده از پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر جهت حفظ رطوبت مواد غذایی.. ۱۳
۲-۴-۲- استفاده از پوشش کنسانتره پروتئین آب پنیر در میوه ها و سبزی ها ۱۴
۲-۵- خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره گیاهان دارویی.. ۱۶
۲-۶- استفاده از کنسانتره پروتئین آب پنیر و عصاره گیاهان دارویی در پوشش خوراکی.. ۲۰
 
3- مواد و روش ها
۳-۱- دستگاه های مورد استفاده. ۲۴
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
 
3-2- مواد و محلول های شیمیایی.. ۲۵
۳-۳- مواد اولیه. ۲۵
۳-۳-۱- بادام زمینی.. ۲۵
۳-۳-۲- کنسانتره پروتئین آب پنیر. ۲۶
۳-۳-۳- مواد بسته بندی.. ۲۶
۳-۴- اندازه گیری ترکیبات شیمیایی بادام زمینی.. ۲۶
۳-۵- تهیه محلول کنسانتره پروتئین آب پنیر جهت پوشش دهی.. ۲۶
۳-۶- اندازه گیری ترکیبات فنلی کل در عصاره مرزه. ۲۷
۳-۷- آماده سازی عصاره مرزه. ۲۸
۳-۸- پوشش دهی مغزهای بادام زمینی.. ۲۸
۳-۹- بسته بندی و نگهداری مغزهای بادام زمینی.. ۲۸
۳-۱۰- آزمون های انجام شده بر روی مغز بادام زمینی.. ۲۹
۳-۱۰-۱- آزمون های فیزیکی و شیمیایی.. ۲۹
۳-۱۰-۲- آزمون میکروبی.. ۳۳
۳-۱۰-۳-آزمون حسی.. ۳۳
۳-۱۱- آنالیز آماری.. ۳۴
 
4- نتایج و بحث
۴-۱- آزمون های فیزیکی و شیمیایی.. ۳۶
۴-۱-۱- تعیین ترکیبات شیمیایی بادام زمینی.. ۳۶
۴-۱-۲- تعیین میزان کل ترکیبات فنلی موجود در عصاره مرزه. ۳۶
۴-۱-۳- تغییرات دما و رطوبت نسبی محیط طی مدت شش ماه نگهداری.. ۳۶
۴-۱-۴- رطوبت… ۳۷
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
 
4-1-5- اندیس پراکسید.. ۳۹
۴-۱-۶- اندیس TBA… 41
4-1-7- شاخص دی ان مزدوج.. ۴۳
۴-۲- آزمون میکروبی.. ۴۴
۴-۲-۱- بررسی نمونه شاهد و نمونه پوشش داده شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر و بدون عصاره مرزه  ۴۵
۴-۲-۲- اثرات افزودن عصاره مرزه بر رشد کپک و مخمر. ۴۶
۴-۳- ارزیابی حسی.. ۴۷
۴-۳-۱- بافت… ۴۷
۴-۳-۲- رنگ….. ۴۸
۴-۳-۳- طعم.. ۴۸
۴-۳-۴- پذیرش کلی.. ۴۹
۴-۴- نتیجه گیری کلی.. ۵۰
۴-۵- پیشنهادات… ۵۱
۴-۵-۱- پیشنهادات پژوهشی.. ۵۱
۴-۵-۲- پیشنهادات اجرایی.. ۵۲
 
منابع. ۵۴
 

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
 
جدول ۱-۱- وضعیت کشت بادام زمینی در استان گیلان…………………………………………………………… ۶
جدول ۱-۲- جدول محتوای چربی و مقداراسیدهای چرب در سه گونه معمول بادام­زمینی…………….. ۸
جدول ۲-۱- ترکیب شیمیایی اسانس روغنی مرزه تابستانه………………………………………………………… ۱۹
جدول ۳-۱- دستگاه­های مورد استفاده…………………………………………………………………………………. ۲۴
جدول ۳-۲- مواد شیمیایی مصرفی………………………………………………………………………………………. ۲۵
جدول ۳-۳- جدول درجه­بندی کیفی آزمون حسی………………………………………………………………… ۳۴
جدول ۴-۱- میانگین تغییرات دمایی در طی ۶ ماه نگهداری نمونه­های بادام­زمینی………………………… ۳۷
جدول ۴-۲- تغییرات درصد رطوبت نمونه­های بادام­زمینی و تجزیه و تحلیل آماری آنها……………….. ۳۷
جدول ۴-۳- عدد پراکسید بادام­زمینی پوشش داده شده با کنسانتره پروتئین آب­پنیر در طی شش ماه نگهداری (بر حسب میلی اکی­والان پراکسید بر کیلوگرم روغن)………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
جدول ۴-۴- میزان تغیرات اندیس TBA در طی ۶ ماه نگهداری نمونه­های بادام­زمینی………………….. ۴۲
جدول ۴-۵- عدد دی­ان مزدوج (میکرومول بر گرم روغن) در طی ۶ ماه نگهداری نمونه­های بادام زمینی در دمای اتاق          ۴۴
جدول ۴-۶- میزان رشد کپک و مخمر در طول ۶ ماه نگهداری (log cfu/gr)…………………………….. 45
جدول ۴-۷- میانگین امتیاز بافت بادام­زمینی در آزمون حسی……………………………………………………. ۴۷
جدول ۴-۸- میانگین امتیاز رنگ بادام­زمینی در آزمون حسی…………………………………………………… ۴۸
جدول ۴-۹- میانگین امتیاز طعم بادام­زمینی در آزمون حسی…………………………………………………….. ۴۹
جدول ۴-۱۰- میانگین امتیاز پذیرش کلی بادام­زمینی در آزمون حسی……………………………………….. ۴۹
 
 
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان                                                                                                                               صفحه
 
نمودار ۳-۱- نمودار استاندارد جذب اسید گالیک در طول موج ۷۵۰ نانومتر (میلی گرم اسید گالیک در گرم نمونه)             ۲۷
نمودار ۴-۲- تغییرات درصد رطوبت نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری.. ۶۴
نمودار ۴-۳- تغییرات عدد پراکسید نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری ۶۴
نمودار ۴-۴- میزان تغییرات اندیس TBA نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری.. ۶۵
نمودار ۴-۵- عدد دی ان مزدوج نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری.. ۶۵
نمودار ۴-۶- میزان رشد کپک و مخمر در نمونه های بادام زمینی در طول ۶ ماه نگهداری.. ۶۶
نمودار ۴-۷- میانگین امتیاز بافت نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری.. ۶۶
نمودار ۴-۸- میانگین امتیاز رنگ نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری.. ۶۷
نمودار ۴-۹- میانگین امتیاز طعم نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری.. ۶۷
نمودار ۴-۱۰- میانگین امتیاز پذیرش کلی نمونه های بادام زمینی در طی ۶ ماه نگهداری.. ۶
 
فصل اول
مقدمه و کلیات


۱-۱- مقدمه
آلودگی ناشی از مواد بسته­بندی حاصل از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش­های مختلف دفع این نوع آلودگی­ها (مانند دفن­کردن، سوزاندن و بازیافت آنها) موجب توجه روزافزون به بیوپلیمرها و بسته­بندی­های زیستی شده است. بیوپلیمرها مواد زیست­تخریب­پذیر بوده و طی فرایند کمپوست به محصولات طبیعی مانند دی­اکسیدکربن، آب، اتان و توده زیستی تبدیل می­شوند. انواعی از بسته­بندی­های زیست­تخریب­پذیر، قابلیت مصرف همراه با مواد غذایی پوشش داده شده را دارند. این­ها بیشتر شامل فیلم ها و پوشش­های غذایی هستند (گیلبرت، ۱۹۸۶؛ کوک و همکاران، ۱۹۹۸). فیلم­ها و پوشش­های خوراکی­، نوعی از مواد بسته­بندی محسوب می­گردند که از مواد تجدیدپذیر، زیست­سازگار و زیست تخریب پذیر
تهیه می­شوند. فیلم­ها و پوشش­های خوراکی از یکسو نوعی از مواد بسته­بندی و از سوی دیگر جزیی از ترکیبات مواد غذایی می­باشند (کروچتا و مولدر، ۱۹۹۷). گرایش فزاینده جهانی در راستای استفاده از ترکیبات طبیعی به جای نگهدارنده­های شیمیایی موجب مطالعات زیادی در قلمرو گیاهان دارویی و جستجوی انواع عصاره­ها و اسانس­های گیاهی شده است. یکی ازروشهای کنترل میکروارگانیسم های نامطلوب در مواد غذایی، افزودن ترکیبات ضد میکروبی مانند عصاره­های روغنی گیاهی در پلیمرهایی مثل کنسانتره پروتئینی آب­پنیر است که در واقع به عنوان حامل مواد ضدمیکروبی عمل می­نماید. مغزهای خوراکی ممکن است در حین برداشت، حمل و نقل و فراوری دچار آلودگی­های قارچی شوند که در صورت وجود شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت نسبی فعالیت آبی مغز افزایش یافته که خود منجر به رشد و گسترش قارچ و تولید متابولیت­های ثانویه از جمله مایکوتوکسین­ها می­گردد. آفلاتوکسین­ها ترکیبات سمی از دسته مایکوتوکسین­ها هستندکه توسط قارچ­هایی مانند آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس ­پارازیتیکوس و آسپرژیلوس نومییوس تولید می­شوند و باعث بروز بیماری­های خطرناکی در انسان مانند سرطان کبد می شود. برای جلوگیری از رشد قارچ و تولید سم روش­های مختلفی ارائه شده است ولی یکی از روش­های موثر می­تواند استفاده از بسته­بندی­های بر پایه پوشش خوراکی و حاوی ترکیبات ضد­میکروبی برای نگهداری مغز­ها باشد (توکلی­پور و همکاران، ۱۳۸۹).

۱-۲- کلیات
۱-۲-۱- فیلم و پوشش خوراکی
فیلم­ها و ورقه­های خوراکی به لایه نازکی از مواد خوراکی اطلاق می­شود که به عنوان پوشش روی ماده غذایی استفاده می­گردد. فیلم خوراکی می­تواند مواد آنتی­اکسیدانی، رنگی، ضدمیکروبی و اسانس­ها را در خود جای دهد، در حالی که بسته­بندی­های مرسوم غیرخوراکی این قابلیت را نداشته و لذا قادر به رقابت در این زمینه با فیلم­ها و پوشش­های خوراکی نمی­باشند (بقایی و همکاران، ۱۳۹۱). فرمولاسیون پوشش­ها می­تواند به عنوان ماده چسبنده برای مزه­دار کردن یا بهبود ظاهر غذاها به­کار رود. برای مثال، پوشش­های خوراکی می­توانند اسپری شوند یا از طریق غوطه­وری مورد استفاده قرار گیرند تا به عنوان پایه و اساس یا مواد چسبنده، برای طعم­دار کردن به کار روند. آب­نباتها اغلب با فیلم­های خوراکی پوشش داده می­شوند تا بافت­شان با کاهش چسبندگی بهبود یابد (مک­هوک و کروچتا، ۱۹۹۴). حفاظت از محصول در مقابل صدمات مکانیکی، بازدارندگی نسبت به انتقال آروما و در نتیجه حفظ ترکیبات عطر و طعمی مواد غذایی، نفوذپذیری انتخابی نسبت به انتقال گازها و کنترل تغییرات تنفسی در میوه­ها و سبزی­ها و همچنین جلوگیری از مهاجرت روغن از جمله مهم­ترین مزیت­های استفاده از فیلم­های خوراکی به حساب می­آید (کروچتا و مولدر، ۱۹۹۷). مواد اولیه مورد استفاده در تولید فیلم­ها یا پوشش­های خوراکی به سه دسته تقسیم می­شوند: پلی­ساکاریدها، پروتئین­ها و ترکیبات لیپیدی. فیلم­ها و پوشش­های خوراکی که از ترکیبات مختلف تهیه می­شوند (فیلم­های مرکب)، برای بهتر شدن ویژگی­های کاربردی فیلم­هایی که از یک نوع ترکیب تولید شده و همچنین غلبه بر مشکلات فناوری مربوطه، توسعه یافته اند. انتخاب نهایی بر مبنای خواص بازدارندگی فیلم مانند نفوذ رطوبت، انتقال گازها به ویژه اکسیژن و نگهداری ترکیبات موجد طعم و بو در مواد غذایی انجام می­گیرد (توکلی­پور و همکاران، ۱۳۸۹). بسته­بندی ضدمیکروبی نوعی بسته­بندی فعال محسوب می­شود که مدت زمان ماندگاری محصولات غذایی را افزایش و ایمنی مواد خوراکی را از نظر میکروبی تامین می­کند و باعث کاهش، مهار و یا به تعویق انداختن رشد میکرو ارگانیسم­ها در مواد غذایی می­گردد (امبوسکادو و هابر، ۲۰۰۹).
تعداد صفحه : ۸۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***