دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی «M.Sc.»

گرایش: زراعت

عنوان

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه گچساران

استاد راهنما

دکتر محمدمهدی رحیمی

استاد مشاور

مهندس فرج­الله نارکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکیده: 1

 فصل اول: کلیات    2

 1-1-مقدمه  2

1-2-هدف از اجرای این پژوهش    3

1-3-فرضیات پژوهش    4

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده  5

 2-1- نام های گلرنگ    5

2-2- تاریخچه کاشت گلرنگ در ایران و جهان  5

2-3- مشخصات گیاهشناسی گلرنگ    6

2-3-1- ریشه: 6

2-3-2- برگها: 6

2-3-3- ساقه: 6

2-3-4- طبق: 6

2-3-5- گل: 7

2-3-6- دانه: 7

2-3-7- ترکیبات دانه گلرنگ: 7

2-4- مراحل نمو گلرنگ    7

2-4-1- مرحله رویشی شامل  Veتا  Vn  7

2-4-2- مرحله زایشی شامل R1 تا R6  7

2-5-گیاه زراعی   8

2-6- ارقام گلرنگ    9

2-6-1- ارقام داخلی   10

2-6-1-1- رقم محلی 2811 (اراک) 10

2-6-1-2- رقم محلی اصفهان  10

2-6-1-3- رقم محلی 3147 (ارومیه) 10

2-6-1-4- رقم محلی 2819  11

2-6-1-5- رقم محلی 3148  11

2-6-1-6- رقم محلی 3150 کرمانشاه 11

2-6-1-7- سایر ارقام  12

2-6-2- ارقام خارجی   12

2-6-2-1- ژیلا1 12

2-6-2-2- فریو  12

2-6-2-3- یو.اس- 101  13

2-6-2-4- یوت   13

2-6-2-5- آ-101 و آ-12417  13

2-6-2-6- ان-10  14

2-6-2-7- رقم 1-VC  14

2-6-2-8- نبراسکا-10  14

2-7- تاریخ کاشت   15

2-7-1- اجزای موثر بر عملکرد دانه  16

2-7-2- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه  17

2-7-3- تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در طبق   20

2-7-4- تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد طبق بارور 21

2-7-5- اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته  23

2-7-6- تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن   24

2-7-7- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت و عملکرد دانه  26

2-7-8- تاثیر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه  27

2-8- کشت دوگانه  28

2-9- همبستگی بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ    30

فصل سوم: مواد و روشها 34

 3-1- زمان، موقعیت و شرایط اقلیمی محل آزمایش    34

3-2- مشخصات تیمارهای آزمایشی   34

3-3- عملیات آماده سازی زمین   35

3-4- عملیات کاشت و داشت   35

3-5- فاکتورهای اندازه گیری شده در طی فصل رشد  36

3-5-1- اندازه گیری عملکرد دانه در واحد سطح  36

3-5-2- تعداد طبق بارور و نابارور در گیاه 36

3-5-3- تعداد دانه در بوته و طبق   37

3-5-4- ارتفاع ساقه و ارتفاع تا اولین شاخه بندی   37

3-5-5- محاسبه ی عملکرد بیولوژیک    37

3-5-6- درصد روغن دانه  38

3-5-7- وزن گلچه گلرنگ (عملکرد گلبرگ) 38

3-5-8- محاسبه شاخص برداشت   38

3-6- محاسبات آماری   38

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات    39

 4-1- عملکرد دانه  39

4-2- عملکرد بیولوژیک    43

4-3- شاخص برداشت   46

4-4- درصد روغن   48

4-5- عملکرد روغن   50

4-6- عملکرد گلبرگ   53

4-7- ارتفاع بوته  55

4-8- تعداد طبق بارور در بوته  58

4-9- تعداد دانه در طبق   60

4-10- وزن هزار دانه  63

4-11- ارتفاع تا پایین ترین شاخه بندی   66

4-12- نتیجه گیری کلی   69

4-13- پیشنهادات   70

منابع  71

چکیده:

 به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم گلرنگ بهاره، آ زمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 89-1388 در منطقه گچساران به اجرا در آمد. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (26 اردیبهشت، 11 خرداد، 26 خرداد و 11 تیر) و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنگ بهاره (اراک2811، اصفهان14، IL111 و PI) بود. نتایج نشان داد، برهمکنش رقم و تاریخ کاشت در اکثر صفات مورد بررسی معنی دار بود؛ به طوری که بیشترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و تعداد دانه در طبق مربوط به رقم اصفهان 14 در تاریخ کاشت 11 تیر (چهارم) و کمترین مربوط به رقم IL111 در تاریخ کاشت 26 اردیبهشت (اول) بود. به طور کلی بین تاریخ های مختلف کاشت، تاریخ کاشت سوم، بیشترین عملکرد دانه (1376 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (3601 کیلوگرم در هکتار )، عملکرد روغن، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه را به خود اختصاص داد، ولی تاریخ کاشت اول در طول دوره ی نموی خود کمترین عملکرد دانه (1143 کیلوگرم در هکتار )، شاخص برداشت، عملکرد روغن، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق بارور در بوته و ارتفاع ساقه را تولید کرد. ارقام در تاریخ کاشت اول، به دلیل شاخص سطح برگ بیشتر، نور بیشتری دریافت کرده و در نتیجه به علت فتوسنتز بیشتر، سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشک آن­ها نیز افزایش یافت.

 کلمات کلیدی: تاریخ کاشت، رقم، گلرنگ بهاره، عملکرد دانه و اجزای عملکرد

 

1-1-مقدمه

روغن های خوراکی از منابع مهم تامین انرژی برای فرآیندهای حیاتی در بدن انسان هستند و به خاطر نقشی که این مواد در تامین نیازهای چربی و ویتامین ها دارند، پس از مواد نشاسته ای در زمره ی مهمترین کالاهای ضروری محسوب می گردند. با توجه به روند رو به افزایش مصرف روغنهای نباتی و هزینه زیاد تامین روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات، توسعه کشت گیاهان دانه روغنی سازگار به شرایط اقلیمی کشور و همچنین گسترش برنامه های تحقیقاتی در این زمینه حائز اهمیت است.

خوشبختانه به دلیل تنوع آب و هوایی در ایران امکان کشت بسیاری از دانه های روغنی با کیفیت مناسب، که از ارزش اقتصادی بسیاری برخوردارند، وجود دارد. در این ارتباط کشت گیاهان روغنی نظیر گلرنگ که از نظر صنعتی و دارویی نیز مهم هستند می تواند مدنظر قرار بگیرد. گلرنگ گیاهی است که از دیر باز در مناطق خشک و نیمه خشک و نیز در هندوستان و دیگر نقاط خاورمیانه و شرق آفریقا کشت می شده است. خصوصیات مطلوب و خاص این گیاه نظیر خواص طبی، صنعتی، غذایی، کیفیت بالای روغن به جهت وجود بیش از 80 درصد اسید های چرب غیر اشباع بخصوص اسید چرب لینولئیک و اولئیک، مقاومت بالا به شوری و خشکی، نیاز رطوبتی کم، سازگاری وسیع به درجه حرارت های پایین زمستان و بالای تابستان و فصل رشد و نمو کوتاه در کشت بهاره و تابستانه از جمله مواردی است که گلرنگ را به عنوان یک گیاه روغنی با ارزش مطرح ساخته است.

انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از فنون زراعی است که با رعایت آن حداکثر محصول بدست خواهد آمد. از آنجایی که طول مراحل مختلف نمو تابعی از دو عامل اصلی حرارت و طول روز است؛ ممکن است تاریخ کاشت را به نحوی تغییر داد که مراحل مختلف نمو گیاه با وضعیت حرارت و طول روز موجود طی فصل رشد انطباق مناسبی یافته و میزان رشد رویشی و زایشی مطلوبی بدست آید. بدین لحاظ لازم است اطلاع کامل و صحیحی از خصوصیات رشد و نمو و نیازهای اکولوژیک محصول مورد کاشت و عوامل محیطی داشت تا بتوان تاریخ کاشت مناسبی را انتخاب نمود.

کاشت دو یا چند محصول در سال، موجب استفاده مؤثر از منابع طبیعی موجود در بخش کشاورزی و افزایش بازدهی اقتصادی آنها می شود و در بسیاری از مناطق کشور مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب ژنوتیپ های مناسب گلرنگ از لحاظ صفات زراعی و اقتصادی جهت کاشت به عنوان محصول دوم بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه، انتخاب گیاه مناسب و با دوره رشد کوتاه به عنوان محصول دوم پس از برداشت گندم و جو اهمیت دارد. ترکیب مناسبی از ژنوتیپ و تاریخ کاشت در گیاهان زراعی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کسب عملکرد مطلوب و اقتصادی است. در تاریخ کاشت مناسب مراحل رویشی و زایشی گیاه با شرایط مطلوب محیطی منطبق شده و موجب افزایش بازدهی فتوسنتز و سرانجام انتقال و ذخیره مواد فتوسنتزی در دانه ها و افزایش عملکرد می گردد. نتایج مشابهی در گیاهان مختلف از قبیل آفتاب گردان و گلرنگ در ارتباط با اثر متقابل ژنوتیپ و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گزارش شده است. در مواقعی که تاخیر در کاشت بهاره گلرنگ، با افزایش دما در طی دوران رشد رویشی و زایشی گیاه همراه باشد، موجب تسریع نمو شده و در نهایت عملکرد و اجزای عملکرد را کاهش می دهد. ولی چنانچه تاخیر در کاشت، موجب انطباق مرحله گلدهی و پر شدن دانه ها با هوای نسبتاً خنک اواخر تابستان باشد، افزایش عملکرد دانه را نسبت به تاریخ های کاشت زود هنگام به دنبال خواهد داشت.

 با توجه به امتیازات ارزشمند گیاه گلرنگ و بومی بودن و سازگاری آن، شایسته است که مطالعات بیشتری برای شناخت بهتر این گیاه انجام شود. در هر حال با آزمایش های بسیار معدودی که در کشور بر روی این گیاه صورت گرفته و همچنین محدودیت نسبی ارقام مناسب اصلاح شده، بدون توجه اساسی در زمینه به نژادی و به زراعی نمی توان امید چندانی به بهبود وضعیت گلرنگ در ایران داشت. با توجه به خصوصیات ارزشمند این گیاه، به ویژه سازگاری با شرایط محدودیت رطوبت و امکان کشت بهاره آن در بسیاری از مناطق کشور و همچنین اثرات مفید قرار دادن آن در تناوب زراعی و استفاده از این گیاه به عنوان کشت دوم بعد از برداشت غلات دانه ریز مثل گندم و جو، امید است که این گیاه در آینده بیشتر از گذشته، مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران کشاورزی کشور قرار گیرد.

 

1-2-هدف از اجرای این پژوهش

1- تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت تابستانه موثر در افزایش عملکرد دانه و روغن گلرنگ در منطقه گچساران

2- تعیین بهترین رقم گلرنگ برای کشت دوم در منطقه گچساران

1-3-فرضیات پژوهش

  • امکان کاشت و برداشت دو محصول در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد
  • امکان کاشت گلرنگ بهاره در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد.
  • تاریخ کاشت تأثیری بر عملکرد دانه، درصد روغن و خصوصیات زراعی گلرنگ بهاره ندارد.

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 2-1- نام های گلرنگ

گلرنگ گیاهی است که از سالیان بسیار دور در کشورهای مختلف جهان رشد و نمو نموده است. این گیاه در کشورهای مختلف به اسامی مختلف نامیده می شود. نام علمی گلرنگ یا گل رنگCarthamus tinctorius  L. می باشد. این گیاه در زبان فارسی علاوه بر گلرنگ یا گل رنگ اسامی متعدد دیگری نیز دارد که کافشه، کاجیره، کاچیره، کاژیره و کازیره بیش از سایر اسامی محلی مصطلح هستند. در زبان انگلیسی به این گیاه Safflower و در زبان فرانسه Carthame می گویند. عرب ها این گیاه را به اسامی قرطوم[1]، کرتوم[2] و عصفر[3] می شناسند. گفته شده است که Carthamus (نام جنس) برگردان لاتین کلمه عربی قرطوم است که به ماده رنگی گلها اشاره دارد و عصفر به احتمال زیاد منشأ نام انگلیسی آن یعنی Safflower است. این گیاه عضوی از خانواده گیاهی کاسنی(مرکبان یا مرکبه) یا (Compositae) Asteraceae می باشد ( ناصری، 1370؛ Chapman and Carter, 1976). گونه زراعی گلرنگ یکساله است؛ اما در این جنس گونه های وحشی چند ساله نیز وجود دارد (یزدی صمدی و عبدمیشانی، 1370).

2-2- تاریخچه کاشت گلرنگ در ایران و جهان

گلرنگ سالیان درازی است که از حالت وحشی خارج شده است. این گیاه از 4000 سال قبل به دلیل استفاده از گلچه های آن در مصر کشت می شده است. این محصول احتمالاً از فرات به مصر برده شده است؛ اما روغن کشی و استفاده از روغن آن بعدها در آنجا متداول گردید. در طی بررسی های باستان شناسی دسته هایی از گل های مجزای گلرنگ در میان پاکتی از جنس برگ بید همراه جسد مومیایی آمنوخیس اول از سلسله هجدهم (1600 قبل از میلاد) کشف شد، که دقیقاً قابل تشخیص نبود. گلرنگ کشت شده در مصر پس از برداشت و تهیه رنگ از آن به ایتالیا، فرانسه و انگلستان صادر می شد و در آنجا به مصرف رنگرزی و تهیه ی پنیر می رسید. از سایر موارد استفاده ی گلرنگ در مصر به تهیه ی سرمه از بوته ی زغال شده ی گلرنگ می توان اشاره کرد. گلرنگ در کشورهای عربی به عنوان داروی پادزهر و عرق آور شناخته می شد.

-3- مشخصات گیاهشناسی گلرنگ

گلرنگ زراعی گونه­ای یکساله است ولی گونه­های وحشی آن چند ساله­اند. اندام­های این گیاه از نظر گیاه شناسی دارای ویژگیهایی به شرح ذیل می­باشند.

2-3-1- ریشه: این گیاه دارای ریشه­ای قوی و گسترده می­باشد. این ویژگی به گیاه امکان
می­دهد تا رطوبت و مواد غذایی را از اعماق نسبتا زیاد جذب نماید. به همین جهت گلرنگ را گیاهی کم توقع و مقاوم به خشکی به شمار می­آورند (زینلی، 1378).

2-3-2- برگها: پس از جوانه­زنی گلرنگ و ظهور برگهای لپه­ای، برگهای حقیقی گلرنگ ظاهر می­شوند. برگهای این گیاه بر اساس نوع واریته و محل آن روی گیاه، صاف یا خاردار می­باشد. برگهای پایینی فاقد خار، در حالی که برگهای فوقانی معمولا خاردار هستند. بعضی واریته­ها کاملا بدون خار می­باشند. در ابتداء برگهای گلرنگ روی زمین خوابیده است. به این دوره از رشد گیاه مرحله روزت می­گویند. در این مرحله ساقه هنوز طویل نشده و دیده نمی­شود (خواجه­پور، 1383).

2-3-3- ساقه: با گرم شدن هوا فاصله میانگره­های ساقه زیاد و در نتیجه ساقه اصلی طویل می­شود. ساقه اصلی در گلرنگ به صورت قائم و تقریبا گرد است، و طول آن در ارقام مختلف بین 25 تا 210 سانتیمتر متغییر است. هنگامی که گیاه به ارتفاع 30-40 سانتیمتر رسید ساقه­ها در قسمت فوقانی گیاه منشعب می­شوند، و ساقه­های فرعی را تشکیل می­دهند (زینلی، 1378).

 2-3-4- طبق: طبق­ها به شکل مخروطی در انتهای ساقه اصلی و هر ساقه فرعی بوجود می­آید. هر طبق 5/1 تا 4 سانتیمتر قطر داشته و توسط چند ردیف براکته احاطه شده است. تعداد طبق در بوته تقریبا با تعداد ساقه فرعی در بوته برابر است. طبق واقع بر روی ساقه اصلی از همه بزرگتر است. ممکن است در هر بوته تا 50 طبق تشکیل گردد (خواجه­پور، 1383).

2-3-5- گل: گلها به صورت مرکب هستند و شکل غوزه مانندی را تشکیل می­دهد. در هر طبق 20 تا 180 گل لوله­ای مشاهده می­شود. (ناصری، 1370).

 2-3-6- دانه: در هر غوزه 20 تا 100 عدد دانه تشکیل می­شود. دانه­های این گیاه از نظر ظاهری خیلی شبیه به بذور کوچک آفتابگردان هستند و رنگ آنها سفید یا کرم رنگ است. وزن هزار دانه گلرنگ زراعی از 29 تا 50 گرم متغیر است (خواجه­پور، 1383).

 2-3-7- ترکیبات دانه گلرنگ: پوسته، 30 تا 50 درصد، آب، 3 تا 10 درصد، روغن، 25 تا 40 درصد و پروتئین، 12 تا 20 درصد دانه را تشکیل می­دهند.

 2-4- مراحل نمو گلرنگ

براساس تقسیم­بندی (Tanaka et al., 1997) مراحل نموی گلرنگ به دو مرحله تقسیم
می­شوند.

2–1- مرحله رویشی شامل  Veتا  Vn

:Ve لپه‎ها بطور کامل ظاهر شده‎اند. اولین برگهای حقیقی، غیر از لپه­ها، ممکن است مشاهده گردند. اما کمتر از 8/3 سانتیمتر طول دارند

:Vn مراحل با شمارش تعداد برگهای حقیقی (n) متصل به ساقه اصلی که حداقل 8/3 سانتیمتر طول دارند تعیین می‎گردد. دو برگ حقیقی اولیه (V1 و V2) بطور همزمان و متقابل یکدیگر توسعه می­یابند. برگهای باقیمانده بصورت الگوی متناوب توسعه می‎یابند. مراحل V1 تا V6 بعنوان مرحله روزت نامگذاری شده است. ساقه مقداری طویل می‎شود اما طول آن کمتر از 5 سانتی‎متر است. رشد سریع ساقه از V7 تا Vn رخ می‎دهد. حداکثر تعداد برگها بر روی ساقه اصلی بسته به ژنوتیپ و محیط بین 15 تا 35 عدد تغییر می‎کند. GDD مورد نیاز برای مرحله رویشی از 170 تا 445 می‎باشد.

2-4-2- مرحله زایشی شامل R1 تا R6

:R1 جوانه انتهائی تشکیل یک طبق کوچک به قطرحدود 1/0 سانتیمتر همراه با دسته‎ای برگ در انتهای گیاه می‎دهد. این جوانه اولیه است و جوانه‎های ثانویه از محور برگها تشکیل می‎شوند.

R2: جوانه اولیه نابالغ به حداکثر قطر خود می‎رسد و بالای آخرین برگ روی ساقه اصلی بین 1/0 تا 3/0 سانتیمتر طویل می‎شود. شاخه‎های ثانویه در مرحلهR2  شروع به تشکیل شدن می‎کنند. معمولاً این شاخه‎ها در دومین تا چهارمین محور برگ از رأس گیاه شروع شده و به سمت پائین گسترش می‎یابند. تعداد شاخه‎ها و طبق‎های ثانویه و ثالثیه بستگی به ژنوتیپ و عوامل محیطی دارد. GDD مورد نیاز برای گذر از Vmax (زمان حداکثر تعداد برگ) تا این مرحله 70 تا 90 می‎باشد.

R3: این مرحله شروع گرده‎افشانی است و می‎تواند به سه زیر مرحله بر اساس درصد گلهائی که در طبق گل داده‎اند تقسیم شود. اگر 25-0 درصد طبق گل داده باشد، زیر مرحله R3.1 خواهد بود. زیر مرحله R3.2 هنگامی است که 50-25 درصد طبق گل داده است. وقتی بیش از 50 درصد طبق گل داده است و گلبرگ خارجی شروع به پژمرده شدن می‎کنند، زیر مرحله R3.3 خواهد بود. مرحله گلدهی (R2-R3.3) حدود 250 تا 280 GDD نیاز دارد.

R4: گلدهی کامل شده است و تمام گلچه‎ها پژمرده شده‎اند. گلچه‎ها بطور مداوم از خارج به داخل طبق پژمرده می‎شوند.

R5: بذرها شروع به پر شدن می‎کنند. بذور  غیر بالغ از یک غشاء نازک که جنین را می‎پوشاند تا بذور کاملاً توسعه یافته که دارای پوسته تیره هستند متغیر می‎باشد. این مرحله غیر قابل مشاهده است، مگر اینکه طبق‎ها بطور متناوب باز شوند. نوع پوسته قابل تشخیص نمی‎باشد.

R6: بذور از لحاظ فیزیولوژی بالغ هستند. وقتی پوسته رنگ مات خود را از دست داد به رنگ سفید یا نواری در می‎آید. براکته‎های خارجی طبق شروع به قهوه‎ای شدن می‎کنند، برخی طبق‎ها علامت ترکهای شعاعی را هم نشان می‎دهند. مراحل رشد تا پر شدن دانه (R3.3 – R6) حدود 120 تا 140 GDD نیاز دارد. زمان مورد نیاز برای نمو گلرنگ در بین یک جامعه گیاهی ممکن است متغیر باشد، اما توصیف‎های مراحل رشد باید برای یک گیاه منفرد ارائه شود. طبق‎های ثانویه و ثالثیه در مراحل مشابه طبق اولیه، البته کمی با تأخیر توسعه می‎یابند.

 

تعداد صفحه :89

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***