دانلود پایان نامه ارشد : اثر سطوح مختلف سوپر جاذب(A-200) بر …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان :  اثر سطوح مختلف سوپر جاذب(A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد یاسوج

دانشکده کشاورزی، گروزه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

گرایش: زراعت

عنوان:

اثر سطوح مختلف سوپر جاذب(A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت.

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا اولیایی

استاد مشاور:

دکتر عیسی افشار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

1- فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

1-2- فرضیه های پژوهش… 5

1-3-اهداف تحقیق. 6

2- فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 

2-1- مورفولوژی و فیزیولوژی گندم. 7

2-1-1- گیاه شناسی گندم. 7

2-1-2- تاریخچه گندم در جهان و ایران. 8

2-1-3- سازگاری. 9

2-2- مراحل مختلف زندگی گندم. 10

2-2-1- جوانه زنی. 10

2-2-2- سبز شدن. 11

2-2-3- پنجه زنی. 12

2-2-4- رشد طولی ساقه. 13

2-2-5- گل انگیزی. 13

2-2-6- غلاف رفتن. 14

2-2-7- ظهور سنبله. 14

2-2-8- گلدهی (گرده افشانی) 15

2-2-9- شیری شدن دانه. 15

2-2-10- خمیری شدن دانه. 15

2-2-11- رسیدن دانه. 16

2-3- مدیریت تنش خشکی. 16

2-3-1- پیش آگاهی. 17

2-3-2- عملیات خاک ورزی مناسب.. 17

2-3-3- انتخاب ارقام مقاوم به خشکی. 18

2-3-4- تاریخ کشت.. 19

2-3-5- عمق مناسب کاشت.. 19

2-3-6- رعایت تراکم مناسب کاشت.. 19

2-3-7- استفاده از مالچ. 20

2-3-8- انجام صحیح آبیاری. 20

2-3-9- کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها 21

2-3-10- تناوب.. 22

2-3-11- استفاده از مواد شیمیایی و آلی کاهش دهنده شدت تنش خشکی. 22

2-3-12- تأمین حاصلخیزی خاک.. 23

2-3-13- استفاده از اصلاح کننده های خواص فیزیکی خاک.. 24

2-4- اثرات تنش کمبود آب بر گیاه 31

3- فصل سوم: مواد و روش ها

 

3-1- زمان و موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح. 34

3-2- گندم رقم شهریار 36

3-2-1- عملکرد دانه. 37

3-2-2- مشخصات زراعی. 37

3-2-3- مناطق مناسب کشت.. 37

3-2-4- کیفیت نانوایی. 37

3-2-5- مقاومت به بیماری. 38

3-2-6- توصیه های زراعی. 38

3-2-7- میزان مصرف بذر 38

3-2-8- میزان کود مورد نیاز 38

3-3- مشخصات خاک مورد استفاده در آزمایش… 39

3-4- نوع طرح و تیمارهای آزمایشی. 39

3-5- مراحل انجام آزمایش… 41

3-5-1- برداشت.. 43

3-5-2- اندازه گیری ها 43

3-5-3- تجزیه و تحلیل دادها 45

4- فصل چهارم: نتایج، بحث

 

4-1- اجزای عملکرد و عملکرد 46

4-1-1- عملکرد دانه. 46

4-1-1-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد دانه. 46

4-1-1-2- اثر نوع خاک بر عملکرد دانه. 47

4-1-1-3- اثر سطوح مختلف رطوبت (آبیاری)  بر عملکرد دانه. 48

4-1-2- عملکرد بیولوژیک.. 50

4-1-2-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد بیولوژیک.. 50

4-1-2-2-  اثر نوع خاک بر عملکرد بیولوژیک.. 51

4-1-2-3- اثر سطوح مختلف رطوبت بر عملکرد بیولوژیک.. 52

4-1-3- شاخص برداشت.. 53

4-1-3-1- اثر سطوح مختلف  پلیمر سوپر جاذب بر شاخص برداشت.. 53

4-1-3-2- اثر نوع خاک بر شاخص برداشت.. 55

4-1-3-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص برداشت.. 55

4-1-4- تعداد سنبله در گلدان. 57

4-1-4-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر تعداد سنبله در گلدان. 57

4-1-4-2- اثر نوع خاک بر تعداد سنبله در گلدان : 58

4-1-4-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر تعداد سنبله در گلدان. 59

4-1-5- تعداد دانه در سنبله. 61

4-1-5-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر تعداد دانه در سنبله. 61

4-1-5-2- اثر نوع خاک بر تعداد دانه در سنبله. 62

4-1-5-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر تعداد دانه در سنبله. 62

4-1-6- وزن هزار دانه. 64

4-1-6-1- اثر سطوح مختلف سوپر جاذب بر وزن هزار دانه. 64

4-1-6-2- اثر نوع خاک بر وزن هزار دانه. 65

4-1-6-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر وزن هزار دانه. 66

4-1-6-4- اثرات متقابل خاک و آبیاری بر عملکرد دانه. 68

5- فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

 

5-1- نتیجه گیری. 72

5-2- پیشنهادات.. 74

فهرست منابع. 75

چکیده

 

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، در 40 کیلومتری غرب یاسوج در سال 88-1387 در گندم رقم شهریار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار به صورت گلدانی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (FC، 0.7FC و 0.5FC) تیمار خاک در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، در 40 کیلومتری غرب یاسوج در سال 88-1387 در گندم رقم شهریار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار به صورت گلدانی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (FC، 0.7FC و 0.5FC) تیمار خاک در دو سطح (بافت سنگین و بافت سبک) و پلیمر سوپرجاذب در چهار سطح (0، 1، 2 و 4 گرم پلیمر سوپرجاذب در کیلوگرم خاک) بودند. نتایج نشان داد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله اثر معنی­داری داشت. با افزایش مقدار سوپرجاذب عملکرد دانه افزایش یافت. اثر نوع خاک بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح 1 درصد معنی­دار بود. در خاک با بافت سنگین، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بیشتری به دست آمد. اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله در سطح 1 درصد معنی­دار گردید. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار FC بود و با افزایش تنش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کاهش یافت. تنش خشکی با کاهش اجزای عملکرد بخصوص تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله باعث کاهش عملکرد دانه شد. بر همکنش پلیمر سوپرجاذب، نوع خاک و تنش خشکی برای هیچکدام از پارامترهای اندازه گیری شده معنی­دار نشد. حداکثر میانگین عملکرد دانه به طور جداگانه از مصرف 4 گرم پلیمر سوپرجاذب در کیلوگرم خاک، خاک با بافت سنگین و تنش خشکی FC به دست آمد.

واژه های کلیدی: خاک، پلیمر سوپرجاذب، گندم، عملکرد و تنش خشکی.

 

مقدمه

 خشکسالی وکمبود منابع آب یکی از مهم ترین معضلات دنیای امروز می باشد که توسعه کشاورزی را با محدودیت های جدی مواجه نموده است. کمبود آب نه تنها برای کشاورزی و باغداری که برای سایر مصارف ازجمله شرب، صنعت و مصارف بهداشتی به مشکل روزافزون قرن جاری تبدیل شده است. آب عامل عمده در تولید محصولات کشاورزی، اکولوژی و محیط زیست سالم و تأمین مواد غذایی برای جمعیتی است که با افزایش روزافزون خود به بهره برداری بی رویه ازمنابع و آلوده سازی آن پرداخته است (ظهوریان مهر، 1385؛ چاتزوپلوز و همکاران، 2000). در کشور ایران اقلیم خشک و نیمه خشک اغلب مناطق را تحت تأثیر قرار داده و خصوصاً خشکسالی های اخیر بر مشکل کم آبی افزوده است. هریک از گیاهان بطور اعم و گیاهان زراعی به طور اخص دارای حداقل نیاز آبی برای رشد و تولید عملکرد مطلوب حتی تحت شرایط گلخانه ای می باشند. درصورتی که حداقل نیاز آبی بنا به دلایلی فراهم نشود،  گیاه مواجه با تنش خشکی شده در صورت مصادف شدن  تنش مزبور با مراحل رشد حساس به کمبود آب، نظیر جوانه زنی بذر و مرحله گلدهی، می تواند صدمات جبران ناپذیری به محصول وارد آید (یزدانی و همکاران، 1368).         

بر اساس آمار موجود بیش از 90 درصد آب مصرفی، در بخش کشاورزی مصرف می گردد از این مقدار63 درصد آن با شیوهای غلط و سنتی آبیاری به هدر می رود (کیخایی، 1381؛ گنجی خرم دل، 1381). بنابراین استفاده بهینه از آب در این بخش نقش مهمی در حیات بشریت ایفا می کند، زیرا علاوه بر افزایش منابع آب قابل شرب باعث افزایش سطح کشت در مناطق خشک گردیده و افزایش تولید را به همراه خواهد داشت. در اکثرمناطق کشور ما نزولات جوی بسیار اندک و به صورت پراکنده  است و میانگین بارش های سالانه 200 تا 250 میلی متر است و اکثراً در  غیر فصل زراعی اتفاق می افتد و از حیز انتفاع خارج می شود و گاهی هم باعث تخریب و فرسایش اراضی مفید کشاورزی می شود. در این مناطق گیاهان زراعی و باغی اکثراً در تنش خشکی واقع می شوند (معاونی و چنگیزی، 1386).

تنش خشکی زمانی اتفاق می افتد که آب قابل دسترس در خاک رو به نقصان باشد و شرایط جوی هم باعث بیشتر شدن تبخیر و تعرق در گیاهان شود و این شرایط ممکن است مدت بیشتری دوام داشته باشد که در این صورت رطوبت خاک در حد نقطه پژمردگی خواهد بود و عمل جذب و انتقال آب عملا ًقطع می شود و گیاه دچار مرگ می گردد و راندمان تولید در محصولات کشاورزی کاهش چشمگیری می یابد و تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد جهان به صورت مشکل و مسئله ای بغرنج خواهد بود (معاونی و چنگیزی، 1386).  

اگر تنها تأمین غذای کافی برای جمعیت رو به رشد جهان مد نظر باشد، توجه به روشها و شیوه های آبیاری جدید و روشهای به زراعی برای بکار گیری هر نوع تمهیدات با هدف استفاده بهینه از منابع آب موجود، جهت دستیابی به حداکثر تولید در امر کشاورزی مسئله ای اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود. در این صورت بایستی بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی از 7/0 کیلوگرم تولید  به ازای هر لیتر آب مصرفی به 8/1 کیلوگرم تولید به ازای هر لیتر برسد (اله دادی و همکاران، 1384؛ اله دادی، 1381؛ اله دادی و همکاران، 1384). این امر زمانی تحقق می یابد که با مدیریت صحیح آب و خاک و استفاده از فنون پیشرفته قادر به حفظ و ذخیره بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در خاک باشیم.

         گندم مهمترین گیاه زراعی روی زمین است (مارتین و لئونارد، 1950؛ امام، 1383). معروف است که هر روز در نقطه ای از کره زمین کاشت و در همان روز در نقطه ای دیگر برداشت می شود. این امر حاکی از توانایی سازش بسیار زیاد این گیاه با اقلیم های گوناگون است. به گونه ای که گندم را از فنلاند در نیمکره شمالی تا آرژانتین در نیمکره جنوبی کشت می کنند. در سطح جهانی نزدیک به 52 درصد زمین های قابل کشت دنیا (یعنی معادل 707 میلیون هکتار) به کشت غلات اختصاص دارد که یک سوم این مقدار (نزدیک به 232 میلیون هکتار) زیر کشت گندم است (سالفر، 1994). سابقه کشت گندم به 10 تا 15 هزار سال پیش از میلاد می رسد (آرنون، 1927؛ سالفر، 1994؛ امام، 1383). اجداد وحشی گندم در منطقه خاورمیانه، غرب ایران، شرق ترکیه و شمال عراق پیدا شده و هم اکنون هم در این مناطق وجود دارند (اوانز و همکاران، 1975).

امروزه گندم غذای اصلی مردم بسیاری از کشورها می باشد. به طور متوسط 15% تا 16% زمینهای زیر کشت جهان به این محصول اختصاص داده می شود . به طوری که بیش از 20% کالری مورد نیاز جمعیت جهان را تأمین  می کند (بوشوک و راسپر، 1994).

مقدار تولید جهانی بر اساس آمار فا ئو بیش از 600 میلیون تن و در میان کشورهای عمده تولید کننده؛ آمریکا، کانادا و ترکیه بالاترین عملکرد در واحد سطح را دارند (www.fao.org) به طور کلی 75% گندم جهان به مصرف خوراک انسان، 15% به مصرف خوراک دام و 10% بقیه برای مصارف بذری مورد استفاده  قرار می گیرد. در ایران نان حاصل از گندم مهمترین منبع غذای روزانه مردم است و بالغ بر 40% کل انرژی مورد احتیاج را تأمین می نماید. مصرف سرانه نان در مناطق شهری تا سال 1375 (مرکز آمار ایران) 151 کیلوگرم و در مناطق روستایی 210 کیلوگرم سالانه برآورد شده است (اقتصاد مزرعه، 1388؛ حبیب پور، 1388).  

سازمان خواربار ملل متحد ( فائو) اعلام کرد میزان تولید جهانی غلات تا پایان سال 2009 میلادی با 3 درصد کاهش به کمتر از 2219 میلیون تن خواهد رسید بر اساس همین گزارش مصرف سرانه غلات در جهان 153 کیلوگرم است. میزان ذخایر جهانی غلات در سال 2009، 528 میلیون تن بود که پیش بینی می شود در سال 2010 با بیش از 7 میلیون تن کاهش به 521 میلیون تن برسد. بر اساس اعلام فائو تولید گندم ایران در سال 2009 – 2008 معادل 8/9  میلیون تن بود که نیاز به 6 میلیون تن گندم وارداتی داشت. ذخایر گندم ایران تا پایان سال 2009 معادل 3 میلیون تن و مجموع نیاز سالانه گندم ایران 7/15 میلیون تن است. چین با تولید  111میلیون تن در مقام اول آسیا قرار دارد و ایران دوازدهمین تولید کننده بزرگ گندم جهان است (اقتصاد مزرعه، 1388).

ایران گر چه در سال 1383 برای اولین بار به خودکفایی در تولید گندم رسید ولی این خودکفایی به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی پایدار نبود و همچنان برای تأمین گندم نیازمند به واردات این کالای استراتژیک می باشد.

از کل اراضی تحت کشت گندم در کشور 36% زراعت آبی و 64 % زراعت دیم را تشکیل می دهد. گندم آبی 71% و گندم دیم 29 % تولید را شامل می شود (غفاری و همکاران، 1386).

یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان از جمله گندم، کمبود رطوبت است. اصطلاح تنش کم آبی عموماً به شرایطی اشاره دارد که آب در دسترس جهت رشد و توسعه مطلوب گیاه ناکافی است و آن را با محدودیت مواجه می کند. میزان کمبود آب در گیاهان به وسیله موازنه بین فراهمی آب در ناحیه ریشه (بارندگی و آبیاری) و خروج آب از مسیرهای متفاوت (روان آب سطحی، نفوذ آب و تبخیر و تعرق) معلوم می شود (تارومینگ کنگ و کوتو، 2003). چنانچه فراهمی آب برای ریشه با مشکل مواجه شود یا سرعت تعرق بسیار بالا باشد، گیاه تنش خشکی را تجربه خواهد کرد (ابر و شارپ، 2003). افزایش تنش خشکی می تواند باعث تغییرات اکوفیزیولوژیک در گونه های مختلف شود. این امر رشد بقای گیاهان را تحت تأثیرقرار خواهد داد و در دراز مدت بر روند فراوانی و توزیع گونه ها اثر خواهد گذاشت (اگایا و پنولاس، 2003).

تولید موفق محصولات زراعی در شرایط آب و هوایی خشک، مستلزم اعمال روشهای مدیریتی مناسب می باشد. برخی مواد نظیر: بقایای گیاهی، کودهای دامی، کود کمپوست و هیدرژول های پلیمری سوپر جاذب می توانند مقادیر متفاوتی آب در خود ذخیره نموده و قابلیت نگهداری و ذخیره سازی آب را در خاک افزایش دهند.  آب ذخیره شده در این مواد در مواقع کم آبی در خاک آزاد شده و مورد استفاده ریشه گیاهان قرار می گیرد. مواد اصلاح کننده جدیدی که به تازگی کاربرد وسیعی در دنیا پیدا کرده اند پلیمرهای سوپر جاذب اند. این پلیمرها ضمن برخورداری از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب به مثابه ((آب انبارهای مینیاتوری)) عمل کرده و در هنگام نیاز ریشه، به راحتی آب را در اختیار آن قرار می دهند. پلیمرهای سوپر جاذب ضمن بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک های سبک می توانند  مشکل نفوذ پذیری خاکهای سنگین را نیز مرتفع کنند. پلیمرهای سوپر جاذب بر میزان نفوذ آب در خاک، وزن مخصوص ظاهری و ساختمان خاک و نیز میزان تبخیر از سطح خاک تأثیر می گذارند.

در این راستا گزینش رویکردهای جدید مدیریتی در کشور و بهره گیری صحیح از آنها می تواند به کمک کشاورزی کشور بشتابد. بی شک بهره گیری از ترکیبات سوپر جاذب[1] یکی از انواع مدیریت های پیشنهادی جهت کاهش مصرف آب و یا افزایش راندمان آبیاری جهت مناطق خشک می باشد. پلیمرهای سوپر جاذب با جذب مقادیر قابل توجه آب (200 تا 500 میلی لیتر به ازای هر گرم وزن خشک پلیمر) و افزایش قدرت نگهداری آب در خاک، آن را به مرور در اختیار ریشه گیاه قرار می دهد و به کمک آن ها می توان 50 تا 70 درصد  مصرف آب آبیاری را کاهش داد. با استفاده از سوپر جاذب ها به تنهایی یا در کنار سایر روشهای نوین آبیاری، اگر به درستی پیاده شود و تداوم یابد، این توانایی را دارد که سرزمینهای خشکی مانند ایران را از فجایع خشکسالی و زیست محیطی از یک سو، و از وابستگی شدید غذایی و بحران اشتغال از سوی دیگر، برهاند. این رهیافت می تواند انقلابی در کشاورزی و اقتصاد کشور ایجاد کند (ظهوریان مهر، 1385). بنابراین  این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافتهای متفاوت اجرا گردیده است.

  1-2- فرضیه های پژوهش

 مصرف سوپرجاذب باعث کاهش اثر منفی تنش رطوبتی بر عملکرد دانه گندم می شود.

  • مصرف سوپرجاذب اثر بیشتری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم شهریار در خاک با بافت سبک نسبت به بافت سنگین دارد.

1-3-اهداف تحقیق

 تعیین مناسب ترین سطح سوپرجاذب در شرایط مختلف تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم شهریار.

  • تعیین تأثیر بافت خاک در شرایط استفاده از سطوح مختلف سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم.

 2- فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1- مورفولوژی و فیزیولوژی گندم

 2-1-1- گیاه شناسی گندم

 گندم گیاهی یکساله، تک لپه، از خانواده گندمیان[2] و از جنس تریتیکم[3] که دارای گونه های بسیار زیاد وحشی و اهلی است.

چرخه زندگی گندم از بذرآغاز می شود. دانه گندم در حقیقت یک میوه تک بذری به نام گندم (کاریوپسیس[4]) است که تخم مرغی شکل می باشد (گالاکر، 1984؛ مارتین و همکاران، 1976). طول بذر گندم گر چه در برخی ارقام گندم دوروم به بیش از یک سانتی متر هم می رسد ولی در بسیاری از ارقام از چند میلی متر تجاوز نمی کند. در طرف شکمی بذر گندم شکافی سرتاسری وجود دارد که به آن شیار[5] می گویند (مارتین و همکاران، 1976).  جنین (رویان) در انتهای بخش پشتی بذر مشاهده می شود که نوک تیزی دارد و در واقع محل چسبیدن بذر گندم به محور سنبلک است و در برابر قسمتی که جنین قرار گرفته بخش کرک داری مشاهده می شود که این کرکها براش[6] نام دارند و در واقع بقایای کلاله ی پرمانند تخمدان گندم می باشند. ریشه گندم از نوع افشان و عمق نفوذ آن در خاک به 6/1 متر می رسد ولی بیشترین مقدار ریشه در عمق 40- 50 سانتیمتری توسعه می یابد (نورمحمدی و همکاران، 1376).

ساقه گندم ماشوره ای و بدون انشعاب است. درون ساقه در بسیاری از نژادها خالی است. در روی ساقه گندم برجستگی هایی به نام گره وجود دارد. فاصله بین دو گره را میان گره نامند. بر روی هر یک از این برجستگی ها یک برگ به طور متناوب قرار دارد  (بهنیا، 1376).

یک بوته گندم ممکن است از 50-2 پنجه بسته به موقعیت محل و رقم ایجاد نماید. در تحت شرایط مزرعه ای معمولاً 5- 3 عمومیت دارد. طول ساقه گندم از 150 -30 سانتیمتر بسته به میزان رطوبت ، حاصلخیزی خاک و واریته گندم متغییر است.  

هر برگ گندم از دو قسمت غلاف و پهنک تشکیل شده است، پهنک معمولاً در محل گره بالاتر به غلاف برگ متصل است. غلاف فاصله ی میان گره را پوشانده و در محل گره پایینتر به ساقه متصل است. برگها در روی ساقه به صورت منفرد و در دو ردیف به طور متناوب قرار دارد. هر برگ یک گوشوارک[7] و دو زبانک[8] دارد.

سنبل گندم در انتهای ساقه گندم تشکیل می شود. بر روی هر بند یک سنبلچه وجود دارد.  تعداد سنبلچه ها در روی محور اصلی 20- 15 عدد می باشد. در داخل هر سنبلچه 7 – 1 گل وجود دارد حداکثر 5 گل بارور شده و بقیه عقیم می مانند. طول سنبل گندم بین 18 – 6 در ارقام و شرایط اکولوژیکی ممکن است تغییر کند.

گل گندم دو جنسی، دارای سه پرچم و یک مادگی است که دارای دو کلاله پر مانند می باشد. گلها در گندم خود لقاح می باشند.

ریشک عبارت است از زائده ای خار مانند که معمولاً در انتهای آزاد یکی از پوشینه ها که در سمت خارج دانه قرار دارد ممکن است بروید و در حقیقت برگ تغییر شکل یافته است. گندمها ی دارای ریشک معمولاً عملکرد بیشتری دارند (بهنیا، 1376).

2-1-2- تاریخچه گندم در جهان و ایران

 واویلف گیاه شناس، ژن شناس و سیاح بزرگ روسی عقیده داشت که گونه های زراعی موجود در سراسر جهان برخاسته از نقاط خاصی از جهان است که سابقه زراعت طولانی تری داشته اند. بر اساس اکتشافات واویلوف زراعت گندم برای اولین بار در حدود 6-5 هزار سال قبل از میلاد مسیح در مناطق شمال ترکیه و در جنوب غربی قفقاز آغاز شد و سپس از طرفی در مصر و از سوی دیگر در بین النهرین (عراق و سوریه) معمول گردید و به وسیله مردم این دو سرزمین در اروپا و آسیا رایج گردید. بعدها در سرزمین ایران و افغانستان از طریق پیوند گندم وحشی مذکور با انواع دیگر، گندم نرم بوجود آمد و این همان گونه ای است که امروزه زراعت و یا مصرف می گردد. باستان شناسان دانشگاه شیکاگو در حفاریهای خود در یکی از روستاهای کشور عراق گونه هایی از گندم دیپلوئید و تتراپلوئید کشف کردند که قدمت هر یک از آنها به 6700 سال می رسد. در دوره هزار ساله سلطنت حضرت مسیح، دانه های سبز و بهاری نوعی گندم دروم به نام هورانی را برشته می کرده و می خورده اند (امیری اردکانی، 1386؛ به نقل از پی یر رسو، 1358).

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***