دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان :  بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (M.Sc.)

گرایش:  زراعت

عنوان:

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

استاد راهنما:

دکتر محمد مهدی رحیمی

استاد مشاور:

مهندس محمد رضا چاکرالحسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست جداول

عنوان      صفحه

چکیده: ۱

فصل اول: مقدمه  ۲

۱-۱-کلیات   ۲

۱-۲- اهداف پژوهش    ۳

۱-۳- فرضیات پژوهش    ۳

فصل دوم: سابقه پژوهش     ۴

 

۲-۱- آثار شوری بر زندگی بشر ۴

۲-۲- آثار فیزیولوژیک تنش شوری بر جنبه های مختلف رشد  ۵

۲-۳- تغییر در تعادل عناصر غذایی  ۵

۲-۴- ساز و کارهای مقاومت به شوری  ۵

۲-۵-  تنظیم مقدار نمک در گیاهان  ۶

۲-۵-۱- انتخاب یونی  ۶

۲-۵-۲- تحمل نمک از طریق تجمع مواد آلی  ۹

۲-۵-۳- قندهای محلول  ۹

۲-۵-۴- پرولین  ۱۰

۲-۶- تاثیر شوری بر جوانه زنی گیاهان  ۱۱

۲-۷- تأثیر شوری بر رشد گیاهان  ۱۲

۲-۷-۱-  اثر شوری بر رشد رویشی گیاهان  ۱۲

۲-۷-۲-  اثرات  شوری بر مرحله زایشی گیاه ۱۷

۲-۸- تأثیر شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ۱۹

۲-۹- نیتروژن در گیاه ۲۰

۲-۱۰- اثرات کود نیتروژن بر خصوصیات مختلف گیاه ۲۰

۲-۱۱- نیتروژن و خصوصیات رشدی  ۲۱

۲-۱۱-۱- سطح برگ   ۲۱

۲-۱۱-۲- ارتفاع بوته  ۲۱

۲-۱۲- تعداد پنجه بارور در گیاه ۲۲

۲-۱۳- نیتروژن و مراحل نمو گیاه ۲۲

۲-۱۶- نیتروژن، عملکرد و اجزاء عملکرد ۲۳

۲-۱۶-۱- تعداد سنبله در واحد سطح  ۲۳

۲- ۱۶- ۲- تعداد دانه در سنبله  ۲۴

۲-۱۶-۴- عملکرد دانه  ۲۴

۲-۱۶-۵- عملکرد بیولوژیک   ۲۵

۲-۱۶-۶- شاخص برداشت   ۲۵

فصل سوم: مواد و روشها ۲۷

 

۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش    ۲۷

۳-۱-۱- تغییرات درجه حرارت شبانه­روزی یاسوج در طول دوره­ی رشد گندم  ۲۷

۳-۲- مشخصات هواشناسی منطقه  ۲۸

۳-۳- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    ۲۸

۳-۴- مشخصات طرح آزمایشی  ۲۹

۳-۵- روش تهیه محلولهای شوری  ۲۹

۳-۶- روش های نمونه برداری و اندازه گیری   ۲۹

۳-۶-۱- تعداد پنجه در هر بوته  ۲۹

۳-۶-۲-  اندازه گیری ارتفاع ساقه  ۲۹

۳-۶-۳- تعداد ساقه گل دهنده در هربوته  ۳۰

۳-۶-۴- تعداد دانه در هر بوته  ۳۰

۳-۶-۵- تعداد دانه در هر خوشه  ۳۰

۳-۶-۶- طول خوشه  ۳۰

۳-۶-۷- عملکرد نهایی دانه در هر بوته  ۳۰

۳-۶-۸- عملکرد نهایی دانه در هر هکتار ۳۰

۳-۶-۹- شاخص برداشت   ۳۰

۳-۶- ۱۰- وزن خشک کل بوته  ۳۰

۳-۶-۱۱- وزن هزار دانه  ۳۱

۳-۶-۱۲- تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک   ۳۱

۳-۶-۱۳- محاسبات آماری  ۳۱

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات    ۳۲

 

۴-۱- تعداد سنبله در متر مربع  ۳۲

۴-۲- تعداد دانه در سنبله  ۳۵

۴-۳- وزن هزار دانه  ۳۷

۴-۴- طول سنبله  ۳۹

۴-۵- ارتفاع بوته  ۴۱

۴-۶- عملکرد بیولوژیک   ۴۳

۴-۷- عملکرد دانه  ۴۵

۴-۸- شاخص برداشت   ۴۷

۴-۱۴- نتیجه گیری  ۵۰

۴-۱۵- پیشنهادات   ۵۰

فهرست منابع  ۵۱

چکیده:

به منظور تعین اثر سطوح مختلف کود اوره و کلرید سدیم  بر عملکرد و اجزای عملکرد  گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بویراحمد انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. عامل­های آزمایش شامل کود اوره در چهار سطح (۰N0 =، ۱۰۰N1 = ، ۲۰۰N 2 =، ۴۰۰   N3 =کیلوگرم در هکتار) و کلرید سدیم در سه سطح  (۰,S0=   S2 =200 ,S1 =100کیلوگرم در هکتار) با ۱۲ تیمار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع)، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه،  شاخص برداشت بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر کلرید سدیم بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود و همچنین اثر اوره  بر تمامی صفات
معنی­دار بود. بر همکنش اوره و کلرید سدیم فقط بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) و تعداد دانه در سنبله معنی­دار بود.

واژه های کلیدی: عملکرد، گندم آبی الوند، کود اوره، کلرید سدیم

 

۱-۱-کلیات

گندم[۱] گیاهی تک لپه­ای از راسته گلومی­ فلورا[۲]، خانواده گرامینه[۳]، طایفه هوردآ[۴] و از جنس تریتیکوم[۵] است. گندم یکی از دیرینه­ترین و پرارزش­ترین گیاهان روی زمین می باشد که روی هم رفته سطح زیر کشت آن نزدیک به یک هشتم زمین­های زراعی جهان را تشکیل داده است سطح زیرکشت و تولید سالیانه گندم در جهان بیش از سایرغلات می­باشد. گندم گیاهی است که اهمیت اقتصادی آن چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصولات کشاورزی می­باشد. به همین دلیل تحقیقات زیادی در ایران و جهان در مورد افزایش محصول آن صورت می­گیرد. توسعه سطح زیر کشت و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح دو استراتژی مهم برای بالا بردن میزان تولید هر گیاه می باشد برای تکامل مناسب گیاهان تأمین نیتروژن آنها در هر یک از مراحل رشد لازم است .تنها دادن کود زیاد و یا مناسب کافی نیست بلکه تأمین مداوم نیتروژن برای گیاه از اهمیت بیشتری برخورداراست، اگرچه مصرف نیتروژن برای غلات در چند مرحله توصیه می­شود اما باید توجه داشت که این عمل در مناطقی که پراکنش باران مناسب باشد امکانپذیر خواهد بود در مناطق خشک مصرف نیتروژن بلافاصله قبل از مرحله گلدهی گندم موفقیت­آمیز نخواهد بود و دادن کود نیتروژن به صورت سرک در موقع گلدهی یا بعد از آن دارای اشکالاتی می­باشد ازجمله اینکه به علت رشد رویشی گندم رفت وآمد وسایل کودپاشی مشکل بوده و باعث صدمه دیدن گیاهان می­شود (سیادت و همکاران، ۱۳۷۶).

شوری پس از خشکی از مهمترین و متداول­ترین تنشهای محیطی درسطح جهان است. بخش قابل توجهی از اکوسیستم­های طبیعی و زراعی دنیا تحت تنش شوری قرار دارد در ایران معادل ۲۵ درصد مساحت زمین­های کشور دارای شوری است امروزه به علت استفاده بی­رویه از منابع طبیعی و بکارگیری تکنولوژی­های نامناسب در تولید محصولات کشاورزی بویژه در رابطه با آب آبیاری بخش قابل توجهی از زمینهای کشاورزی در مناطق خشک با پدیده شوری مواجه هستند. کودهای ازته از جمله کود اوره اثر قابل توجه و معنی­داری بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاهان بخصوص گندم آبی دارد. این امر در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک کشور که دارای میزان کمی مواد آلی می­باشد حائز اهمیت زیادی است. بدون مصرف کود ازته از جمله کود اوره عملکرد گندم در حد پائینی است و برای زارعین مقرون به صرفه اقتصادی چندانی نیست. از طرفی در خاکهای شور، وجود املاح محلول بخصوص کلرید سدیم نقش مهمی در کاهش عملکرد دارد. تعیین سطوح مناسب این نمک در خاک که مانع کاهش محصول نگردد، یافته مهمی خواهد بود.

۱-۲- اهداف پژوهش

۱- بررسی اثر مصرف کود اوره بر عملکرد دانه و بیولوژیک گندم آبی رقم الوند به منظور تعیین بهترین تیمار کودی.

۲- بررسی اثر کلرید سدیم بر عملکرد بیولوژیک و دانه گندم آبی رقم الوند.

۳- بررسی اثرات برهمکنش کود اوره و کلرید سدیم بر عملکرد بیولوژیک و دانه گندم آبی رقم الوند.

 ۱-۳- فرضیات پژوهش

۱- افزایش اوره تا ا سطح ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار سبب افزایش معنی­دار عملکرد بیولوژیک و دانه گندم آبی رقم الوند می­گردد

۲- مصرف کلرید سدیم باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی دانه و بیولوژیک گندم می­شود

 ۲-۱- آثار شوری بر زندگی بشر

شواهد تاریخی نشان می دهند که انسان به دلیل تخریب منابع حیاتی، هیچ­گاه نتوانسته است بیش از ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ سال یک تمدن پیشرفته را در یک مکان معین توسعه دهد. این مشکل به دلایل مختلف و از جمله در نتیجه از بین رفتن مداوم زمین های قابل کشت پدید آمده است. هم اکنون نیز این مسئله به عنوان یکی از مشکلات عمده تهدیدکننده کشاورزی در سطح بین المللی و بالاخص در عرض های جغرافیایی پایین مطرح است. یکی از دلایل از بین رفتن بسیاری از زمین ها، افزایش بیش از حد تنش شوری است. در اکثر مقالات مربوط به مقاومت به شوری گیاهان، از شوری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در کشاورزی جهان نام برده شده است. ولی با این حال وسعت زمین های تحت تاثیر شوری نامعلوم است.

فلاورز و یو (Flowers and Yeo, 1995) شوری را به عنوان یک اصطلاح عمومی در نظر گرفته­ اند که بیانگر حضور مخلوط های متنوعی از نمک های خاک می باشند. افزایش نمک در خاک باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم جهان مخصوصاً در نواحی خشک و نیمه خشک شده است، چرا که تولید محصولات کشاورزی به آب آبیاری وابسته می باشد. نیاز اعلام شده برای افزایش تولید غذا به همراه مشکل شور شدن زمین ها و نیز با توجه به این حقیقت که بشر در آینده نمی تواند زمین های کشاورزی را رها نماید و به سراغ زمین های جدید برود، همه نشانه های خوبی برای تغییر اولویت های کاری و تحقیقاتی کشاورزی در سال های آینده می باشند. همین طور که افزایش جمعیت ادامه می یابد و زمین های کشاورزی بیشتری تحت سیستم های آبیاری قرار می گیرند، شوری اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این زمینه چه کاری را می توان در آینده انجام داد و چه نقشی را اصلاح نباتات و فیزیولوژی گیاهی می تواند ایفا کند؟ اینها سوالاتی است که ذهن متخصصین را به خود مشغول نموده است. علاوه بر این­ها اگر جنبه های زیبا شناختی و نیز آثار اجتماعی و فرهنگی شوری بر زندگی انسان مورد توجه قرار گیرد، ملاحظه می گردد که شوری به نوعی با تمام جنبه های زندگی انسان عجین شده است. لذا بررسی تاثیر شوری بر کشاورزی تنها یکی از جنبه های متنوع تاثیر این پدیده جهانی است.

۲-۲- آثار فیزیولوژیک تنش شوری بر جنبه های مختلف رشد

پتانسیل اسمزی بالای محلول خاک و غلظت بالای املاح موجود در خاک که عامل سمیت یون­ها (به علت افزایش یونهای سدیم و کلر در خاک و جذب بیش از حد مورد نیاز گیاه) و به هم زدن تعادل یونها یا کمبود تغذیه ای در گیاه هستند، به طور بالقوه برای گیاه خطرناک می باشند. میر محمدی میبدی و قره یاضی (۱۳۸۰) و اشرف و مک نیلی (Ashraf and McNeilly, 2004) بیان کردند که گیاه در عمل، در مناطق شور با سه مشکل اساسی مواجه است:

  • به دست آوردن آب از خاک دارای پتانسیل آب بسیار کم و در نتیجه کاهش جذب آب توسط گیاه که خود منجر به کاهش جذب مواد غذایی می شود.
  • مواجه شدن گیاه با غلظت های بالای یون­های سمی سدیم یا دیگر یون­ها و در نتیجه افزایش تجمع یون­های سمی در گیاه.
  • تغییر در تعادل عناصر غذایی و در نتیجه کاهش مواد غذایی قابل دسترس در گیاه و ایجاد اختلال در فرآیندهای طبیعی رشد.

۲-۳- تغییر در تعادل عناصر غذایی

شوری ممکن است از طریق به هم زدن تعادل یونی و اثر بر روی تغذیه گیاه، رشد گیاه را محدود نماید. اگر ظرفیت کاتیونی خاک بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد با سدیم اشباع شود، اختلالات تغذیه ای ایجاد می گردد (میر محمدی میبدی و قره یاضی، ۱۳۸۰). افزایش سدیم باعث کاهش میزان کلسیم، منیزیم و پتاسیم در گیاه می شود (دهداری، ۱۳۸۳). به دلیل فراوانی و غالبیت دو یون Na+ و Cl در خاک و آب های شور، از جذب بسیاری از عناصر پرمصرف و کم­مصرف کاسته می شود. از این رو نسبت بالایی از نسبت یون های Na+/Ca2+ ، Na+/K+ ،Ca2+/Mg2+  و Cl/Na2+ در بافت گیاهان بوجود می آید. گراتان و گروی (Grattanand Grievi, 1999) و مارشنر (Marshner, 1995) گزارش دادند که از کل عناصری که جذب گیاه می شود، نیتروژن به تنهایی سهمی در حدود ۸۰ درصد دارد. ایشان بیان نمودند که Cl مانع جذب و آسیمیلاسیون نیترات می گردد و Na+  از جذب پتاسیم جلوگیری می کند.

۲-۴- ساز و کارهای مقاومت به شوری

تحمل به شوری غالباً به پیچیدگی­های فیزیولوژیکی و آناتومیکی ساختار گیاه بستگی دارد. این حقیقت، یافتن راه­حلی را که از طریق آن بتوان تحمل به شوری گیاهان را در سطح وسیع افزایش داد، مشکل می سازد. عوامل زیادی نظیر گونه گیاهی، درجه حرارت محیط، ترکیب نمک­های خاک یا آب، مرحله رشد گیاه، متغیرهای محیطی و واریته گیاه، بر روی تحمل و مقاومت گیاه در برابر شوری اثر می گذارد (میر محمدی میبدی و قره یاضی،۱۳۸۰). فلاورز و همکاران (Flowers and et al, 1977) و ویسل (Waisel, 1972) روش­های مختلف مقاومت گیاهان در برابر شوری را به تنظیم نمک و تحمل نمک تقسیم­بندی کردند. شکل (۲-۱) چگونگی مقاومت به شوری گیاهان را بصورت شماتیک نشان می دهد.

 
شکل ۲-۱: نمایش شماتیک روش های مختلف مقاومت گیاهان در برابر شوری

 (Flowers and et al, 1977 Waisel, 1972 😉

۲-۵-  تنظیم مقدار نمک در گیاهان

۲-۵-۱- انتخاب یونی

برخی از محققین بررسی مکانیزم های جذب و الگوی تجمع یون در بخش های مختلف گیاه را در شناسایی ژنوتیپ ها و لاین های مقاوم و حساس به نمک مهم دانسته اند (Ashraf and Saghir, 2001). در شرایط شوری گیاه باید قادر باشد ضمن جذب مواد غذایی، از جذب یونهای سمی ممانعت کند. گیاهانی که بتوانند ضمن محدود ساختن جذب یونهای سمی، اقدام به جذب یونهای ضروری در حد کافی نمایند، مقاوم تر از دیگر گیاهان می باشند (دهداری، ۱۳۸۳). در این رابطه، مکانیسم های انتخاب نوع یون بالاخص یونهای سدیم و پتاسیم اهمیت ویژه ای دارد. مکانیسم های مسئول تمایز بین این دو، احتمالا در غشاء بافت ها و انواع اندامک­های گیاه عمل می کنند (Shannon, 1998). شکاری و همکاران (۱۳۷۷) و اشرف و مک نلی (Ashraf and McNeilly, 2004) نیز گزارش دادند که واریته های متحمل به شوری جو، هنگام تنش شوری دارای Na+ و Cl  کمتر و K+ و Ca بیشتر، بویژه در بخش هوایی خود بودند. در نتیجه واریته های مقاوم در مقایسه با واریته های حساس دارای +Na/+2Ca ، +Na/ +K  بالاتری می باشند. در سایر گونه ها  نیز از این نظر تفاوت هایی وجود دارد. لاین های مقاوم  یونجه در مقایسه با لاین های حساس،  Cl بیشتری در ساقه چه و ریشه چه خود تجمع نمودند، در حالی که لاین های حساس تفاوتی از نظر میزان تجمع +Na در ریشه و اندام هوایی نداشتند (Ashraf and Saghir, 2001). تحمل سمیت یونی در بین گونه ها و واریته ها متفاوت است و امکان دارد مربوط به دفع یون از طریق لایه پوست ریشه[۶] یا توزیع یونهای وارد شده به گیاه در برگ­های پیر یا قسمتهای دیگر گیاه باشد (Al-Karaki, 2000). اشرف و سقیر  (Ashraf and Saghir, 2001) نیز معتقد هستند که یکی از ساز وکارهای موثر در مقاومت به شوری، نسبت Na+/K+  بالا در اندام های مختلف و در مراحل مختلف رشد گیاه می باشد.

برخی از گونه های وحشی گیاهان زراعی قادر هستند در زمان رشد در محیط شور، مقداری از سدیم اضافی جذب شده را دفع کنند. دفع Na+ و جبران آن توسط K+ در برگهای جوان همبستگی بسیار بالایی با تحمل به شوری دارد (Ashraf and McNeilly, 2004؛ Dubcovasky et al, 1996). در گندم نیز کولمر و همکاران (Colmer et al, 1995) نشان دادند که تجمع زیاد K+ در حفظ مقادیر پایینNa+ در برگهای جوان، نقش مهمی در تحمل به شوری دارد. بیشتر گلی کوفیت های[۷] متحمل به شوری نسبت به ارقام حساس، تمایل زیادتری در جذب K+ بیشتر و Na+کمتر دارند (Shannon, 1998).

هاسگاوا (Hasegawa, 1986) گزارش داد که جذب و جابجایی عناصر اصلی غذایی مثلK+ وCa2+ در نتیجه تنش شوری به شدت کاهش می یابند. در این شرایط، گروهی از گیاهان به سلول های در حال رشد خود اجازه می دهند تا از غلظت های یونی بالا اجتناب کنند. دفع کننده های نمک قادر هستند جذب نمک به سمت ساقه را محدود نمایند. دلیل این امر ممکن است جذب زیاد یونهای سمی مثل Na+ توسط گیاه و ذخیره و دفع مجدد آن (جابجایی) از ریشه و ساقه به سمت خاک باشد (Winter, 1982a; Winter, 1982b).

دفع یونی و یا محدود کردن آنها در گیاهان به دو صورت خارج کردن از طریق غده های نمکی و دیگری از طریق پمپ ها و کانال های غشایی انجام می گیرد. روش اول بیشتر در گیاهان غیر زراعی دیده می شود و نمک از طریق غده های موجود در برگها و یا رگبرگ­ها به بیرون تراوش می شود. در برخی از گیاهان زراعی نیز این مورد مشاهده شده است (فهن [نقل از دهداری، ۱۳۸۳]). روش دوم عمدتا در گیاهان زراعی دیده می شود. مداخلی که در گیاه برای عبور و تنظیم یونهای Na+ و Cl وجود دارند شامل غشاء پلاسمای ریشه، واکوئل، غشاء واکوئل در ریشه و ساقه و غشاء پلاسمایی سلول های پارانشیمی آوند چوبی است که باعث تقسیم و توزیع یونها بین ریشه و ساقه می شود. در مجموع در گیاهان سه مکانیسم انتقال شامل الف- کانال ها، ب- آنتی پورت[۸] H+/Na+ ، ج- پمپH+/ATPase برای یون­ها وجود دارد.

الف- کانال ها

عبور یون از کانال ها بوسیله شیب الکتروشیمیایی یون در غشاء صورت می گیرد. این شیب برای سدیم به طرف داخل و برای کلر، به طرف خارج می باشد. تا کنون کانال های انتخابی برای Na+ شناخته نشده اند، اماکانال های K+ به مقدار کافی Na+ را انتقال می دهند. بهبود تحمل به شوری که از طریق Ca2+ حاصل می شود، به دلیل تاثیر آن در نفوذ پذیری کمتر غشاء پلاسمایی برای Na+ می باشد. کانال ها در غشاء واکوئل نیز وجود دارند و نقش مهمی در تنظیم ا سمزی گیاه ایفا می کنند. در این مکانیسم Na+ به طور فعال و برخلاف شیب الکتروشیمیایی به داخل واکوئل پمپ می شود (Maathuis and Amtmann, 1999).

ب- آنتی پورت H+/Na+ (انتقال از سیتوپلاسم به بیرون)

انتقال Na+ از این طریق برخلاف شیب الکتروشیمیایی و جذب H+ در جهت شیب الکتروشیمیایی H+ صورت می گیرد. انتقال H+ با نیروی فعال پروتون (pmf)[9] انجام می شود، بنابراین عمل pmf برخلاف شیب الکتروشیمیایی Na+ است (Maathuis and Amtmann. 1999). این سیستم در غشاء پلاسمایی قارچ ها وجود دارد، ولی در برخی گیاهان وجود ندارد. بنابراین پمپ های دیگری در غشاء آنها می بایست وجود داشته باشد (Maathuis and Amtmann, 1999).

ج- پمپH+/ATPase  

این پمپ، پروتون را برخلاف شیب الکتروشیمیایی حرکت می دهد و باعث ایجاد پتانسیل غشائی می شود. انرژی مورد نیاز این فرآیند از طریق ATP فراهم می شود. این پمپ در غشاء پلاسمایی سلول های کوتیکول و اپیدرمی ریشه، تولید  pmو Na+ را به خارج دفع می کند. اما پتانسیل غشائی که بوسیله آنزیم دیگری ایجاد می شود، منجر به انتقالNa+ و K+ از طریق کانال ها به داخل سلول می شود. پمپH+/ATPase در غشاء واکوئل همراه با پیروفسفاتازها[۱۰] ایجاد  pmf می کند و Na+ را به داخل واکوئل می کشاند. پمپH+/ATPase در غشاء پلاسمایی سلول های پارانشیمی آوند چوبی تولید pmf  می کند و باعث توزیع Na+ و Cl  بین ریشه و اندام هوایی گیاه می شود.

۲-۵-۲- تحمل نمک از طریق تجمع مواد آلی

وقتی که گیاهان در معرض خشکی یا شوری قرار می گیرند، رشد آنها کاهش می یابد و در نهایت متوقف می شود. وجود نمک و املاح مختلف در خاک های شور و آب باعث کاهش پتانسیل اسمزی می شود. هر دو عامل پتانسیل اسمزی پائین خاک و پتانسیل پایین ماتریک[۱۱] موجب کاهش آب موجود در گیاهان می شوند و گیاه را در معرض یک تنش ثانویه اسمزی قرار می دهند. از نظر فیزیولوژیک این عمل باعث ایجاد تنش خشکی می گردد. بین تنش نمک و تنش خشکی رابطه ای مستقیم و غیر قابل تفکیک وجود دارد (میر محمدی میبدی و قره یاضی، ۱۳۸۰). آثار طولانی مدت تنش اسمزی بر رشد گیاه در سال های اخیر بیشتر بررسی شده است. بیشتر گزارش ها دلایل مناسبی مبتنی بر توانایی گیاهان برای تنظیم اسمزی ارائه داده­اند. این گزارش ها به وضوح نشان داده­اند که تنظیم اسمزی[۱۲] می تواند باعث تجدید دوباره فشار تورژسانس در حضور تنش اسمزی شود. برخی از گیاهان قادر هستند به کمک سنتز و افزایش میزان مواد محلول در سلول های خود و یا از طریق کاهش میزان آب موجود در سلول ها، در واکنش نسبت به کاهش پتانسیل آب محیط خارج از سلول، پتانسیل ا سمزی سلول های خود را کاهش دهند و از این طریق موجب آماس سلولی شوند (Winicov, 1994). این فرآیند به تنظیم اسمزی معروف است. در سلول های گیاهی با استفاده از انرژی حاصل از تولیدات فتوسنتزی و در واکنش به پتانسیل آب پایین، در محلول سیتوپلاسمی خود، مواد آلی با وزن مولکولی کم، نظیر فروکتان، ساکارز (قندها)، اسیدهای آمینه و نیتروژن متیله شده مشتق از آنها، پرولین، اسیدهای آلی، گلایسین بتایین، تریمالوز، مانیتول و سایر مواد ایجاد کننده اسمز ساخته می شود (Winicov, 1994). در اینجا به مهمترین مواد محلول آلی اسمزی اشاره می شود.

۲-۵-۳- قندهای محلول

تنظیم اسمزی گیاهان در شرایط شور، وابستگی شدیدی به قندهای محلول دارد (Ashraf and McNeilly, 2004). به نظر می رسد نقش گلوکز (Greenway and Munns, 1980) و برخی دیگر از قندها در کل پتانسیل اسمزی و در رشد گلی کوفیت ها و در شرایط محیطی نرمال بیش از ۵۰ درصد باشد، این عمل تحمل به شوری را بوسیله تاثیر بر تعادل اسمزی و حفظ فعالیت آنزیمی در حضور یون­های سمی بهبود می بخشد (Greenway and Munns, 1980). رادرت (Rathert, 1984) بیان کرد که شوری موجب افزایش بیشتر ساکارز برگی در گونه های حساس به شوری در مقایسه با گونه های متحمل می شود. در این رابطه، اشرف و مک نلی (Ashraf and McNeilly, 2004) نیز بیان کردند که قندهای محلول کل در گونه های مقاوم به شوری براسیکا کاهش پیدا می کند.  او پیشنهاد کرد که غلظت های ساکارز برگی و نشاسته می تواند به عنوان شاخص انتخابی در غربال کردن ژنوتیپ های متحمل به شوری استفاده شود. نائینی و همکاران (۱۳۸۲) در مطالعه ای بر روی سه رقم تجاری انار تحت شرایط شوری بیان نمودند که در هر سه رقم انار، با افزایش سطوح شوری تا ۴۰ میلی مولار میزان قندهای محلول در برگهای بالغ کاهش یافت و سپس تا سطح ۸۰ میلی مولار افزایش پیدا کرد. مجددا با افزایش شوری قند های محلول بطور معنی­داری کاهش نشان داد. در این رابطه اشرف و مک نلی (Ashraf and McNeilly, 2004) نیز گزارش دادند که با افزایش سطوح شوری محتوای قند کاهش پیدا می کند. اشرف و مک نیلی (Ashraf and McNeilly, 2004) در بررسی مطالعات انجام شده در زمینه شوری بر روی گیاهان خانواده براسیکا بیان نمودند که نمی توان یک روند خاصی را برای تغییرات قندهای محلول کل بیان نمود. به عنوان مثال در برخی گونه ها ی گیاهی، با افزایش شوری، محتوای قند افزایش پیدا نمود؛ ولی در سایر گونه های مورد مطالعه، افزایش سطوح شوری منجر به کاهش محتوای قند در اندام هوایی گردید.

۲-۵-۴- پرولین

نقش پرولین در تنظیم فشار اسمزی منجر به بحث های زیادی شده است. معمولا در  گیاهانی که در معرض شرایط سخت خشکی و تنش شوری قرار گرفته اند، پرولین تجمع پیدا می کند. احتمالا پرولین در تنظیم اسمزی و حفظ فعالیت آنزیمی گیاه تحت تنش شوری نقش دارد (Greenway and Munns, 1980). کلروپلاست ها مکان اصلی سنتز پرولین در هنگام تنش هستند (Sivakumer et al, 1998).

پرولین می تواند از گلوتامیت ها یا اورنیتین ساخته شود. یکی از مهمترین آنزیم هایی که در این رابطه کشف شده است، P5CS [13] می باشد. این آنزیم یک آنزیم دو وظیفه ای می باشد و در این رابطه محدودیت تجمع پرولین در توتون های  تراریخته به دلیل عمل این آنزیم ها گزارش شده است (Maggio et al, 2002) .

بطور کلی تجمع پرولین در شرایط تنش شوری یکی از مکانیسم های دفاعی در برابر فشار اسمزی است. در خیلی از گیاهان پرولین به عنوان مهمترین ماده در تنظیم اسمزی شناخته شده است (Hoai et al, 2003). با وجود این، تجمع زیاد آن در تعدیل اسمزی مورد شک است و به گونه گیاهی بستگی دارد (Balibrea et al, 1999).

تعداد صفحه :۷۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***