دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

عنوان :

 بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

بذر اغلب گیاهان دارویی به دلیل سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی، دارای انواع خواب می باشند. شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی مؤثر بر رفع خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها، یک امر ضروری است. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذور شش گونه مهم گیاهان دارویی شامل زیره سبز (Cuminum cyminum L.زیره سیاه ایرانی (Bunium percicum B.کرفس کوهی (Kelussia  odoratissima M.)، بادرنجبویه (Melussia officinalis L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea L.) و چویل (Ferulago angulata B.) از کلکسیون بخش تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان جمع آوری شد. آزمایش جوانه زنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار، در 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل:  1- شاهد (آب مقطر) 2-محلول نیترات پتاسیم یک درصد 3-محلول نیترات پتاسیم سه درصد 4-محلول 500 قسمت در میلیون(ppm) جیبرلیک اسید(Gibberellic acid). 5-محلول  1000 ppm جیبرلیک اسید 6- آب گرم (50 درجه سانتی گراد) 7-سرمادهی مرطوب 8-سائیدن مکانیکی بذر 9-تنش اسمزی بذر با PEG (Polyethylene glycol) 14700،( 5/1- بار ) 10-تنش اسمزی بذر با پلی اتیلن گلیکول (PEG) 14700،) 3- بار). نتایج این بررسی نشان داد که بهترین تیمار برای رفع خواب بذر زیره سبز که منجر به بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی شد، سرمادهی مرطوب و جیبرلیک اسید 500 و 1000 ppm بود. برای گیاه سرخارگل، تیمارهای جیبرلیک اسید 500 و 1000 ppm بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی را باعث شدند. برای رفع خواب بذر بادرنجبویه، بهترین پیش تیمار پلی اتیلن گلیکول 5/1-  و 3- بار و جیبرلیک اسید 1000 ppm بود. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه با اعمال تیمارهای سرمادهی مرطوب 8 هفته ای و جیبرلیک اسید 1000  ppmمشاهده شد. در گیاه کرفس کوهی و چویل، تنها تیماری که باعث جوانه زنی و شکستن خواب بذر این گیاه شد، تیمار سرمادهی مرطوب 10 هفته ای بود.

کلمات کلیدی:

خواب بذر، جوانه زنی، زیره سبز، زیره سیاه ایرانی، بادرنجبویه، کرفس کوهی، سرخارگل، چویل.

1-مقدمه

توانایی بذرها در به تأخیر انداختن جوانه زنی خود تا زمانی که مکان و زمان برای استقرار آن ها مساعد باشد، یکی از مکانیزم های مهم بقا در گیاهان است. خواب بذر[1] (کمون بذر) ممکن است برای تحلیل گران و محققان بذر چالش پیچیده و معمّا گونه ای باشد، امّا روشی است که برای بقا و سازگار شدن گیاهان با محیط رشدشان ضروری است (McDonald,2005).

خواب بذر، یک صفت قابل توارث به شمار می رود و شدت توارث پذیری آن به شرایط محیطی حاکم در طی نمو بذر بستگی دارد. به طور معمول گیاهانی که تاریخچه اهلی شدن آن ها طولانی است نسبت به گیاهان وحشی و گیاهانی که از تاریخچه اهلی شدن آن ها چندان نمی گذرد، خواب کمتری دارند (کیانی،1386). زمانی که بذر گونه های اهلی شده دارای خواب باشد، تولید کنندگان بذر، خریداران و تحلیل گران بذر با مشکل روبرو می شوند. در برخی محصولات زراعی از قبیل غلات زمستانه، داشتن حدّی از خواب جهت جلوگیری از جوانه زنی بذرها روی بوته مادری[2] قبل از برداشت و کمک به حفظ کیفیت بذر، ضروری است. خواب ممکن است سبب حفظ بذرهای گونه های مختلف در خاک برای چندین سال و بدون اینکه جوانه بزنند، شود. این مسأله دلیل حضور علف های هرز و گیاهان ناخواسته در مزارعی است که به طور متوالی کشت می شوند(Baskin,2003).

تصور غلطی که در مورد خواب بذر وجود دارد این است که خواب به عنوان استراحت بذر در غیاب شرایط مناسب برای جوانه زنی در نظر گرفته می شود. این حالت را اغلب سکون[3] می نامند. امّا خواب واقعی به حالتی اطلاق می شود که بذرها حتّی در شرایط محیطی مناسب برای جوانه زنی هم جوانه نمی زنند(McDonald,2005).

کیفیت بذر، شامل خصوصیات ژنتیکی همچون، خواب بذر، قوه نامیه[4]، قدرت جوانه زنی، بنیه یا قدرت بذر[5]، میزان رطوبت، قابلیت انبارداری بذر، زوال یا عمر بذر می باشد. امروزه کشاورزان به خصوص در کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی از قبیل ناهمگنی خاک و عدم وجود شرایط مناسب ساختمان خاک مواجه هستند،که همین مسأله سبب بروز مواردی از جمله کاهش درصد جوانه زنی و عدم سبز شدن یکنواخت بذرها، رشد نابرابر گیاهان جوانه زده و رقابت نابرابر آن ها با همدیگر در استفاده از منابعی نظیر نور، مواد غذایی و آب شده و این عوامل سبب تفاوت در وزن توده زنده گیاهان و نهایتاً عملکرد آن ها می شود. بنابراین با توجه به شاخص های کیفیت بذر، می توان از پیش تیمارهای مختلف قبل از فرآیند جوانه زدن جهت حصول حداکثر جوانه زنی استفاده کرد.

پیش تیمار یا پرایمینگ[6] عبارتست از جذب آب به مقدار لازم برای آغاز وقایع جوانه زنی که با خشک کردن بعدی همراه است. هدف از اجرای پرایمینگ افزایش درصد جوانه زنی، کوتاه کردن متوسط زمان جوانه زنی، بهبود رشد و افزایش قدرت گیاهچه در طیف وسیعی از شرایط محیطی مناسب و نامناسب است(McDonald,2005).این روش در گیاهان دارای بذر ریز نظیر کلزا و یونجه و محصولاتی با ارزش اقتصادی، همچون گیاهان دارویی، که به خروج سریع و یکنواخت نیازمندند، موفقیت آمیز بوده است (امید بیگی،1384).

به منظوراهلی کردن و کشت گیاهان وحشی و خودرو که دارای خواص دارویی هستند، مطالعات زیادی صورت پذیرفته است. عمده مشکل کشت این قبیل گیاهان، داشتن دوره خواب در بذر این گیاهان است که سبب کاهش درصد جوانه زنی و مشکلات بعدی می شود(امید بیگی،1384). به دلیل عوارض مربوط به داروهای شیمیایی، امروزه اکثر جوامع به سمت داروهای گیاهی متمایل شده اند. جمع آوری این گیاهان خودرو از کوه و جنگل ها به تنوع زیستی خسارت زیادی وارد کرده است. بنابراین اهلی کردن و تولید این قبیل گیاهان بیش از گذشته نمود پیدا می کند و اوّلین گام جهت حصول تولید و عملکرد بالا، غلبه بر خواب بذر این قبیل گیاهان با استفاده از انواع پیش تیمارها می باشد.

با توجه به موارد اشاره شده، مهم ترین اهداف این پژوهش عبارت بودند از:

تعیین بهترین و مناسب ترین پیش تیمارهای مؤثر بر افزایش سرعت و درصد جوانه زنی بذور گیاهان دارویی زیره سبز، زیره سیاه ایرانی، کرفس کوهی، بادرنجبویه، سرخارگل و چویل.

-مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- خواص دارویی و اهمیت زیره سبز

زیره سبز با نام علمی  Cuminum  cyminum L. گیاهی است بوته ای و علفی یکساله به ارتفاع حداکثر 50 سانتی متر. ساقه ی این گیاه راست و دارای انشعابات دوتایی است. ریشه ی آن باریک و بلند و به رنگ سفید است. برگ ها به خاطر تقسیمات و بریدگی های زیاد باریک و نخی شکل هستند و به صورت متناوب بر روی ساقه قرار گرفته اند. گل ها کوچک به رنگ سفید و گاهی صورتی می باشند که مجموع آن ها به صورت چتر مرکب در انتهای ساقه قرار گرفته اند(کیانی،1386). میوه ها دوکی شکل و به طول حداکثر 6 میلی متر و عرض 5/1 میلی متر می باشند که سبز کم رنگ مایل به خاکستری هستند و بوی معطری دارند. بجز میوه، قسمت های دیگر گیاه نیز معطر است. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه های آن است که سرشار از اسانس می باشد.جنس، گونه، نوع اسانس و ترکیبات گیاه زیره ی سبز با زیره ی سیاه کاملاً متفاوت است و اثرات دارویی آن ها نیز در بعضی موارد تفاوت دارد.بیشترین مصرف زیره ی سبز در جهان در صنایع غذایی، ادویه جات، طعم دهنده ها، خوشبو کننده ها و صنایع عطرسازی می باشد.علاوه بر این ها از اسانس زیره ی سبز در صنایع آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی استفاده می شود (امیدبیگی، 1381).

2-2-خواص دارویی و اهمیت زیره سیاه ایرانی

زیره سیاه ایرانی با نام علمی Bonium percicum B.  گیاهی است دو ساله مانند هویج (بعضی از ارقام آن یکساله است)، ساقه آن توخالی و برگ های آن سبز با بریدگی و تقسیمات دو مرتبه ای که به صورت نوار نخی مانند است. گل های آن سفید رنگ به صورت چتر مرکب که در انتهای ساقه های گل دهنده که بلندی آن ها به 90-50 سانتی متر می رسد ظاهر می شود. ریشه آن دوکی شکل و میوه آن کشیده و باریک به طول 5 میلی متر که در دو طرف باریک می شود. ارقام دو ساله زیره سیاه احتیاج به یک دوره رویش دوم برای رسیدن میوه دارد (صابر آملی،1382). گل های زیره سیاه معمولاً در اردیبهشت سال دوم ظاهر می شود و 5/2-2 ماه بعد میوه آن که زیره است می رسد و همین که تقریباً میوه ها به رنگ قهوه ای درآمد، برداشت محصول باید با احتیاط آغاز شود.گیاه زیره سیاه از گیاهان قدیم است که از روزگاران کهن، بشر آن را شناخته و از اوایل قرون وسطی کشت آن در اروپا، ابتدا در سیسیل و جنوب جزایر اسکاندیناوی آغاز شده. در کتابهای طب سنتی گیاهی آلمان که قرن 12 میلادی منتشر شده اند در همه آن ها از این گیاه به نام Kummich نام برده شده است.

از زیره سیاه به عنوان محرک اشتها، ضد تشنج، معرق و اسانس آن ضد قارچ است و یکی از مصارف مهم زیره سیاه به عنوان چاشنی و ادویه در صنایع غذایی است (امیدبیگی، 1381).

2-3-خواص دارویی و اهمیت کرفس کوهی

کرفس کوهی با نام علمی  Kelussia odoratissima M. یکی از گونه های منحصر به فرد گیاهان دارویی ایران و از خانوادهUmbelliferaceae  می باشد که به عنوان سبزی معطر در غذا مصرف می شود و نیز به لحاظ دارا بودن خواص دارویی بسیار، از جمله تقویت کنندگی قلب، ضدعفونی کنندگی، کم کردن قندخون، کاهش فشارخون و غیره در گیاه درمانی مورد استفاده فراوان قرار می گیرد(امید بیگی،1384).

خصوصیات کرفس کوهی

کرفس کوهی را مظفریان در سال 2003 به عنوان گونه ای از جنس Kelussiae معرفی کرد، این گیاه که جنبه دارویی و غذایی دارد مختص برخی مراتع ایران است. تاکنون وجود این گونه در سایر مناطق در سطح جهان گزارش نشده است (کیانی،1386).کرفس کوهی برخلاف برخی صاحب نظران گیاه شناسی در ایران که آن را گیاهی دو ساله معرفی کرده اند، گیاهی است چندساله که ارتفاع آن تا 120 سانتی متر می رسد. دارای ریشه ای راست و دوکی شکل به همراه غده بزرگی در قسمت فوقانی است که این قسمت مملو از مواد غذایی مورد نیاز گیاه و تجدید نسل گیاه می باشد.

برگ ها دارای بریدگی های پنجه ای و دو قاعده دارای دمبرگ های بلند و بدون غلاف می باشد.گل آذین کرفس کوهی با گل های زرد رنگ به صورت چتر انتهایی کاملاً بارور و چترهای جانبی که اغلب گل های نر و غیر بارور و به صورت دو تا هشت تایی هستند. بذر این گیاه درشت و صفحه ای شکل به رنگ قهوه ای مایل به زرد است و در سطح بذر سه رگ کاملاً برجسته به رنگ زرد مشاهده می شود (کیانی،1386).

2-4-خواص دارویی و اهمیت بادرنجبویه

بادرنجبویه با نام علمیMelissa Officinalis L. از جمله گیاهان دارویی است که در تمام تقسیم بندی های گیاهان، جزء گیاهان دارویی درجه اول و سبز معرفی می شود (کیانی،1386). این گیاه نیرو دهنده و ضد تشنج است و به علاوه مقّوی معده، بادشکن، تسهیل کننده عمل هضم و به خاطر تحریک جریان خون باعث ادرار و عرق می شود و همچنین بیماری های کولیت روده، چنگ زدگی معده، تپش قلب، سردرد و سرگیجه و هم چنین در درمان اختلالات گوارشی و قلبی دارای منشأ عصبی و اضطراب، کاربرد فراوانی دارد (مجنون حسینی و دوازده امامی، 1386).

2-5-خواص دارویی و اهمیت سرخارگل

سرخارگل گیاهی است با نام علمی Echinacea purpurea L. علفی و چند ساله از تیره ی کاسنی می باشد که ارتفاع آن حداکثر به 1 تا 5/1 متر می رسد. برگ های پایین ساقه تخم مرغی تا نیزه ای شکل هستند که حداکثر 30 سانتی متر طول و 20 سانتی متر عرض دارند. ساقه از انشعابات فراوانی برخوردار بوده و دارای پرزهای زبر و خشنی است. گل ها معمولاً به رنگ ارغوانی، صورتی، قرمز ارغوانی، زرد و نارنجی دیده می شود و دیسک مرکز آنها (گل های لوله ای) سبز تیره، قهوه ای تیره و سیاهرنگ می باشد(امید بیگی،1381).

این گیاه، دائمی با چهارگونه و شش واریته است که همگی بومی آمریکای شمالی هستند و در ایالت متحده و کانادا در سطح وسیع کشت می شود. در اروپا، استرالیا و روسیه نیز کشت و کار آن رواج داردWills & Stuart, 2002)). سه گونه به صورت تجاری شناخته شده اند که عبارتند از:

  1. Echinacea purpurea
  2. E. pallida var pallida
  3. E. pallida var anyustifolia

این گیاه برای اولین بار در سال 1372 توسط دکتر رضا امیدبیگی به ایران آورده شد و توسط دکتر سید محمد فخر طباطبایی به نام سرخارگل نامگذاری گردید.

بومیان آمریکا از اوایل قرن 17 میلادی از این گیاه برای درمان مارگزیدگی، بیماری های لثه و دهان، سرماخوردگی و … استفاده می کرده اند. سرخارگل امروزه به عنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی در جهان مطرح است و کشت آن به صورت فزاینده ای در حال افزایش است. از آنجا که این گیاه خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن و ضد ویروس دارد، در درمان بسیاری بیماری های ویروسی می توان از آن استفاده کرد و امروزه به عنوان کاندیدای درمان بیماری ایدز مطرح می باشد (فارماکوپه گیاهی ایران،1383).

2-6-خواص دارویی و اهمیت چویل

چیل با نام علمی Ferulago angulata B. گیاهی است چندساله که دارای ساقه ضخیم با خطوط طولی و شیاردار است. برگ ها دارای بریدگی، سبزکمرنگ و متمایل به تیره است. گل ها کوچک، زرد رنگ و مجتمع در گل آذین چتر مانند می باشند (رضازاده و همکاران، 1382). جنس Ferulago دارای 35 گونه است که به صورت وحشی در ایران رشد می کنند (Javidnia,2006). این گیاه در صنعت داروسازی، عطر و ادکلن سازی و کرم سازی با ارزش است(کیانی،1386). اسانس آن دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی است که در پزشکی استفاده می شود. با این حال بررسی های فیتوشیمیایی کمی بر روی این گیاه صورت پذیرفته است، امّا اثر تقویت کنندگی و تسکین دهنده دارد و در درمان بیماری های گوارشی و نیز درمان کرم های روده ای مورد استفاده واقع می شود) فارماکوپه گیاهی ایران،1383).

-7-تعریف پیش تیمار بذر (پرایمینگ بذر)

واژه های پرایمینگ (Heydecker & Coolbear,1997) و اسموکاندیشن کردن (Osmoconditioning) برای توصیف خیساندن بذر در محلول های اسمزی با پتانسیل آب پایین و دارای تهویه استفاده می شود (McDonald,2005). پلی اتیلن گلیکول (Polyethylene glycol)، نیترات پتاسیم، پتاسیم فسفات K3PO4))، مونو پتاسیم فسفات(KH2PO4)، سولفات منیزیوم، کلرید سدیم، گلیسرول و مانیتول(D-Mannitol) مثال هایی از چنین ترکیبات می باشند. مزیت دیگر چنین نمک هایی تأمین نیتروژن و عناصر غذایی ضروری دیگر برای سنتز پروتئین در طول جوانه زنی بذر است. امروزه بیشتر از پلی اتیلن گلیکول برای اسموپرایمینگ (Osmo priming) استفاده می شود. این ماده ترکیبی بی اثر با وزن ملکولی بالا است (از 147000تا 8000 دالتون). این ماده دارای مولکول های درشت است که بزرگی این مولکول ها مانع ورود آن ها به بذر در حین آبگیری می شود         و از اثـرات جانبی سمی آن در جریـان استفـاده در نمک ها جلـوگیری می شـود                  (Michel & Kaufman ,1973). یکی از عیب های اصلی پلی اتیلن گلیکول این است که بین حلالیت اکسیژن و غلظت این ماده یک رابطه عکس وجود دارد. در نتیجه، زمانی که از پلی اتیلن گلیکول به عنوان ترکیب اسموتیک استفاده می شود، باید اکسیژن کافی از طریق تهویه به محلول وارد شود تا از تأمین اکسیژن بذر مطمئن شد. همچنین تیمار مقادیر زیادی بذر با استفاده از این ماده از لحاظ اقتصادی کار مقرون به صرفه ای نیست. به طور معمول برای کارکرد بهینه این تکنیک، بذرها در 15 درجه سانتی گراد و در محلول اسموتیکی که دارای پتانسیل آب 8/0 – تا 6/1 مگا پاسکال به مدت چندین ساعت تا چندین هفته خیسانده می شوند.بنابراین، تیمار پرایمینگ باید تحت شرایط کاملاً کنترل شده صورت گیرد. بذرهای پرایمینگ شده را می توان به طور قابل قبولی برای مدت کوتاهی، بدون از بین رفتن کارکرد حاصل از تیمار، ذخیره کرد. اما ذخیره طولانی مدت این بذرهای تیمار شده در مقایسه با بذرهای شاهد سبب تلفات سریع تر قدرت و قابلیت جوانه زنی بذر می گردد.

تعداد صفحه :49

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***